Версия за печат

BG-Павликени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Павликени, бул. Руски № 4, За: Славена Грозева-началник на отдел, Република България 5200, Павликени, Тел.: 0610 51357, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg, Факс: 0610 52642

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pavlikeni.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=41&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услугата включва изготвяне на работен проект за техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Павликени и последващо осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

I. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 1.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2.ЧЕРТЕЖИ Да се изработят следните чертежи и детайли. 2.1ОБЗОРНА СИТУАЦИЯ в М 1:2 000 до 1:5 000 2.2. СИТУАЦИИ в М 1:500 на крайното състояние на рекултивираното депо, на рекултивирания отпадък, на дренажа за инфилтрат, на газовия дренаж, на мониторинговите репери и кладенци, план на изкопите и насипите. 2.3. НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ в М 1:1000/100 на ограждащата дига и пътя за достъп до резервоара за инфилтрат по нея 2.4. ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ в М 1:10 на ограждащата дига и пътя за достъп до резервоара за инфилтрат по нея 2.5. ДЕТАЙЛИ в М 1:50, 1:20 на отводнителните съоръжения, газовите кладенци, мониторинговите кладенци и др. 3. ТАБЛИЦИ 3.1. КООРДИНАТИ на всички точки оформящи тялото на депото- горен ръб, долен ръб, ъгъл на откоса, височина на стъпалото, ограждащата дига и пътя за достъп 3.2.ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА по видове строителни работи 3.2.1. Проектна обобщена количествено-стойностна сметка, към момента на предаване на работните проекти 3.3.ПОДРОБНИ ВЕДОМОСТИ за необходимите труд, механизация и материали необходими за строителните дейности. 4. ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ Чертежи във формат АЗ и А2 и текстовата част във формат А4 (обяснителна записка и обобщена количествена сметка) - на ЕХСЕL (по образец — на диск). 5. БАНКА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА Данните за проекта да бъдат записани на магнитен носител СD - 2 бр. Чертежите да бъдат представени на формат PDF. Текстовите части да бъдат на WORD и EXCEL. ІІ. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1. ЧЕРТЕЖИ Оригиналите на чертежите да бъдат на български. Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при намаляването им на формат А2 да бъдат ясни и четливи. 2. ТЕКСТОВА ЧАСТ Текстовата част на проекта да бъде на български език и да съдържа: - обяснителна записка; -всички таблици; -количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени за необходимите стр. дейности; - стойностни сметки – обобщени, към момента на предаване на работните проекти 3.ЕКЗЕМПЛЯРИ Проектните материали да се представят на Възложителя в следните екземпляри: - обобщена количествена сметка на български - 5 комплекта; - 5 комплекта копия проектна документация на български език с оригинални печати и подписи; - магнитен носител с пълна информация и запис на проекта на CD - 2бр. Чертежите да бъдат на формат PDF. Текстовите части да бъдат на WORD и на EXCEL. ІІІ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и определяне на строителна линия и ниво. Договорът се счита за изпълнен с издаването на удостоверение за въвеждането в експлоатация на строежа.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Павликени

