Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий № 39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Р България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2506, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия, област Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150521HXlS388634.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за бетониране на улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Бетониране на улица "Христо Ботев" от ОК 52 ОК 53, с. Байкал; 2. Подобект № 2 : „Бетониране на улица "Цанко Церковски" от ОК 375 386, с. Ореховица; 3. Подобект № 3 : „Бетониране на улица "Дунав" от ОК 44 115, с. Подем; 4. Подобект № 4 : „Бетониране на улица "Христо Ботев" от ОК 20 179, с. Горна Митрополия; 5. Подобект № 5 : „Бетониране на улица "Панайот Хитов" от ОК 184а 241, с. Горна Митрополия” ; 6. Подобект № 6: „Бетониране на улица "Хаджи Димитър" от ОК 81 ОК 158, с. Горна Митрополия;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи, свързани с бетониране на улична мрежа в село Байкал, село Ореховица, село Подем и село Горна Митрополия, община Долна Митрополия. Съгласно разработените и одобрени количествени сметки за всеки от подобектите са предвидени следните строително -ремонтни работи: Тънък изкоп на земни почви, натоварване и превоз с камион; Полагане на баластра; Направа на кофраж за фуги; Доставка и монтаж на политилиеново фолио; Доставка и монтаж на заварени мрежи ф 6; Полагане на бетон В15 с дебелина 10 см и др. съпътстващи СМР. Конкретните видове и количества СМР са подробно описани и количествено измерени в приложените Количествени сметки, неразделна част от настоящата документация. Максималната стойност на поръчката е 54 583,33 лв. /петдесет и четири хиляди петстотин осемдесет и три лв. и 33 ст./ без ДДС. Предлаганата цена за всеки подобект не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: 1. Подобект № 1 : „Бетониране на улица "Христо Ботев" от ОК 52 ОК 53, с. Байкал”– прогнозна стойност 15 000,00 лв. без ДДС; 2. Подобект № 2 : „Бетониране на улица "Цанко Церковски" от ОК 375 386, с. Ореховица - прогнозна стойност 7 083,33 лв. без ДДС; 3. Подобект № 3 : „Бетониране на улица "Дунав" от ОК 44 115, с. Подем - прогнозна стойност 11 666,67 лв. без ДДС; 4. Подобект № 4 : „Бетониране на улица "Христо Ботев" от ОК 20 179, с. Горна Митрополия - прогнозна стойност 7 500,00 лв. без ДДС; 5. Подобект № 5 : „Бетониране на улица "Панайот Хитов" от ОК 184а 241, с. Горна Митрополия””– прогнозна стойност 4 166,67 лв. без ДДС; 6. Подобект № 6: „Бетониране на улица "Хаджи Димитър" от ОК 81 ОК 158, с. Горна Митрополия””– прогнозна стойност 9 166,67 лв. без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54583 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката са ул."Христо Ботев"– с.Байкал, ул. "Цанко Церковски"- с.Ореховица, ул. "Дунав" - с. Подем и ул. "Христо Ботев", ул."Панайот Хитов" ул. "Хаджи Димитър" - с.Горна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи условия за участие -1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.2. При сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП и валидна за срока на договора застрахователна полица „Професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (Д.В. бр.17/2004г.). 3. Технически възможности - 1. Участникът следва да е изпълнил строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, включващо извършване на строително монтажни дейности по изграждане на строежи на допълващото застрояване и/или благоустрояване и/или ремонт на улична мрежа, включващо направа на бетонова настилка на минимум 1 (един) строеж. 2. Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със собствени или наети ръководни служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, включващ минимум: - технически ръководител – един, с висше образование, квалификация строителен инженер със степен „магистър” или строителен техник с четиригодишен курс на обучение или еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи придобити извън Република България; - длъжностно лице по безопасност и здраве – един, с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр. 37/2004 г.) Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него, мястото на извършване на строителството и Възложителя - попълва се Приложение №5. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП.2. Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и позицията при изпълнение на поръчката на предложените експерти. График за изпълнение на СМР -Участникът, към Техническото предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №7, прилага:Подробен Линеен календарен план, който следва да прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи, който трябва да прецизира съответните дейности, по дати, разпределение на човешки и технически ресурси и т.н., както и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на предвидените работи на всеки подобект и на обекта като цяло. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексната оценка. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок на изпълнение – И 100 относителна тежест - 40 % 2. Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Р 100 относителна тежест - 20 % 3. Ценово предложение – Ц 100 относителна тежест - 40% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = И х 40 % + Р х 20% + Ц х 40 %. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на настоящите указания за участие в публичната покана. Комисията предлага за отстраняване от поканата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. И – Срок за изпълнение на поръчката - Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по формулата:И = (Иmin/Иi) х 100, къдетоИi – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник;Иmin – минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката. Участници, които предложат срок по-дълъг от постовения максимален срок за изпълнение на поръчката, както и срок, несъответстващ на предложения линеен календарен график, ще бъдат отстранявани, поради неспазване на това предварително обявено от възложителя в условие.Р – Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни. Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето необходимо на участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на отстраняването на същия. Участникът предложил най–кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО - 20%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Pmin/Pi) х 100, където Pi – предложеният срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; Pmin – минималният предложен срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за реакция. Ц - Ценово предложение - Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където:Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник;Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне на участника – попълва се Приложение №1, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;• Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.• Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Приложение №2;• Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3;• Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Приложение №4;• Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на извършване на строителството и Възложителя - попълва се Приложение №5. Списъкът трябва да бъде придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.• Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на предложените експерти. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №7, което трябва да бъде придружено от: 1. Линеен календарен план, придружен с Диаграма на работната ръка. 2.Списък –декларация на всички материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и обща количество за влагане, съобразно подробната КС за изпълнение на СМР; - Ценово предложение - Приложение №8 - придружено от:1. Количествено-стойностни сметки - Прил. 9 и Анализи на единичните цени. ВАЖНО! Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 03.06.2015 г. от 15:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/06/2015