Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, За: Венцислав Кръстев - експерт в дирекция Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079949, E-mail: v.krastev@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: дирекция Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=573:misbs&catid=101&Itemid=198&lang=bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgports.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е участник от българска страна по проект KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009 – 2014 Monitoring and information System for Black Sea (Мониторинг и информационна система за Черно море). Чрез проекта се цели създаване и внедряване на информационна платформа, акумулираща и включваща база данни за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства и крайбрежните зони, оказващи екологично въздействие и свързани с опазването и устийчивото развитие на Черно море, инструменти за анализ и за представяне на данните в подходящ потребителски интерфейс. Системата ще бъде изградена чрез използване на добрите практики на Норвежката брегова администрация в разработването и управлението на системата BarentsWatch. Предмет на настоящата поръчка е изготвянето на техническо задание за изграждане на информационна платформа по проект „Мониторинг и информационна система на Черно море”. Основните дейности, предвидени за изпълнение в рамките на поръчката са: Първи етап Извършване на анализ на съществуващото състояние по отношение на: - основните потоци от данни и идентифициране на специфичните нужди на различните потребители по отношение на функционалността, която информационната система (ИС) може да предложи. Идентификация на необходимите функционални ИС подсистеми, които следва да се реализират и изискванията към тях; - организационната структура, разпределението и броят на потенциалните потребители; - съществуващи информационни системи, имащи отношение към внедряваната ИС и данните, с които оперират и необходимостта от интеграция с новата система; - наличните данни на цифров и хартиен носител. Втори етап Изготвяне на Техническо задание и съгласуване с Възложителя: - изготвени технически изисквания и Проекто-бюджет по поръчката/те за изграждане и доставка и съгласуване с Възложителя; - изготвяне на критерии и методика за оценка на подадените оферти по обществените поръчки за изграждане и доставка и съгласуване с Възложителя; - окомплектоване и съгласуване на Техническото задание и прилежащите му приложения с Възложителя. Трети етап Консултиране на ДП „Пристанищна инфраструктура” по отношение на отчитане на отделните етапи и осъществяване на качествен контрол в рамките на договора за изграждане и доставка на информационната система, включващо: - изготвяне на методология за оценка и контрол на изпълнението на техническото задание, съобразена с времевия график на проекта и одобрена от Възложителя; - изготвяне на план за дейностите за последващо управление на проекта до неговото окончателно приключване, включително такива по създаване на организация и съдействие с ангажираните с него страни /партньори, изпълнители и др./. Планът се приема и утвърждава от Възложителя; - участие във всички планирани по методология работни срещи и такива инициирани от Възложителя между ангажираните страни /членове на ЗИУП, изпълнители, партньори/ с цел оказване на консултантска помощ, при необходимост; - изготвяне на своевременни доклади за хода на изпълнение на договора по проекта, предназначени за ДП „Пристанищна инфраструктура”, но не в по-голям период от 20 календарни дни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72220000

Описание:

Системни и технически консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В изпълнение на първия етап от изпълнителя се очаква да представи: - Доклад за оценка на текущото състояние, препоръки към системна архитектура, бизнес изисквания към системата, функционални и технически /комуникации, хардуер, операционни системи, стандартен софтуер, бази данни/ изисквания към системата; - Проект на структура на Техническо задание за изработване, доставка, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ИС. Изпълнението на втория етап обхваща: - Изготвяне на Техническо задание и съгласуване с Възложителя; - Изготвени технически изисквания и Проекто-бюджет по поръчката/те за изграждане и доставка и съгласуване с Възложителя; - Изготвяне на критерии и методика за оценка на подадените оферти по обществените поръчки за изграждане и доставка и съгласуване с Възложителя; - Окомплектоване и съгласуване на Техническото задание и прилежащите му приложения с Възложителя. Третият етап включва консултиране на ДП „Пристанищна инфраструктура” по отношение на отчитане на отделните етапи и осъществяване на качествен контрол в рамките на договора за изграждане и доставка на информационната система. В по - конкретен план тази дейност се състои от: - Изготвяне на методология за оценка и контрол на изпълнението на техническото задание, съобразена с времевия график на проекта и одобрена от Възложителя; - Изготвяне на план за дейностите за последващо управление на проекта до неговото окончателно приключване, включително такива по