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения. Не се допускат промени в състава на участника, ако той е обединение, след подаването на офертата. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. Административни изисквания съгласно ЗОП. При подписване на договор, определеният изпълнител представят съответните документи и декларации, съгласно чл. 101е от ЗОП. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация 1. Списък на услугите ( Образец № 8), еднакви или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, придружен с доказателства за извършените услуги. *Еднакви или сходни услуги са услугите свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на инфраструктурни проекти в областта на отпадъците 2. Списък на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената поръчка – Образец № 8. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените изисквания. Минимални изисквания 1. Участникът да е извършил минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността *Еднакви или сходни услуги са услугите свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на инфраструктурни проекти в областта на отпадъците 2. Участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, по обособени позиции както следва: •Ръководител екип – строителен инженер, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години опит в тази област •един инженер със специалност ХТС (Хидротехническо строителство) или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 (три) години опит в тази област • един инженер със специалност „Хидрогеология и инженерна геология” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Инженерно-геоложка и хидрогеоложка", съгласно чл.230 от ЗУТ и мин. 3 (три) години опит в тази област •един инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Геодезическа", съгласно чл.230 от ЗУТ и мин. 3 години опит в тази област. •Проектант част ПБЗ - строителен инженер със строителна инженерна специалност или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ, удостоверение за преминат курс за координатор безопасност и здраве в строителството и мин. 5 години опит в тази област.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. При оценката на офертите първо ще се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки ще се обединяват. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти, длъжностните лица проверяват дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и с техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 1. Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата Показатели за оценка: TО - Техническа оценка; ФО – Финансова оценка (предложена цена) Относителна тежест на показателите за оценяване: TО = 60 точки, максимална стойност ФО = 40 точки, максимална стойност Комплексната оценка се изчислява по формулата: КО = ТО + ФО На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО. 2. Последователност и методика на оценка 2.1. ЕТАП 1 – Техническа оценка на офертата. Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Техническите показатели (ТП1 и ТП2) отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа за изпълнение на услугата по проектиране, качеството на крайния продукт и срок за изпълнение на предмета на поръчката и потенциалните рискове. Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: TП= ТО/ТПmax x 60 където: ТП – резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по таблицата по-долу; TПmax – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти; ТО – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта. Техническата оценка (ТП) се извършва по формулата ТП = ТП1 + ТП2, където: Показател ТП1 – "Обосновка на участника" с максимална стойност – 15 точки; Показател ТП2 – "Управление на риска" с максимална стойност – 15 точки. Скала за оценка Скалата за оценка на Показател ТП е двустепенна. Подпоказател ТП1 получава 1, 5 или 15 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя, по следната скала: 1 - ниско качество, 5 - задоволително качество, 15 - добро качество, а подпоказател ТП2 получава 5 или 15 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя, по следната скала 5 - задоволително качество, 15 - добро качество. В таблицата от методиката са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 5 или 15 точки. 2.2. ЕТАП 2 - ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – ФО До финансова оценка (ФО) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки на финансовата оценка от общата оценка на офертата - 40 т. Оценката за ценовото предложение на всеки кандидат се формира по формулата: ФО = (Cmin /Ci) х 40, където: Cmin – минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти; Ci - общата цена, предложена от съответния участник. Изискване: При оценка на всеки един от показателите (технически показател и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая. ВАЖНО! Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата. 3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата (приложените документи се изброяват в списък по образец, който се поставя най-отпред): (1) Оферта - Образец №1 - подписана и подпечатана. (2) Административни сведения и представяне на участника, съгласно Образец № 2. Образецът се подписва от представляващия участника, а при участие на обединение документът се представя общо за обединението и се подписва от представляващия обединението; Представянето на участника следва да включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в търговски регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или обявяване в публични актове, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. * Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът по т. 2.1 се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. **„Официален превод“, съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. (3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. (4) Декларация за приемане условията на договора и поръчката - Образец №3 - оригинал - подписана и подпечатена. (5) Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ от ЗОП - по образец (Образец № 4); (6) Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - по образец (Образец № 5); (7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 6). (8) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители (Образец № 7). (9). Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободен текст), ако е приложимо, в която участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, подписана от участника. (10) Списък на услугите – (Образец № 8), придружен с доказателства за извършените услуги (11). Списък на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената поръчка – попълнен по образец – (Образец № 9), заедно с приложени автобиографии по Образец № 9а и декларации за разположение на експерт – (Образец № 10); (12) Техническа оферта (Образец №11) и Техническо предложение (Образец №11а): - оригинали, попълнени, подписани и подпечатани /ако е приложимо/: (13) Ценово предложение - (Образец №12) - оригинал, попълнен и подписан, като крайното ценово предложение да не бъдат закръглени, а да бъдат изписани до стотинка, да бъде посочена стойност без ДДС и с ДДС с попълнени единични цени. Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе на 05.06.2015 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на община Павликени, на адрес в град Павликени, бул. "Руски" № 4.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2015