BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова; Тенчо Василев, Република България, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: law_dimitrova@abv.bg, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150526amtW2633857.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на материали и консумативи за осигуряване на техническа безопасност на асансьорните уредби"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42419510

Описание:

Части за асансьори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническа спецификация на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД,База 2 бул."Пещерско шосе" № 66 и База 1 бул."Васил Априлов" № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите трябва да имат най-малко следното съдържание: 1.1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 1.2 Срок за доставка - до 7 календарни дни от датата на получаване на заявка за изпълнение на договора. 1.3 Срок на валидност на офертата - не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 1.4 Декларация за съгласие с условията на проектодоговора - свободен текст; 1.5 Гаранционен срок на доставените материали - не по-малко от 12 месеца; 2. Техническо предложение (описание) на предлаганите материали с посочени производител, модел и технически параметри, доказващи съответствие със Техническата спецификация на Възложителя. Към техническото си предложение, участникът трябва да приложи: 2.1 Каталог/зи, брошура/и или друг/и еквивалентен/ни документ/и, произтичащ/и от производителя или от официалния вносител на материалите за Република България, от които да става видно съответствието на предложените от участника материали с техническата спецификация на възложителя. Представените материали следва да са на български език, а в случаите, когато са представени документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език, направен от заклет преводач. 2.2 Кандидатът следва да заяви ангажимент за сервизна поддръжка на устройствата в срок от 12 месеца от монтирането им, през който период се задължава да осигуря тяхната изправност за функционирането им съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите. Цената на тези дейности се приема за включена в оферираната цена. 2.3 Кандидатът следва да разполага с квалифициран персонал за сервизирането на устройствата, в която връзка следва да се приложат доказателства за нагажирането на минимум един служител с образование в областта на информационните технологии - заверено копие от трудов договор и диплома за висше образование. 3. Ценово предложение, съдържащо: 3.1 Предложена цена за изпълнение на договора с и без ДДС за един брой от всеки от материалите, за които се кандидатства. Предложената обща цена не следва да надвишава 66 000,00 лева без ДДС. 3.2 Предложен начин на плащане - по банков път, въз основа на издадена фактура, не по-рано от 30 дни от издаване на фактурата. Авансово плащане не се допуска. Всички документи от офертата, които не са на български език, следва да са придружени от легализиран превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача на Възложителя. Отварянето на офертите ще бъде публично на 05.06.2015г.от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдув, бул."Пещерско шосе" № 66. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2015