Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция за държавна финансова инспекция, ул. Леге № 2, За: Юлиан Капанов, главен секретар - 02 98595110; Димитър Христов - служител по сигурността на информацията, 02 98595116, Република България 1040, София, Тел.: 02 98595110, E-mail: j.kapanov@adfi.minfin.bg, Факс: 02 9815042

Място/места за контакт: София, ул. Леге № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.adfi.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.adfi.minfin.bg/bg/page/108.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка е с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в гр. София”. Същата е възложена със Заповед № ФК-09-62/20.05.2015 г. на главния секретар на АДФИ, за срок от 1 /една/ година за периода от 08.00 часа на 01.07.2015 г. до 08.00 часа на 01.07.2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Леге № 2; Административната сграда на Възложителя

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Агенция за държавна финансова инспекция изисква изпълнение на следната услуга: Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана – наблюдение и обезпечение на сигурността на административната сграда на АДФИ на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 2, включително на съоръженията, движимото имущество в нея и на служебните автомобили, когато се намират около нея, както и осъществяване на пропускателен режим в сградата, за периода от 08.00 часа на 15.07.2015 г. до 08.00 часа на 15.07.2016 г. Обществената поръчка се изпълнява и при спазване на всички изисквания, поместени в документацията за участие, неразделна част от настоящата публична покана. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител - поставя се в началото на офертата. 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ, съдържащ съответната идентифицираща информация, в официален превод на български език. 3. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в нея не са подписани от лицето/лицата, представляващи участника съгласно търговската му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 4. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги. В списъка се посочва описание на изпълнените услуги, стойност в лева без ДДС, период на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение) и получател (наименование и адрес). Списъкът се представя по образец, съгласно Приложение № 3. 5. Заверено копие на лиценз за извършване на охранителна дейност. 6. Заверено копие на Сертификат за система за контрол на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент. 7. Заверено копие на Сертификат за система за контрол на качеството ISO/IEC 27001:2005 или еквивалент. 8. Заверено копие на удостоверение, че участникът е вписан като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни. 9. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители съгласно Приложение № 1. 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, която е съгласно Приложение № 2. В забележка след декларацията е посочено от кои лица се подава декларацията. 11. Техническо предложение, което е попълнено и подписано съгласно Приложение № 4. 12. Ценово предложение, което е попълнено и подписано съгласно Приложение № 5. 13. Проект на договор, съгласно Приложение № 6.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Участникът не може да иска от възложителя съдействия, като получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху плика, съдържащ офертата, деловодителят отбелязва поредния номер, час и датата на завеждане. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение/консорциум, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението/консорциума. Приложенията в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена в съответните образци, възложителят може да отстрани участника поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. Офертите следва да се подават в АДФИ - гр. София, ул. „Леге” № 2, етаж 4, стая № 178 „Деловодство”. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан плик или в скъсан плик или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра на офертите по поръчката. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 60 дни. При сключване на договора за обществена поръчка, представляващ Приложение № 6 от документацията, класираният на първо място участник представя: а) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и б) декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; в) пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя/упълномощителите, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице. Отварянето на офертите от комисията да се извърши по реда, предвиден в чл. 101 г от ЗОП, в заседание на 02.06.2015 г. с начало 10:30 ч., което да се проведе на адреса на възложителя – гр. София, ул. „Леге” № 2, етаж 3, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/05/2015