Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция за ядрено регулиране, бул. Шипченски проход №69, За: Марина Низамска, Република България 1574, София, Тел.: 02 9406880, E-mail: M.Nizamska@bnra.bg, Факс: 02 9406919

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Разработване на доклад " Анализ и оценка на риса от бедствия от ядрени или радиационни аварии"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09300000

Описание:

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да разработи доклад " Анализ и оценка на риска от бедствия от ядрени или радиационни аварии", при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание. Към доклада трябва да се разработят следните приложения: 1. Методика за определяне на размера на зоните за превантивни защитни мерки за ядрени съоръжения; 2. Методика за определяне на размера на зоните за превантивни защитни мерки за обекти с радиоактивни източници, в които постулирани аварийни събития могат да доведат до облъчване ирли радиоактивно замърсяване на околната среда над установните граници, при което се налага прилагане на неотложни защитни мерки. Докладът и приложенията са предават на хартиен носител (1 екземпляр) и на електронен носител (1 екземпляр) в PDF формат. Участниците следва да разполагат с персонал с опит съгласно дефиницията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия на "квалифициран експерт по радиационна защита", т.е лице с необходимите знания, подготовка и технически умения, които му дават възможност да извършва оценки на дозите и да дава консултации и съвети по осигуряване на радиационната защита на персонала и населението, както и на безопасността на ядрените съоръжения и източниците на йонизиращи лъчения. Квалифицираният/ните експерт/и трябва да притежава/т правоспособност съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия. Участниците следва да представят списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойности, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателство за извършена услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е посочена информация за услугата. Участниците трябва да имат разработена и внедрена система по качество в съответствие с БДС EN ISO 90001.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка на предложението (Т) - 70 %; Финансова оценка на предложението - 30 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/06/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до приложенията към поканата се предоставя на интернет адреса на Възложителя: www.bnra.bg, в рубрика "Профил на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на офериращия и предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Оферти могат да се подават до 17:30 ч. на 05.06. 2015 г., на адрес: Агенция за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 3, стая 313 (деловодство). Отварянето на офертите ще се състои на 08.06.2015 г. от 10.00 в сградата на Агенция за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/06/2015