Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-016.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение” Дейности: 1.Уравление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, включващи следните дейности: 1.1.Ежемесечен мониторинг на основните параметри на системата и поддържането им в оптимални граници чрез система за отдалечен контрол; 1.2.Ежемесечен update на приложенията; 1.3.Участие с експертен труд пир модернизация на хардуера и софтуера; 1.4.Профилактика на системата на място 2 пъти седмично; 1.5.Ежеседмичен профилактика на камерите - почистване и настройка при необходимост; 1.6.Организация на информационните потоци в зависимост от изискванията и нуждите на Възложителя; 1.7.Периодично архивиране след възлагане от Възложителя; 1.8.Дефрагментиране на дискове; 1.9.Изградена мониторинг система за отразяване на дефекти по системвите, е-mail или SMS; 1.10.Автоматизиран рестарт на устройствата до три пъти преди известяване или подаване на дефект към мониторинг системата; 1.11. Защита от вируси adwarw, spyware; 1.12.Администрация на видеосървърите и видеокамерите (24 часова), включваща преинсталация на същите и в случай на повреда – доставка и подмяна на 1 диск (HDD) месечно, включително труд и материали; 1.13.Поддръжка на Wireless птрасета, включително ангажиране на алпинист за профилактика на труднодостъпни антени; 1.14.Гаранционна подмяна или поправка на 1 брой IP камера месечно (с изключение на PTZ камера); 1.15.Доставка и изтегляне до 50 м. оптичен кабел или LAN меден кабел месечно ив случай на прекъсване или повреда, включително труд и материали; 1.16.Доставка и подмяна до 2 броя медия конвертора или 2 броя 8-портови LAN разпределители месечно, в случай на повреда, включително труд и материали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата стойност на обществената поръчката не може да надхвърля сумата 66 000,00 лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка.В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение-Образец № 2;4. Ценово предложение-Образец №3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за извършване на дейности по управление, експлоатация и поддръжка на информационна система, за видеонаблюдение.6.2. Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник следва да разполага със следните лица, които отговарят за извършването на услугата:1.Експерт „Управление, експлоатация и поддръжка на информационна система, за видеонаблюдение“ – 1 експерт 1.1.образование - завършено висше образование с минимална образователна степен "магистър" в области и професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС 125/24.06.2002 г. или еквивалентно по специалности „информатиката” или „компютърните науки”, или „компютърна техника”, или „информационните технологии” или еквивалентни; Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

“Икономически най-изгодна оферта“ за изп. услугата, предмет на общ. поръчка ще бъде опред. по следната формула:Ко=К*0,40 +С1*0,20+С2*0,20+С3*0,10+С4*0,10,където:Показател К–оценка на предложената цена за управление,експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система,за видеонаблюдение–тежест в компл. оценка-40 (макс. бр. точки по този пок. е 40т);Показател С1-Срок за отстраняване на хардуерна повреда-тежест в компл. оценка-20 (макс. бр. точки по този показател е 20т);Показател С2-Срок за отстраняване на софтуерна повреда-тежест в компл. оценка-20 (макс. бр. точки по този показател е 20т);Показател С3–Срок за реакция,след уведомяване за повреда,при необходимост от посещение на място-тежест в компл. оценка 10 (макс. бр. точки по този показател е 10т);Показател С4–Срок за реакция, след уведомяване за повреда,чрез системата за отдалечен контрол-тежест в компл. оценка 10 (макс. бр. точки по този показател е 10т).Показател К1–„Предложена цена за управление,експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система,за видеонаблюдение”-опред. по следната формула:К1=ПЦ(минимум лева)/ПЦ(участник)*40,където „ПЦ(минимум лева)” е най-ниската предложена цена за управление,експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система,за видеонаблюдение,а „ПЦ(участник)” е предложената цена за управление,експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система,за видеонаблюдение,от оценявания у-к по този пок.