Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПЛЕВЕН, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000

Описание:

Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Медикаменти в ампулни форми - около 23000 бр.и медицински консумативи-абокати-около 1200бр.,бинт-около 1200бр.,еднократни катетри -около 2600бр.,марля-около 3600м.,памук-около 720 бр.,ръкавици хирургични-около 8000бр.,спринцовки-около 24900бр,инжекционни игли -около 25000 бр. и други, подробно изброени в списък с медикаменти и медицински консумативи-Приложение №1 ,приложен в документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В склада за медикаменти на ЦСМП-Плевен ,гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участникът е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Определеното за изпълнител лице при сключване на договора представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 3.Доставката да се изпълнява при заявка от Възложителя в срок от 24 часа от получаването и, а за спешни случаи - до 6 часа. 4.Лекарствените продукти следва да притежават разрешение за употреба,на основание чл.7 от Закова за лекарствените продукти в хуманната медиицна. 5.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. 6.Лицензии по чл.32 и чл.37 от Закона за контрол на наркотичните вещества. 7.Остатъчния срок на ползване на лекарствените продукти да е не по-малко от 80% от датата на доставка. 8.В случай ,че медикаментите и медицинските консумативи са от внос ,следва да са разрешени за внос,разспостранение и употреба от МЗ или други компетентни отраслови министерства и органи на територията на РБ. 9.Разходите по доставката на медикаментите и медицинските консумативи са за сметка на Изпълнителя. 10.Плащането ще се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя, след издаване на фактура и в рамките на осигурените финансови средства от МЗ,в срок до 60/шесдесет/календарни дни от датата на фактуриране . 11.Предложената цена да е в български лева ,без ДДС и същата да е валидна за целия срок на действие на сключения договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Цена - относителна тежест в комплексната оценка С1=45% 2.Обем - относителна тежест в комплексната оценка С2= 55 %. За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки. Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка /Ккомпл./ по следната формула: Ккомпл.= С1*В1 + С2*В2 ,където С1=55% , C2=45% ,а В1 , В2 са оценки от 0 до 1 съответно за: Показател ”Обем на поръчката”- В1 и Показател ”Цена”- В2. За Показател ”Обем на поръчката”максимална оценка 1/единица/ получава офертата с предложени максимален брой позиции по Прило-жение №1,които могат да бъдат доставени при изпълнение на догово-ра.Оценките на останалите участници се определят в съотношение към предложеня брой позиции на n – тия участник и максималния брой позиции по Приложения №1 по следната формула: Qn В1= ---------- , 136 където Qn е броя на позициите посочени от съответния участник съгласно Приложение №1,а 136 е максималния брой позиции по Приложение №1. За Показател ”Цена” – оценката по този показател В2 е сума от оценките по отделните позиции от „Списъка на медикаментите и медицинските консумативи - Приложение №1”. Оценката по отделните позиции се определя като съотношение на най-ниската предложена цена към предложената цена по съответната пози-ция от n-тия участник по следната формула: Ц min. Ц 1,2,3,.......... = ------------ = 1 , Ц n. кедето Ц 1,2,3,......... е оценката по първата, втората и т.н. позиция от списъка с медикементите и медицинските консумативи-Приложение №1, Ц min. е най-ниската предложена цена за таза позиция , а Ц n. е цената предложена от съответния участник.За позиция от Приложение №1,за която няма предложена цена ,се приема ,че предложението на съответния участник за тази позиция в числово изражение е равно на 0/нула/.Мини-мална цена е цена различна от 0/нула/. Общата оценка – В2 по показател”Цена” се определя по следната формула:В2= Ц1,Ц2,Ц3,........../136 = 1+1+1+.....= 136/136=1 където Ц 1,Ц2,Ц3,......... е оценката по първата, вторатата и т.н. позиция от списъка с медикаментите и медицинските консумативи- Приложение №1 , а числото 136 са максималния брой позиции по цитирания по- горе списък- Приложение №1. Максимална оценка 1/единица/получава офертата с предложена най-ниска цена по всяка позиция от „Списъка на медикаментите и медицинските консумативи - Приложение №1”. Максималната комплексна оценка е:Ккомпл. = С1*В1+С2*В2=55% х 1+45% х 1 = 0,55 + 0,45 = 1

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участникът е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Предложение по показател"Цена"в лева ,без ДДС по предварително изготвен от възложителя списък -Приложение №1.Предложението е валидно за целия срок на действие на договора. 3.Предложение по показател"Обем"- посочва се броя на медикаментите и медицинските консумативи от изброените в Приложение №1 ,за които се предлага цена и които могат да бъдат доставени по време на изпълнение на договора. 4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката съобразно изискванията на възложителя,посочени от т.3 до т.10 на раздел ІІІ на публичната покана"Изисквания за изпълнение на поръчката". 5.Срок на валидност на офертата-не -помалко от 90 календарни дни ,считано от крайната дата за получаване на офертите. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ЦСМП-Плевен,бул.Г.Кочев №8 всеки работен ден от деня на публикуването на поканата до 05.06.2015г.от 08.00 ч. до 16.00 ч. или се изпраща по пощата на посочения от възложителя адрес. Списъкът с медикаментите и медицинските консумативи, методиката за определяне на комплексната оценка,техническата спецификация и проект на договора се предоставят от Възложителя всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа, считано от датата на побликуване на публичната покана до 05.06.2015 г. в деловодството на ЦСМП-Плевен,бул.Г.Кочев №8 и са публикувани в профила на възложителя -www.csmp-pleven.eu. Офертите ще се отварят на 08.06.2014г. от 13.30 часа в ст.№403,ет.ІV в сградата на ДКБ към УМБАЛ"Г.Странски",бул.Г.Кочев №8. При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/06/2015