BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев №2, ет.3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административната сграда на СЗДП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150525Kgdr5007093.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2015 година на Северозападно държавно предприятие”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Северозападно държавно предприятие” е юридическо лице, създадено по силата на чл. 163 от Закона за горите, което организира и осъществява счетоводна дейност съобразно принципите на Закона за счетоводството. Тази дейност се осъществява от счетоводните звена в Централното управление и 23-те му териториални поделения (държавни горски и държавни ловни стопанства – ДГС и ДЛС), с предмет на дейност съгласно чл. 165 от Закона за горите. Изпълнителят следва да извърши одит на финансовия отчет на предприятието към 31 декември 2015 г. Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение следва да се проведе в съответствие с Международните одиторски стандарти, както и да изрази мнение относно съответствието на финансовата информация, предоставена в годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г. на предприятието. След извършване на независимия финансов одит заключенията се отразяват в одиторски доклад. Одиторският доклад трябва да съдържа ясно изразено мнение върху одитирания финансов отчет като цяло. Задължителните елементи на съдържанието на одиторския доклад се определят в Международните одиторски стандарти. Като допълнение към одиторския доклад, следва да се представи становище за установените по време на одита слабости и/или пропуски, както и препоръки за тяхното подобряване. В одиторския доклад изпълнителят задължително изразява и мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административните сгради на Централното управление и на териториалните му поделения.

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Документи за участие: » оферта – по образеца Приложение № 1; » копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; » сведения за участника - по образеца Приложение № 2; » документ за внесена гаранция за участие; » декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки - по образеца Приложение № 3; » декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - по образеца Приложение № 4; » декларация за доказване на опита - по образеца Приложение № 5, ведно с доказателствата за декларираните в нея обстоятелства; » декларация за приемане на условията в проекта на договор - по образеца Приложение № 6; » техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образеца Приложение № 7; » доказателства за опита и професионалната квалификация на предложения от участника ръководител на екипа (посочен от участника в техническото предложение – Приложение № 7) - представят заверени копия от дипломи, сертификати, трудови договори, договори за управление, договори за изпълнение, референции и др.; » удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, доказващо че участникът е със статут на специализирано одиторско предприятие, със статут на регистриран одитор или негово предприятие, по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на ЗНФО; » валидна застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори” или еквивалент - за участника, както и на предложения от него одитор; » други, по преценка на участника; » списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - изготвя се от участника. » ценово предложение - по образец Приложение № 8.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На първо място ще бъде класиран участника предложил икономически най- изгодна оферта съгласно формулата: КО = П 1 + П 2+ П 3, където: 1. Показател 1 (П1) е „Предложена цена” 2. Показател 2 (П2) е „Доказан опит” 3. Показател 3 (П3) е „Срок за извършване на услугата”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в горепосочения срок на адрес: гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2, ет. 3, п.к. 3000, Северозападно държавно предприятие ДП. Отварянето на офертите ще се извърши на 04.06.2015г. от 10.00 часа в Административната сграда на СЗДП. Приложената документация към публичната покана е публично достъпна и безплатна на профила на купувача на електронната страница на СЗДП - http://www.szdp.bg/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/06/2015