Версия за печат

BG-КНЕЖА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА, ИЗВЪН ГРАДА, За: БИСЕРКА МЛАДЖОВА, БЪЛГАРИЯ 5835, КНЕЖА, Тел.: 09132 7507, E-mail: bisi1971@abv.bg, Факс: 09132 7711

Място/места за контакт: ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ic-kneja.com.

Адрес на профила на купувача: www.ic-kneja.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обектите и имуществото, ползвани от ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА, намиращи се в гр. Кнежа, обл. Плевен, район на Институт по царевицата на площ от 68,351 дка, са както следва: 1. Вход Института 7 кв.м. 2. Административна сграда – наука 775 кв.м. 3. Административна сграда – база 290 кв.м. 4.Склад минерални торове 246 кв.м. 5. Семехранилище военно 798 кв.м. 6. Гаражи 348 кв.м. 7. Селекционна лаборатория 663 кв.м. 8. Сграда фитотронна камера 592 кв.м. 9. склад административна сграда 290 кв.м. 10. Котелно помещение 102 кв.м. 11. трафопост към административна сграда 8 кв.м. 12. физкултурен салон 100 кв.м. 13. Агротехническа лаборатория 470 кв.м. 14. Полска лаборатория 1, 2, 3, 4- обща площ 547 кв.м. 15. Джуров склад 502 кв.м. 16.Помпена станция 31 кв.м. 17. Склад семена и посадъчен материал 422 кв.м. 18.Столова и кухня 492 кв.м. 19.Ремонтна работилница 656 кв.м. 20.навеси универсални 2 бр. 1320 кв.м. 21. водна кула 23 кв.м. 22 къща 32,12 кв.м. 23. гостна 78 кв.м. 24.жилищна сграда 329 кв.м. 25.Къща 1 и 2 – обща площ 274 кв.м. 26.Нафтобаза с цистерна с колонка и помещение/16 кв.м/ за ГСМ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

района на Институт по царевицата на площ от 68,351 дка

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да притежава Лиценз за упражняване на дейността, съгласно ЗЧОД за територията на Област Плевен; 2. Участникът да осъществява денонощна охрана на обектите и имуществото, ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са изрично посочени по-горе. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност при констатирани липси и други щети в съответния охраняван обект на Възложителя. 4. Участникът да разполага със служители по трудово правоотношение/ наети служители – минимум 7 лица; 5. Седалище и адрес на управление на охранителната фирма – територията на Община Кнежа; 6. Персоналът да е преминал задължителното обучение по Програмата минимум, съгласно ЗЧОД – квалификация на персонала /дипломи, сертификати/ - мин. 3 бр. 7. Екипировка на охранителите, оборудване с технически средства за връзка с дежурните /радиообмен или друг вид връзка/; 8. Наличие на оперативен дежурен център, възможност за непрекъсната връзка на охранителите и осигуряване на подкрепа от дежурен екип при необходимост; 9. Мобилните екипи в реално време – 1 брой и наличие на контролни звена. 10. Да разполага в екипа за изпълнение на услугата с техническо лице, осигуряващо ръководство при изпълнение на същата. 11. Участникът следва да разполага с персонал, който отговаря на изискванията на чл. 27 и чл. 28 от ЗЧОД. 12. Ръководителят на състава от охранители, които ще изпълняват обществената поръчка, трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • образование: минимум средно; • общ професионален опит: 10 години; • специфичен професионален опит: 5 години 13. Представяне на списък на сключени договори за услуги с идентичен предмет на дейност като предмета на настоящата поръчка от последните три години, считано към датата на публикуване на поканата или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум 1 бр.;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най - ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на 08.06.2015 г.,14:00 часа в сградата на Институт по царевицата гр. Кнежа, кабинет счетоводство.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/06/2015