BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Иван Селимински АД гр. Сливен, гр. Сливен, бул. Христо Ботев № 1, За: Радост Симеонова - Организатор Маркетинг и ОПД, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: 044 611710

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.info.

Адрес на профила на купувача: zop.mbal.sliven.net.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 /два/ броя апарати за хемодиализа за дейността на „Отделение по Хемодиализа” в МБАЛ „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”, с технически характеристики, подробно посочени в Приложение №1 " Техническа спецификация" към поканата за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000 (LA13)

Описание:

Медицинско оборудване (За хемодиализа )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 /два/ броя апарати за хемодиализа Специфичните изисквания към апаратите за хемодиализа са подробно описани в Приложение № 1 " Техническа спецификация", неразделна част от настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отделение по хемодиализа на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен, ул."Криволак" № 13

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан отучастника; 2.Представяне на участника /Приложение № 2/;3. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство;4. Попълнен образец на техническа оферта и сравнителна таблица към нея /Приложение № 3/;Към техническата оферта да бъдат приложени проспекти, каталози, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието медицинската апаратура с техническата спецификация на Възложителя. 5. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение 4/;6. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 5/; 7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /Приложение № 6/; 8. Попълнен образец на ценово предложение /Приложение № 7/. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците. 1. Участникът да притежава разрешение за производство и/или търговия на едро с медицинска апаратура и/или медицински изделия.2. Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно, с предметен обхват приложим за изпълнение на настоящата поръчка. 3. Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката - да има изпълнени поне 3 договора за последните три години с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчката .4. Участникът трябва да е оторизиран за продажба и сервиз на предлаганата апаратура от фирмата – производител. 5. Участникът трябва да притежава сервизна база на територията на Република България. II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКАТА АПАРАТУРА: 1.Медицинската апаратура трябва да отговарят на изискванията на БДС, на международните стандарти и изискванията на ЗМИ; 2. Копие на сертификат за качество, ISO 9001 : 2008, EN ISO 13485:2003 или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя / копия в превод на сертификатите/; 3. Декларации за съответствие на медицинската апаратура с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС / в превод/ 4. Проспекти, каталози, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието медицинската апаратура с техническата спецификация на Възложителя. 5. Апаратурата да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана, да фигурира в актуалната производствена листа на съответния производител – доказва се с декларация. В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на изпълнение на поръчката - до 15 календарни дни от сключване на договор за изпълнение; 2. Начин и условия за плащане: Финансирането ще се извършва със собствени средства и средства, по банков път, както следва:До 60 дни от датата на издаване на фактурата след доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратите. 3. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за „Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 /два/ броя апарати за хемодиализа за дейността на отделение по Хемодиализа в МБАЛ „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен"; 4. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа.Отварянето на офертите ще се извърши на 09.06.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1; 5.При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е от ЗОП. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/06/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образеца на ценовата оферта и всички приложения и образци, включително и проект на договор /Приложение № 9/ са публикувани и достъпни на профила на купувача:http://zop.mbal.sliven.net/. /раздел "Профил на купувача"/. За допълнителна информация: тел. 044 611 778 - Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг", ОПД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/06/2015