Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Зорница Кънчева-Миладинова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619503, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 503

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/323.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Валиране на спортни терени на територията на Община Велико Търново по заявка”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77320000

Описание:

Услуги по оформяне и поддържане на зелени площи на спортни терени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По доказани действителни количества и по предложените единични цени. Посочената прогнозна стойност на поръчката е до 66 000,00 (шестдесет и шест) хиляди лева без ДДС. Валирането на спортните терени, ще се извърша след възлагане на обектите от представител на Възложителя. В обхвата на дейността попадат следните спортни обекти: - Стадион „Ивайло“ , гр.Велико Търново - Стадион в гр.Дебелец - Стадион гр. Килифарево - Стадион с.Самоводене - Стадион с. Леденик - Стадион с.Шемшево - Стадион с.Ресен - Спортен терен СОУ „Г.С.Раковски“ , гр. Велико Търново Стандартната площ на един обект е приблизително 7 дка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Валирането на спортните терени е от изключителна важност за поддръжката и нормалното им функциониране. Валирането трябва да се извършва непосредствено преди мач - за стадион „Ивайло“, а за останалите стадиони веднъж седмично (в зависимост от метрологичните условия). При всяко следващо валиране е необходимо да се сменя посоката на валиране. Задължително е почвата да бъде влажна, но тревното покритие – сухо. При тежки и глинести почви честото валиране не е препоръчително. Ако то се налага, е желателно преди това терена да се аерира. При валиране на спортен терен, трябва да се използва валяк от 1 тон до 1,5 тона. Управлението на валяка (пътно–строителна техника), да се извършва от правоспособен водач, имащ удостоверение за управлението му. Участниците задължително представят техническо предложение за изпълнение на поръчката под формата на обяснителна записка, в което посочват конкретна методология на работа във връзка с изпълнението, материалните и човешки ресурси, които ще се използват за реализацията на дейността; Участникът описва организационните си възможности, методи на работа, гарантиращи: ефикасност, бързина, качество на извършването на услугата. В техническото предложение (обяснителната записка) участникът представя информация относно: - ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да разполага с необходимото техническо оборудване за извършването на услугата. Участникът трябва да предложи ефективна организация за извършване на услугата предмет на поръчката, както и да докаже наличие на подходяща техника; - начин на извършване на услугата. Същият трябва да гарантира своевременност, ефикасност, качество на извършваната услугата, подходяща за характера и сложността на обекта организация и координация на целия процес по изпълнението; Обема на работата, която следва да бъде извършена, се уточнява предварително с представител на Възложителя. Фактурирането на извършената работа се извършва съгласно одобрени от Възложителя калкулации, представени с офертата. Участникът е длъжен да представи калкулации, от които да е видно ценообразуването. При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдава действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката. По време на изпълнение на договора изпълнителят е длъжен да спазва техниката на безопасност на труда; Договорът се сключва за срок от една година. Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К = Ц х 50 % + Т х 50 %, където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата от Участника цена. При оценяването се взема предвид предлаганата от участника цена за извършване на услугата. Най - висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най - малък бюджетен разход. Офертата на участника с най - ниската предложена цена за извършване на услугата, получава 100т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: Ц = Цmin/Цn х 100 , където Ц min - е най- ниската предложена цена за извършване на услугата, а Цn - е предложената цена за извършване на услугата от n-тия участник. Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100) По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 03.06.2015 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 04.06.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най- малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения; 2. Техническо предложение, съгласно образец; 3. Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 4. Декларация за наличното техническо оборудване (съгласно образец). Декларираната техника трябва да е на разположение на участника за изпълнението на услугата и да е подходяща за изпълнението й, съгласно техническите условия. Участниците доказват наличната техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с други подходящи документи /фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг/. Мин. изискване към т. 4: наличие на минимум 1 бр. валяк от 1 тон до 1,5 тона (пътно–строителна техника). 5. Декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП включваща списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на услугата, по образец. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 7. Ценово предложение (съгласно образец) следва да съдържа: - цена за валирана площ; - цена за аериране при необходимост в лв./дка - Анализи/калкулации за дейноста, от които да е видно ценообразуването - Срок за плащане на поръчката - до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата. - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/06/2015