Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: инж. Ст. Пенев - директор Дирекция ТСУЗТООСИДЕП и Ж. Пойраз - ст. юрисконсулт, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката обхваща извършване на технически услуги по Национална програма за енергийна ефективност на многоетажни жилищни сгради, а именно изготвяне на обследвания по реда на чл. 176в от ЗУТ с установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 с 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 с 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 с 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с 2913,37 м2 РЗП““ Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за: а.) установяване на конструктивната устойчивост на сградата; б.) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности; в.) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда; г.) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата. В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания. Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност на обектите. За предписанията и дейностите по удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ се изготвя подробна количествено-стойностна сметка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва: Изготвяне на обследвания по реда на чл. 176в от ЗУТ с установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кубрат и изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка за предписанията и дейностите по удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 - 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1- 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 - 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 - 2913,37 м2 РЗП. Обособени позиции Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 с 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 с 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 с 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с 2913,37 м2 РЗП Всеки участник може да подава оферта за една или за повече обособени позиции. Прогнозна стойност: 43 900,00 лв. без ДДС Прогнозна стойност на отделните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – 12 400,00 лв. без ДДС - Обособена позиция № 2 – 8 100,00 лв. без ДДС - Обособена позиция № 3 – 11 700,00 лв.без ДДС - Обособена позиция № 4 – 11 700,00 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на гр. Кубрат

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за техническите възможности и/или квалификацията на участниците за изпълнители на поръчката 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на извършената услуга или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимално изискване за техническите възможности на участниците През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има успешно изпълнена минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „еднакви“ или „сходни услуги" да се разбират дейности по извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а от ЗУТ на строежи /сгради/ с минимална РЗП 1000 м2. 2. Списък-Декларация на екипа от експерти, които отговарят за извършването на услугата. Към Списък-Декларация се прилагат автобиография и декларация за разположение. Минимално изискване за техническите възможности на участниците Участникът трябва да разполага със следния екип от експерти за изпълнение на поръчката: Съгласно чл. 176в от ЗУТ участникът следва да е: 1) консултант, притежаващ удостоверение за извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. В състава на екипа задължително се включва физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, което отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Консултантът трябва да осигури екип от експерти по следните части:Архитектура; Конструкции; Електро; ОВК; ВиK; ПАБ, които да притежават висше образование, магистърска степен, специалност съответстваща на частта, която ще обследват или еквивалентна или 2) проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като в състава им задължително се включва физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, което да отговаря на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и проектанти с пълна проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ.Участникът следва да разполага с екип от експерти с пълна проектантска правоспособност, който да включва минимум: Архитект -валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; -участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 строеж /сграда/; Строителен инженер/конструктор/ - висше образование, магистърска степен строителен инженер, или еквивалент;- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/, или еквивалент;-участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 строеж /сграда/. Електроинженер – висше образование, магистърска степен, електроинженер, или еквивалент;- валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;-участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 строеж /сграда/. Инженер ОВК – висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и клим., или еквивалент;-валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;-участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 строеж /сграда/. Продължава в Раздел III Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от Раздел III, Изисквания за изпълнение на поръчката Инженер ВиK – висше образование, магистър степен инженер ВиК, или еквивалент;-валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;-участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 строеж /сграда/. Експерт по част „Пожарна и аварийна безопасност“- висше образование, магистърска степен; специалност „Пожарна и аварийна безопастност“ или еквивалент -участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 строеж /сграда/. Строителен инженер - висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” -валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/;- валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;-участие в извършването на еднаква(и) или сходна(и) с предмета дейност(и) на минимум 1 строеж /сграда/. Забележка: Списъкът – Декларация се попълва, независимо дали участникът е юридическо лице определено в чл. 176в от ЗУТ или от проектанти от различни специалности. Лицата посочени от участниците не трябва да са участвали или да не участват пряко или посредством наетия от тях персонал при проектирането, изграждането, включително с доставка на машини, съоръжения и технологично оборудване, и експлоатацията на някой от обектите, за които извършват обследване и да не са участвали в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.Забележка: Всяка промяна в екипа, изпълняващ поръчката, следва да бъде съгласувана и одобрена от Възложителя. 3. Декларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката. Участникът посочва описанието, техническите характеристики, собствеността и документа който го доказва. За собствено оборудване се посочва документ за закупуването му, за закупено на лизинг – договор за лизинг, за наето – договор за наем.Минимално изискване за техническите възможности на участниците Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката: Участникът трябва да разполага минимум със собствени или наети калибрирани уреди и инструменти за обследване чрез неразрушителни методи на строителните конструкции и инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника – уреди и инструменти за измерване на осветеност, шум, електро измервания и др. или да декларират възможност за използване на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ. Посочените изисквания са минимални и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от тях. Публичната покана, Документацията за участие, Техническата спецификация, образци на документи са публикувани в Профил на купувача на официалната интернет страницата на Община Кубрат – http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php Разглеждане на офертите: 05.06.2015г. от 13:30ч. в Заседателната зала на Община Кубрат, ет. 2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2015