Версия за печат

BG-гр. Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение (клон) Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура”, ул. Пристанищна № 22, вх. Б, ет. 2., За: Стоян Христов, Република България 7000, гр. Русе, Тел.: 082 818988, E-mail: office.rousse@bgports.bg, Факс: 082 821862

Място/места за контакт: директор на Териториално поделение клон Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=569:korabni-mesta1&catid=101:%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8&Itemid=198&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Пристанищен терминал Русе-изток е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, и е разположен на територията на град Русе. Ключовото му положение му отрежда място в опорната мрежа на TEN-T. С цел повишаване на капацитета и развитие на възможности за привличане на нови товари е необходимо да се проучат възможностите за обособяване на допълнителни корабни места в зоната за бъдещо развитие на пристанищен терминал Русе-Изток. Предложението е съобразено както с тенденциите при обработваните товари и настоящата техническа осигуреност на терминала, така и с наличните стратегии и планове за развитие на национално и европейско ниво. Предмет на настоящата поръчка е избор на консултант за "Проучване и анализ на възможността за обособяване на корабни места" с цел реализиране на проекта „Развитие на пристанищен терминал Русе-изток“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

73200000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В зоната за бъдещо развитие на терминал Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В рамките на дадената задача Консултанта трябва: - да изготви подробен анализ на техническото състояние на всички елементи и съоръжения в района на пристанищен терминал Русе – Изток, включително и съоръженията предназначени за обработка на течни алтернативни горива в района на град Русе (в гарите, пристанищата, индустриалната зона, прилежащите площи и др.); - да обоснове необходимостта и проучат условията и възможностите за обособяване на корабни места в зоната за бъдещо развитие в пристанищен терминал Русе-изток; - да се извърши анализ на вариантите, позволяващ да се оценят и сравнят различните алтернативни варианти, които като цяло се считат за осъществими в отговор на съществуващото и бъдещото търсене в рамките на проекта, и да се намери най-доброто решение. - да изготви финансов анализ, и оценка на чувствителността и оценка на риска (съгласно Методологията за изготвяне на анализ на разходите и ползите за програмния период 2014-2020); -Дейностите по проучването, следва да бъдат осъществени и документирани в необходимия обхват и детайли, така че да се осигури предоставянето на Възложителя на цялата информация, анализи и други материали, необходими за вземане на устойчиви решения относно оптималните варианти за развитие на терминала и основните подходи за изпълнението им. Във връзка с това, Изпълнителят трябва да има предвид следните указания при изпълнение на възложената му работа: - Участникът трябва да прилага пазарно-ориентиран подход при анализа на изискванията за развитие, базиран на пазарен анализ на трафика и прогноза на потребностите. Последният ще осигури идентифицирането на типа транспортни услуги, които да бъдат определени като основни бизнес- дейности в разглеждания терминал. - Обхватът на прединвестиционните анализи е разширен, извън самото обособяване на корабните места и съответните съоръжения към тях, като обхваща и реконструкцията на прилежащите и подходните инфраструктурни активи (речни, пътни и железопътни), основните системи за електрозахранване, системи за информационно управление и логистика. - Участникът трябва да обърне специално внимание на следните важни изисквания и принципи, пряко отговорни за крайния резултат от дейностите по проекта: - Проектът в неговата цялост и обхват трябва да бъде в съответствие със заявените стратегически приоритети и цели на националната и европейска транспортна политика. Този критерий е с изключителна важност, тъй като е предпоставка за допустимост за финансиране от Общността, обосновавайки значението на проекта за процеса на интеграция на националната транспортна система в тази на ЕС и съществения му принос за изграждането на Трансевропейската транспортна мрежа. - Степента на съответствие с други проекти или планове за развитие, както транспортни, така и по отношение на други отрасли, които биха имали отношение към търсенето на транспортни услуги. - Съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на обхванатите транспортни системи и законодателство на ЕС. В изпълнение на дейностите по консултантската услуга се очакват следните конкретни резултати: - Изготвени проучвания и анализ за инвестиционното намерение за обособяване корабни места по проект „Развитие на пристанищен терминал Русе - изток“; - Извършен анализ на вариантите; - Изготвен финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска; - Направено проучване на процедурните изискванията за ОВОС на проекта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще се оценяват по комплексен критерий - „икономически най-изгодна оферта”. Оценката се извършва по посочените показатели и съответната им относителна тежест в комплексната оценка на офертите, по следната формула: КО = ОП + ОЦ + ОС, където: КО – комплексна оценка на офертата, максимален брой точки 100; ОП – оценка на предложение за изпълнение на офертата, с максимален брой точки 50; ОЦ – оценка за предложена цена за изпълнение на поръчката, с максимален брой точки 40; ОС – оценка за срока на изпълнение на поръчката, с максимален брой точки 10.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

До участие в поръчката се допуска всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в документацията за участие и в публичната покана. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Участникът трябва да осигури екип, който включва като минимум следните експерти: - Ръководител на екипа – експерт с квалификация висше образование, степен магистър – пристанищно и транспортно строителство; - Експерт пожарна безопасност; - Експерт по маркетинг; - Експерт търговска пристанищна експлоатация; - Експерт по опазване на околната среда; - Експерт икономист. Ръководителят на екипа е необходимо да притежава професионален опит - минимум 10 години в проектиране и изграждане на пристанищна инфраструктура в съответствие с Европейските стандарти и директиви. Останалите експерти в екипа е необходимо да притежават професионален опит в съответната сфера – минимум 5 години. Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП, публичната покана, документацията за участие, приложенията и образците към нея. Изискванията към участниците, изискуемите документи и информация са подробно описани в документацията за участие, публикувана в "Профил на купувача", раздел "Публични покани", на адрес:http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=569:korabni-mesta1&catid=101:%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8&Itemid=198&lang=bg Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в Териториално поделение клон Русе, гр. Русе 7000, ул. Пристанищна № 22, вх. Б, ет. 2 на 03.06.2015 г., 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/06/2015