Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Росица Николова, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на Община Белослав“ 1. За поемане на креткосрочния дълг е взето Решение № 517 от Протокол № 42/23.04.2015г. на общински съвет Белослав; 2.Общи условия и параметри на дълга: 2.1.Максимален размер на дълга – 490 000лева (четиристотин и деветдесет хиляди лева); 2.2.Валута на дълга – български лева (BGN); 2.3.Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем /банков кредит/; 2.4.Условия за погасяване: 2.4.1.Срок на погасяване – до 6месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 25.12.2015г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване и без предизвестие от страна на кредитополучателя. 2.4.2.Източници за погасяване на дълга – собствените приходи на общината и общата изравнителна субсидия. 2.4.3.Начин на определяне на погасителните вноски – Ежемесечно плащане само на лихви, плащане на главница еднократно при погасяване 2.5.Максимален лихвен процент – фиксирана месечна лихва за периода на кредита, в размер не по-голям от 6/шест/ % годишно 2.6.Такса за разрешаване и управление на кредита – не повече от 0% общо от размера на дълга 2.7.Начин и срок на усвояване - през 2015 година на траншове или еднократно съобразно потребностите 2.8.Такса ангажимент – не повече от 0% годишно, начислени върху неусвоената част от кредита; 2.9.Наказателна добавка при просрочие – до 1,8% годишно, върху сумата в просрочие, за времето в просрочие, без капитализиране на просрочените лихви. 2.10.Начин на обезпечение на кредита- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималния размер на кредита е 490 000лева (четиристотин и деветдесет хиляди лева); Прогнозната стойност на всички лихви и такси, във връзка с кредита е 12 500лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.Изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: Участник в процедура за обществената поръчка може да бъдат български или чуждестранни лица, както и техни обединения, при условията предвидени в ЗОП и настоящата документация. В процедурата могат да участват местни и чуждестранни банки, финансови институции или фондове и други лица, който имат право да предоставят кредити, съгласно на изискванията на Закона за кредитните институции. 2. В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА УЧАСТНИКА ТОЙ ТРЯБВА да притежава поне 1 от следните документи : 2.1.Да притежава Лиценз за извършване на банкова дейност, издадено от БНБ или лиценз, даващ правото за извършване на дейност като кредитна институция на територията на РБългария – за участник банка 2.2.Да има Удостоверение за вписване в регистъра на БНБ по чл.3а ал.1 от Закона за кредитните институции – за участник финансова институция, неподлежаща на специално лицензиране или регистриране по друг закон; 2.3.Ако участникът е финансова институция или фонд, създаден със закон или по силата на международен договор – данни за акта за създаването , доказателства, че предмета на дейност на участника, включва предоставяне на финансиране и документи, удостоверяващи правния статут на лицето, съобразно съответния закон или международен договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

І.Критерий за оценка на офертите: Критерият за оценка на подадените оферти е икономически най-изгодна оферта, определена при следните показатели, със съответстващи теглови коефициенти в комплексната оценка: А) Размер на лихвения процент – с коефициент на тежест в крайната оценка 80т. Б) Размер на наказателна добавка при просрочие - с коефициент на тежест в крайната оценка – 20т. ІІ. Начин на определяне на комплексната оценка: Класирането на офертите по предмета на поръчката се извършва по комплексна оценка изчислена на база техническата и икономическата оценка на предложенията, като се търси икономически най-изгодна оферта. Индивидуалната оценка на всеки един от Участниците по всеки от посочените показатели се изчислява, както следва: К = К1 + К2, където Комисията сравнява отделните предложения на участниците по всеки показател и ги точкува както следва: 1.За показател К1 – Размер на лихвения процент , максимален брой точки – 80 т. получава участникът, предложил най–нисък размер лихвен процент. Точките на останалите участници се определят по формулата: K1=(Л мин. / Л участник) х 80 , където - K1 е броят на точките, които съответния участник получава по показателя „Размер на лихвения процент” - 80 е максимален брой точки по този показателя - Л мин. е най-ниския предложен лихвен процент; - Л участник. е предложения от оценявания участник лихвен процент; Забележка: Максималния лихвен процент – фиксирана месечна лихва за периода на кредита, не може да е по-голяма от 6%/шест процента/ годишно; Участници предложили по-голям лихвен процент ще бъдат отстранени от процедурата. 2.За показател К2 – Размер на наказателна добавка при просрочие, максимален брой точки – 20 т., получава участникът, предложил най–нисък размер на наказателна добавка при просрочие. Точките на останалите участници се определят по следния начин: • К2 = 1т., ако предложената наказателна добавка при просрочие е 1,8% • К2 = 5т., ако предложената наказателна добавка при просрочие от 1,3% до 1,7%; • К2 = 10т., ако предложената наказателна добавка при просрочие от 0,7% до 1,2 %; • К2 = 15т.,ако предложената наказателна добавка при просрочие е от 0,01% до 0,6% • К2 = 20т., ако предложената наказателна добавка при просрочие е 0%;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: “Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на Община Белослав“, Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 12.06.2015 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 15.06.2015г. от 10:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23; Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав www.beloslav.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/06/2015