създаване на организация и съдействие с ангажираните с него страни /партньори, изпълнители и др./. Планът се приема и утвърждава от Възложителя; - Участие във всички планирани по методология работни срещи и такива инициирани от Възложителя между ангажираните страни /членове на ЗИУП, изпълнители, партньори/ с цел оказване на консултантска помощ, при необходимост; - Изготвяне на своевременни доклади за хода на изпълнение на договора по проекта, предназначени за ДП „Пристанищна инфраструктура”, но не в по-голям период от 20 календарни дни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да разполага с екип от експерти с необходимата доказана професионална квалификация и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Предложеният от участника екип следва да включва един ръководител на екипа и поне трима експерти, както следва: Ръководител на екипа: Квалификация: Висше образование с образователно-квалификационна степен – магистър в областта на информационните системи и/или еквивалентно; Професионален опит: Минимум 5 години опит в областта управление на проекти и на разработване, внедряване и/или обработка на данни чрез ИС продукти или еквивалентни на тях; Участие в поне 2 проекта за разработване на информационни системи. Ключов Експерт 1 „Информационни Системи“: Квалификация: Висше образование с образователно-квалификационна степен – магистър в областта на информационните системи и/или еквивалентно; Професионален опит: Минимум 5 години опит в областта на разработване, внедряване и/или обработка на данни чрез ИС продукти или еквивалентни на тях. Ключов експерт 2 „Хардуер и комуникации”: Квалификация: Висше образование (образователна степен Магистър по „Информатика” и/или „Компютърни системи” и/или „Телекомуникации” и/или друга дисциплина в областта на хардуера и комуникациите). Професионален опит: Минимум 5 години опит в областта на системната архитектура, мрежи и комуникации и в поддръжката на системен софтуер и хардуер, в корпоративно мрежово и комуникационно оборудване - инсталиране, протоколи и инфраструктура. Представяне на сертификати за преминато обучение по водещи технологии в областта. Ключов експерт 3 „Бази данни и архитектура”: Квалификация: Висше образование (образователна степен Магистър по „Информатика” и/или „Компютърни системи” и/или друга дисциплина в областта на компютърните науки). Професионален опит: Минимум 5 години опит в проектиране, изграждане и внедряване на информационни системи; Опит при работа с Системи за управление на релационни бази от данни (RDBMS); Опит в администриране и настройка на Системи за управление на бази данни (СУБД). До участие в поръчката се допуска всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и посочените в документацията изисквания на възложителя и в публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Технически показател, даващ оценка на Техническото предложение на участника, с относителна тежест 60%, при следните подпоказатели: 1.1. Оценка на частта от предложението на Участника, свързана с дейносттите по първи етап от техническата спецификация - 35 т. 1.2. Оценка на частта от предложението на Участника, свързана с дейносттите по втори етап от техническата спецификация - 35 т. 1.3. Оценка на частта от предложението на Участника, свързана с дейносттите по трети етап от техническата спецификация - 30 т. 2. Ценови показател, който включва предложената от участника ценова оферта, с относителна тежест 40%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата поръчка се провежда със средства по проект KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009 – 2014 Monitoring and information System for Black Sea (Мониторинг и информационна система за Черно море). Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП и настоящата документация. Всички документи, приложени в офертата трябва да бъдат съставени на български език. В случай, че приложените към офертата документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език, с изключение на документите указани в настоящата документация, които се представят в официален превод. Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“, подписани от законния представител/и или изрично упълномощено за целта лице и печат. Всички страници от офертата и приложенията към нея трябва да носят обща непрекъсната последователна номерация. Офертата се поставя в непрозрачен плик с надпис „Оферта”, върху който са посочени наименованието, адреса, телефоните и факса за контакти на депозиралия го участник, както и обозначение за коя поръчка се изпраща / представя офертата. Срок на валидност на офертата: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Офертата трябва да бъде подадена в запечатан, непрозрачен плик до 17.30 ч. на 04.06.2015 г., в деловодството на Главното управление на ДП «Пристанищна инфраструктура», лично или по пощата, с обратна разписка на адрес: гр. София 1574, бул. «Шипченски проход» № 69, ет. 4. Върху плика с офертата следва да се посочат предмета на поръчката, наименование на участника и адрес за кореспонденция. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала, на 05.06.2015 г., 11.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/06/2015