У-кът с най-ниска предложена цена за управление,експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение получава най-висок бр. точки,а за всеки следващ у-к бр. точки се намалява съобразно стойностите,определени по цитираната ф-ла.Показател С1–Срок за отстраняване на хардуерна повреда-тежест в компл. оценка-опред. по следната ф-ла:С1=СПминимум/СП(участник)*20,където:„СП минимум” е най-краткият предложен срок за отстраняване на хардуерна повреда,а „СП (участник)” е предложеният срок за отстраняване на хардуерна повреда,от оценявания уч.У-кът,предложил мин. срок за отстраняване на хардуерна повреда,получава макс. бр. точки,а за всеки следващ у-к бр. точки се определя съобразно съотношението между стойностите,опред. по цитираната ф-ла.Показател С2–Срок за отстраняване на софтуерна повреда-опред. по следната ф-ла:С2=Сосп минимум/Сосп (участник)*20,където:„Сосп минимум” е най-краткият предложен срок за отстраняване на софтуерна повреда,а „Сосп (участник)” е предложеният срок за отстраняване на софтуерна повреда,от оценявания у-к.У-кът,предложил мин. срок за отстраняване на софтуерна повреда,получава макс. бр. точки,а за всеки следващ у-к бр. точки се определя съобразно съотношението между стойностите,определени по цитираната ф-ла.Показател С3–Срок за реакция,след уведомяване за повреда,при необходимост от посещение на място-опред. по следната ф-ла:С3=Ср минимум/Ср (участник)*10,където:„Ср минимум” е най-краткият предложен срок за реакция,след уведомяване за повреда,при необходимост от посещение на място,а „Ср (участник)” е предложеният срок за реакция,след уведомяване за повреда,при необходимост от посещение на място,от оценявания у-к.У-кът,предложил мин. срок за реакция,след уведомяване за повреда,при необходимост от посещение на място,получава макс. бр. точки,а за всеки следващ у-к бр. точки се определя съобразно съотношението между стойностите,определени по цитираната ф-ла.Показател С4–Срок за реакция,след уведомяване за повреда,чрез системата за отдалечен контрол-опред. по следната формула:С4=Срсок минимум/Срсок(участник)*10,където:„Срсок минимум” е най-краткият предложен срок за реакция,след уведомяване за повреда,чрез системата за отдалечен контрол,а „Срсок (участник)” е предложеният срок за реакция,след уведомяване за повреда,чрез системата за отдалечен контрол,от оценявания у-к.У-кът,предложил мин. срок за реакция,след уведомяване за повреда,чрез с-та за отдалечен контрол,получ. макс. бр. т-ки,а за всеки следващ у-к бр. точки се определя съобр. съотнош. м-у стойностите,опред. по цит. ф-ла.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":1.2.специфична квалификация–да притежава сертификат за завършен курс за работа с платформа за видеонаблюдение Netavis;сертификат за употреба на софтуер „VM – WARE”,управление,създаване и поддръжка на виртуални машини;сертификати и/или удостоверения и/или други еквивалентни документи доказващи преминали обучения за работа с бази данни от тип „MY SQL”,управление, архивиране създаване;създаване на „Raid Masivi”,създаване на редунднантност управление и поддръжка; програмиране в сферата на слетите ядра на „Linuks”,„REDHAD”,„SURE”,"CENTO S”;администрация и контролинг на мрежово оборудване, оптична преносна среда, медна преносна среда.1.3.специфичен професионален опит:мин. 2 г. опит по управление,експлоатация и поддръжка на информационна система,за видеонаблюдение или еквивалентни дейности.2.Технически лица–3 б; 6.3.Декларация за ангажираност на експерт–Обр №6.Заб:Декларацията се представя за лицата посочени в т. 6.2, които не са служители на участника. Документът се представя поотделно за всеки експерт.7.Декларация, че участникът е Администратор на лични данни–своб. форма.8.Видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Заб:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–своб. ф-ма удостоверяващ обстоятелството.9.Декл. за приемане на условията в проекта на договора-Обр№7;10.Нот. завер. пълномощно на лицето/ата,подписало/ли офертата,в случай,че няма/т предст. функции.11.Списък на док.,приложени към офертата,подписан и подпечатан от Участника. Заб: Към документацията се съдържа и Образец № 7 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т. 3.Съдържание на офертата от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 03.06.2015 г.,16:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-016.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/06/2015