Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/97-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: “Изграждане на канализация за отпадни води, подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Цар Симеон І“ гр. Луковит, община Луковит”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71500000, 71322200, 45231110, 45233200

Описание:

Услуги, свързани със строителството
Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи
Строителни и монтажни работи по полагане на тръби
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Улица „Цар Симеон” 1-ви се намира в северната част на гр. Луковит, перпендикулярна на главния път София - Русе. Общата и дължина е малко над 600л.м. Освен ул. „Възраждане”, представляваща още главния път София-Русе, същата пресича ул. „Панака”, ул. „Йордан Йовков” и ул. „Христо Ясенев” като започва от ул. „Хаджи Димитър” и завършва в ул. „Хр. Ботев”. Участъкът от улица „Хаджи Димитър”, през улица „Възраждане”, до кръстовището с улица „Панака” е асфалтиран и са изпълнени прилежащите тротоари. Участъкът от улица „Панака” , (ОK239) през кръстовищата с улици „Йордан Йовков” и „Христо Ясенев” до кръстовището с улица „Христо Ботев”, (ОK487) не е асфалтиран и не са изпълнение прилежащите тротоари. Настилката е земен насип, като периодично е насипван минерал-бетон. Общата дължина на втория участък, неасфалтирания е 415л.м. Предмета на поръчката включва изготвяне на технически проект, съгласуване и получаване на разрешение за строеж на уличен водопровод, канализация за отпадни води, изпълнение на асфалтова настилка и тротоари по ул.“Цар Симеон І-ви“ от ОК 239 до ОК 487. Пълният обхват на дейностите за изпълнение на поръчката от изпълнителя са посочени в Техническите спецификации, представляващи неразделна част от настоящата документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Луковит, Община Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. В случай че участникът е обединение, изискването за наличие на застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за всяка от фирмите в обединението, подлежаща на задължително застраховане. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за технически възможности, се отнасят за обединението като цяло. При изискванията, които важат за всеки един от членовете на обединението поотделно, това е изрично посочено в съответната част на документацията.В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват нотариално заверено споразумение помежду си. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на настоящата публична покана се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи. Да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, за обекти трета категория съгласно ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните участници за чуждестранните участници, за извършване на строителни дейности.1.1. Проектантите да притежават валидни удостоверия за пълна проектантска правоспособност за 2015 г. от КИИП, с обхват предмета на поръчката.1.2. валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“.1.3.докаже наличие на сертификати за внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да: 2.1.1. докаже опит при изпълнението през последните пет години до датата на подаване на офертата, на поне 1 (един) договор за извършване на реконструкция на улици и изпълнение на улични ВК мрежи, който попада в полето на СМР на настоящата задача. Договорът следва да е успешно изпълнен в посочения период, за което се представят съответните доказателства. При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по- малко от 1 (един) договор, включващи дейностите, които е посочил, че ще извършва.2.1.2. е вписан в ЦПРС - трета категория, четвърта група за български юридически лица или да притежава удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния закон за чуждестранни лица. Изискването се прилага и за подизпълнителите в съответствие с дейностите, които ще извършват.2.1.3.докаже наличие на сертификати за внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2008 и система за управление за околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.2.1.4. Участникът следва да докаже, че разполага с техническото оборудване за изпълнение на настоящата поръчка, като минимум без да се ограничава до изброеното по-долу: •Багер комбиниран - 2 бр.•Автосамосвали – 2 бр.•Асфалтополагаща машина - 1бр.•Машина за челно заваряване на полиетиленови тръби до ф 300, комплект с агрегат за ток - 1 бр. Автокран с товароподемност до 3 тона - 1 бр. Валяк вибрационен самоходен до 3 тона - 1 бр.•Пневматична трамбовка– 1 брой Оборудването може да е собствено или наето, като се предоставят необходимите за това доказателства.3. За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните специалисти: 3.1.За изпълнение на проектните дейности:3.1.1. Проектант по част «Пътна и ВОД» - образование и квалификация - висше образование в съответната специалност, степен магистър. Наличие на Удостоверение за ППП. в раздел допълнителна инф.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка Т - максимален брой точки: 50 точки.Работна програма (текстова част). Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и взаимосвързаност на предлаганите дейности до 20 т.Обяснителна записка - Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционния проект). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката до 20 т. и Обяснение на потенциалните рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора до 10 т.Финансова оценка - Фп - максимален брой - 50 точки, Фп = Цтш / Цп х 50, където: Цтш - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти. Цп - цената предложена в п-тата оферта. Обща оценка - Оп - максимален брой - 100 точки, Оп = Тп + Фп, където: Оп - общата оценка на п-тата оферта, Тп - техническата оценка на п-тата оферта,

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- общ професионален опит – минимум 5 години; - специфичен професионален опит - опит в подготовката на минимум един инвестиционен проект във фаза „техническа“по част „Пътна”.3.1.2. Проектант по част «ВиК» - профил «Мрежи и съоръжения» - образование и квалификация - висше образование – ВиК инженер, профил „Мрежи и съоръжения”, степен магистър. Наличие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност; - общ професионален опит – минимум 5 години; - специфичен професионален опит - опит в подготовката на минимум един инвестиционен проект във фаза „техническа“ за ВиК мрежи. 3.1.3. Проектант по част «Геодезическа»- образование и квалификация - висше образование в съответната специалност, степен магистър. Наличие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност;- общ професионален опит – минимум 5 години; - специфичен професионален опит - опит в подготовката на минимум един инвестиционен проект във фаза „техническа“ по част „Геодезическа”.3.1.4. Експерт по част «Пожарна безопастност»- образование и квалификация - висше образование, степен магистър. Наличие на необходимата квалификация съгласно действащата нормативна уредба;- общ професионален опит – минимум 3 години; - специфичен професионален опит - опит в подготовката на минимум един проект по част «Пожарна безопастност».3.1.5. Експерт по част «План за безопастност и здраве» - образование и квалификация - висше образование в съответната специалност, степен магистър. Наличие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Удостоверение за координатор по безопасност и здраве;- общ професионален опит – минимум 5 години; - специфичен професионален опит - опит в подготовката на минимум един План за безопастност и здраве/Проект за организация и изпълнение на строителството;3.1.6. Валидна застраховка валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“. 3.1.7. Наличие на сертификати за внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях с обхват проектиране.Този експерт като лице може да съвпада с някой от другите експерти, стига да покрива изискванията и за двата експерта. 3.2. За изпълнение на строителството: 3.2.1. Ръководител на проекта - образование и квалификация - висше образование, степен магистър или еквивалент в областта на инженерните науки;- общ професионален опит – минимум 5 години, свързани с изпълнение и/или ръководство на проекти в областта на строителството; - специфичен професионален опит - опит в управление/координиране на проект за строителство и/или реконструкция на улици, пътища и ВК мрежи. 3.2.2. - 2 (двама) Технически ръководители– по част „Пътна“ и част „ВК“ . - образование и квалификация – средно или висше образование;- общ професионален опит – минимум 5 години; -специфичен професионален опит - опит в реализацията на минимум един инвестиционен проект, сходен с предмета на поръчката. 3.2.3– 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: мин.средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент. 3.2.4. – 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве - Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно. За доказване на горепосочените изисквания към персонала, участникът трябва да представи Списък по образец и следните документи: Ръководителят на обекта/техническият ръководител, Специалист – контрол на качеството и Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд не могат да бъдат едно и също лице.3.1.3.Копия на Сертификати за внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2008 и система за управление за околната среда ISO 14001:2004, или еквивал.дата на отваряне 08.06.2015г.13:00 ч Община Луковит.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/06/2015