Версия за печат

BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, Георги Димитров 25, За: инж. Иван Баръмски, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2377, E-mail: oba@brezovo.bg

Място/места за контакт: инж. Иван Баръмски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://brezovo.bg/page.php?48.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на 200 броя контейнери за събиране на битови отпадъци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480 (FC03)

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет (За битови отпадъци )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

200 броя контейнери за събиране на битови отпадъци.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брезово, ул. Георги Димитров № 25

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към кандидатите а) Кандидатите трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон и да бъдат специализирани фирми с предмет на дейност в областта на доставките на съдове за събиране на битови отпадъци. б) Оферти могат да подават всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. в) Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта. г) Когато участникът e обединение, което не е юридическо лице се представя документ, подписан от лицата в обединението, в които задължително се посочва представляващият. д) Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. е) В поръчката, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. ж) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. з) Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката, следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. и) Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на §1, т.23а и 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в поръчката. 2. Изисквания за техническите възможности и квалификация на кандидата или участника а) Кандидатите трябва да представят кратка анотация за досегашната си дейност; б) Кандидатите трябва да представят списък на изпълнени или в процес на изпълнение договори за доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци за последните 3 години , включително стойностите, датите и получателите. Справката трябва да е придружена от доказателства за извършените доставки и референции и/или удостоверения за добро изпълнение. Референциите и/или удостоверенията трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение. стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката. Референциите и/или удостоверенията задължително трябва да имат изходящ номер съгласно внедрената деловодна система на издателя; в) Участникът да представи доказателства за съответствие на контейнери за събиране на битови отпадъци с европейските стандарти EN 840 или еквивалент; г) Участникът да представи описание и задължителен снимков материал на предлаганите контейнери; д) Документите в офертата на чуждестранните участници в процедурата следва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се приемат в „Информационния център“ в сградата на Общинска администрация- Брезово, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до датата, определена в публичната покана. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Върху плика на офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: - наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника; - надпис - За участие в поръчка с предмет: „Оферта за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Брезово” Съдържание на офертата: Приложение № 1 – Оферта съдържаща техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката; Приложение № 2 – Административни сведения; Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки; Приложение № 4 – Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител/и; Приложение № 5 - Декларация от подизпълнител за съгласие за участие в процедурата; Приложение № 6 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Приложение № 7 – Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки; Документи удостоверяващи изпълнението на изискванията към участниците. Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 13:30 часа на 05.06.2015 г. в "Заседателна зала" в сградата на Общинска администрация- Брезово - 4 етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2015