Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Георги Димитров; инж. Красимира Иванова, Република българия 1080, София, Тел.: 0888 328256; 0884 363025, E-mail: krivanova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Експлоатация на ПЖПС, отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-lenti-za-skorostomeri-tip-rt-sistema-hasler.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на ленти за скоростомери, тип RT, система "HASLER"".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38561100

Описание:

Скоростомери за превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- регистриращи ленти за лентови тахографи тип RT, система “HASLER” за 150 км/ч. – 8 880 броя; - регистриращи ленти за лентови тахографи тип RT, система “HASLER” за 120 км/ч. – 300 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30478 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад на Възложителя в Локомотивно депо София, гр. София 1202, ул. "Заводска" №1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,което отговаря на изискванията на ЗОП.Офертата да съдържа: 1.Административни данни за участника-образец Приложение №2. 2.Техническо предложение-образец Приложение №3,съдържащо: 2.1.Партиди,срок и място на доставка: 1)Партиди и срок на доставка:доставката се извършва на две партиди,по количество,вид и срок,както следва:първа партида:4440 бр. регистриращи ленти за лентови тахографи типRT система“HASLER” за 150 км/ч и 150 бр. регистриращи ленти за лентови тахографи тип RT система“HASLER” за 120 км/ч в срок-до...календарни дни /не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни/ след влизане на договора в сила и втора партида:4440 бр. регистриращи ленти за лентови тахографи тип RT система“HASLER” за 150 км/ч и 150 бр. регистриращи ленти за лентови тахографи тип RT система“HASLER” за 120 км/ч в срок до...календарни дни /не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни/след получаване на писмена заявка от страна на Възложителя. 2)Място на доставка:склад на Възложителя,Локомотивно депо София,гр.София,ул.„Заводска”№1. 2.2.Условия и срок за плащане–плащането се извършва по банков път в лева,в срок до 30/тридесет/ дни след доставка на всяка партида в склада на Възложителя и представяне на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол,оригинална фактура и сертификат за качество в оригинал,издаден от завода производител. 2.3.Гаранционен срок на съхранение на регистриращи ленти за лентови тахографи тип RT система“HASLER”/за 150 км/ч и 120 км/ч/-не по-кратък от 12/дванадесет/ месеца от датата на получаването им в склада на Възложителя. 3.Доказателства за техническите Възможности на участника за изпълнение на поръчката,както следва: 3.1.Когато участникът не е производител, следва да представи документ от производителя в оригинал,доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2015г./оторизационно писмо,дистрибуторски договор и др/. 3.2.Декларация от производителя,доказваща съответствие на техническите параметри на предлаганите скоростомерни ленти тип RT система“HASLER”–диаграмна хартия с Технически изисквания на Възложителя към регистрираща лента за скоростомери тип“HASLER”,ПП_ПЛС851/14,Пр.№1 към поканата. 3.3.Чертежи,разработени от завода производител,заверени за производство през 2015г. със свеж подпис и печат от производителя и касаещи разстоянието на линиите,надписите в полетата,начина на нанасяне на сигналната линия и цвета на линните и др.,по Техническите изисквания на Възложителя към регистрираща лента за скоростомери тип“HASLER”,ПП_ПЛС851/14,за предлаганите ролки диаграмна хартия за скоростомери тип RT система“HASLER”. 3.4.Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 или,еквивалент,издаден на името на производителя,за продукцията,с която участва участника. 3.5.Образец на сертификат за качество,издаван от производителя,в който са посочени резултатите от проведени изпитания, съгласно точки 3,4,5,6и7 от Техническите изисквания на Възложителя и към който са приложени образци на протоколите от изпитанията/анализни свидетелства/. 3.6.Участникът задължително следва да представи по 5/пет/ броя безплатни мостри от всеки вид ролки диаграмна хартия за провеждане на експлоатационни изпитания, които мостри не подлежат на връщане. 4.Срок на валидност на офертата–не по-кратък от 90/деветдесет/ дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 5.Предлагана цена,както и обща стойност за изпълнение на поръчката,в съответствие с приложения към поканата образец на ценова оферта-Приложение №4. 6.Други изисквания: 6.1.Когато офертата се подава от юридическо лице,същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника.Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 6.2 Виж в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III "Изисквания за изпълнение на поръчката” 6.2.Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Приложиние № 6. 6.3.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7. 6.4.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 8. 6.5. Предвид обстоятелството,че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена", при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти,изпълнителят се определя чрез жребий, от комисията, в присъствието на участниците. Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД- http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-na-lenti-za-skorostomeri-tip-rt-sistema-hasler.htmll. Всички документи трябва да бъдат заверени (когато са ксерокопия) с гриф “Вярно с оригинала”,подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 7.Срок и място за получаване на оферти: 7.1.Срок - 09.06.2015 год., 16:30 часа. 7.2.Място - Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: До "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр.София 1080, ул."Иван Вазов" №3 Оферта за „Доставка на ленти за скоростомери,тип RT, система„HASLER””, точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка. 8.Дата, час и място за отваряне на офертите - Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 10.06.2015 г от 10:00 часа в сградата на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД, находяща се на адрес: гр.София ул."Иван Вазов" №3.На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 9.Изисквания към участниците при сключване на договор:За сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: 9.1.Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП-оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП–оригинал. 9.2.Гаранция за изпълнение на договора, която представлява 5% от общата стойност на договора без ДДС,учредена в полза на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, или парична сума(депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД,със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47,ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането. Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проект на договор-Приложение №5. Приложения към публичната покана: Приложение №1 -Технически изисквания към регистрираща лента за скоростомер тип „HASLER”,ПП_ПЛС851/14; Приложение №2-Административни данни за участника; Приложение №3-Образец на техническо предложение; Приложение №4- Образец на ценова оферта; Приложение №5-Проект на договор; Приложение №6-Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП; Приложение №7-Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП; Приложение №8-Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/06/2015