Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, ул. Петра № 1, За: инж. Петър Ганев, Динко Илчев и Евгени Гандев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: op.dpshumen.bg Хипервръзка към профила на купувача: http://op.dpshumen.bg/?p=704.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Публикуване на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен за 2015 г. и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС“, в национален ежедневник и местни вестници, разпространявани в областите Търговище, Шумен, Добрич и Варна.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000

Описание:

Публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На териториата на Р.България и областите Търговище, Шумен, Добрич и Варна

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на юридически лица, преди подписването на договора, обединението-участник в процедурата следва да се регистрира, като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението; 2. Кандидатът да подсигури публикуването на материалите в национален ежедневник – разпространяван на територията на цялата страна, и на местен вестник, разпространяван на територията на съответната област; 3. Кандидатът следва да има опит при изпълнението на услуги с еднакъв или сходен предмет – доказва се, чрез представен списък-декларация по образец към документацията, с посочени стойности, дати и получатели, придружени с доказателства за изпълнение на услугите. 4. Да разполага с кадрова обезпеченост от технически лица, отговарящи за извършването на услугата, с прилагане на заверено копие от диплом за завършено образование и учебно заведение, професионален опит и декларация за ангажираност, в случаите когато то не е на трудов договор, както следва: - Ръководителят екип – който следва да координира и ръководи цялостното изпълнение на дейностите по услугата, както и отчитането по изпълнението на услугата. Той следва да има завършено висше образование, образователна степен „бакалавър“ в областта на журналистиката, връзките с обществеността, маркетинг или еквивалентна. Ръководителят на екип следва да притежава 3 (три) години специфичен професионален опит в областта на медиите, като редактор и/или журналист, и/или във връзките с обществеността, и/или еквивалентна, и/или да има изпълнени три проекта свързани с публикуването на материали в печатни издания. - Ключов експерт – който следва да осъществява дейностите по съставяне, редакция и обработване на текстов материал, както и за визията на текстовите материали. Той следва да има завършено висше образование, образователна степен „бакалавър“ в областта на българска филология, педагогика, журналистиката или еквивалентна. Ключовият експерт следва да притежава 2 (две) години специфичен професионален опит в съставяне, и/или редакция и/или обработване на текстови материали, и/или да има изпълнени два проекта свързани с публикуването на материали в печатни издания. Задължителни изисквания към кандидатите: 1. До участие се допускат кандидати, които отговарят на условията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 2. Офертата на кандидата следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП – данни за лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение и срок за валидност на офертата, както и следните писмени доказателства: А/ Административни сведения за кандидата – по образец от документацията за участие; Б/ Декларация по образец от документацията за участие – за посочване на ЕИК за регистрация в Търговския регистър или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидата е юридическо лице или едноличен търговец; В/ Декларация по образец от документацията за участие – по т. 4.3 от тези условия; Г/ Декларация по образец от документацията за участие – по т. 4.4 от тези условия; Д/ Декларация по образец от документацията за участие – за приемане на условията на проекта на договор за изпълнение; Е/ Техническо предложение за изпълнение на поръчката и запознаване от кандидата за условията с публичната покана, изготвено в съответствие с образец, приложен към документите за участие и публикуван на сайта: op.dpshumen.bg; Ж/ Ценово предложение – по образец. ЗАБЕЛЕЖКА: В офертата не се представя подписан проект на договор, във връзка с подписването от кандидата на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията на проекта на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява по формулата: К= C1+ С2, където К – е комплексната оценка на участника C1 – е оценката на ценовото предложение на участника, с тежест 70%; С2 – е оценката за срок за публикуване на материала от датата на заявка на Възложителя предложен от участника, с тежест 30%., съгласно Методиката за оценка към документацията за участие в процедурата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите следва да се представят в деловодството на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, изготвени по образците приложени към настоящата покана в срок до 17,00 часа на 03.06.2015 г. Оферта, изпратена по пощата/куриер, трябва да е постъпила реално, в деловодството на предприятието в срока, определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се приема, и се връща незабавно на кандидата. Това обстоятелство се отбелязва във входящия регистър за приемане на оферти. Отварянето на офертите ще бъде на 04.06.2015 г. в 11,00 часа в административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/06/2015