Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на оборудване, обзавеждане и учебни материали за детските градини в общините Смядово и Ветрино” в две обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: "Доставка на обзавеждане и оборудване за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино" Обособена позиция 2: "Доставка на учебни материали и сценични костюми за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39110000, 39120000, 30100000

Описание:

Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях
Маси, шкафове, бюра и библиотеки
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на оборудване, обзавеждане и учебни материали за детските градини в общините Смядово и Ветрино” в две обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: "Доставка на обзавеждане и оборудване за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино" Модулни маси-39;Детски стол тапициран-207;Информационно табло с дебелина 3 см-5; дигитален фотоапарат-2; Микрофон-2;Мултифункционално устройство-1;Детско легло със заоблени табли-45;Дюшек-45; Печка ел с 6 обединени плочи 30/30 см и отворен шкаф - темп. на работните плочи до 400o С;Пекарна с 3 фурни , р-р на фурната 540/650/260, температура на нагряване във фурната 300o С;Шкаф с плъзгащи врати и междинен плот;Маса работна стенна с долен плот (издаване);Маса работна стенна с долен плот (издаване);Мивка с 2 вани 600/500/250 (миялно кухня);Стелаж с 4 рафта (миялно кухня);Маса работна стенна (приемане продукти);Мивка с 1 вана 500/500/250 студена кухня);Маса работна стенна с долен плот (студена кухня);Маса работна островна с долен плот (до печка);Мивка с 2 вани 400/400/250 (яйца);Мивка с 1 вана 500/500/250 (риба);Мивка с 1 вана 400/400/250 (пиле);Мивка с 1 вана 400/400/250 (месо);Маса работна стенна (теглене продукти);Мивка с 2 вани 400/400/250 (зеленчуци);Маса работна стенна (зеленчуци);Мивка с 3 вани 400/400/250 (1- ва и ІІІ-та група)-2;Шкаф с 2 врати и междинен плот (1-ва и 3-та група)-2;Маса работна стенна (1-ва група);Маса работна стенна (3-та група); Обособена позиция 2: "Доставка на учебни материали и сценични костюми за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино"Комплекти учебни материали за двете учебни години-520;Костюми танцови състави - фолклорни-24;Костюми танцови състави - модерни танци-18;Театрални костюми-27;Клубни материали за клуб "Ромска култура"-6;Клубни материали за клуб "Плетките на мама"-6;Клубни материали за клуб "Да играем на театър"-6;Клубни материали за клуб "Мога да рисувам"-6;Клубни материали за клуб "С умение и сръчност"-6;Клубни материали за клуб "Обичаме фолклора"-6; Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер: 53 583,51 лв. (петдесет и три хиляди петстотин осемдесет и три лева, петдесет и една стотинки) без ДДС, образувана по следния начин. Обособена позиция 1: Максимално допустима стойност 33 100,51лв.(тридесет и три хиляди сто лева, петдесет и една стотинки) без ДДС. Обособена позиция 2: Максимално допустима стойност 20483,00 лв.(двадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53584 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК – Образец № 1 и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 2;Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представи в официален превод на български език.;Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката за всяка Обособена позиция; Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; Декларация за приемане на условията в проекта на договор за всяка Обособена позиция; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за всяка Обособена позиция; Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП за всяка Обособена позиция; Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението/договор за създаване на обединение/консорциум.В учредителния акт на обединението/договора за създаване на обединение/консорциум задължително се посочва дяловото разпределение на участниците в обединението/консорциума, както и вида на дейност, която ще извършват.В договора или друг документ подписан от участниците в обединението следва да е посочен и представляващия/ представляващите обединението. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.Изискуеми документи и минимални изисквания: За обособена позиция 1: "Доставка на обзавеждане и оборудване за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино"Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, списъка следва да е придружен от документи доказващи извършването на услугата. Забележка: Под „сходни“ с предмета на поръчката се има предвид: доставка на техническо оборудване и обзавеждане и/или доставка на офис оборудване и/или кухненско оборудване.Копия от Удостоверения или Сертификати или други документи, удостоверяващи за внедрена Система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалентна;Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано до датата на подаване на офертата поне една доставка, с еднакъв или сходен предмет, а именно: доставка на техническо оборудване и обзавеждане и/или доставка на офис оборудване и/или кухненско оборудване.Участникът трябва да има внедрена от акредитиран орган система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалентна; Представя се заверено копие от сертификата.За обособена позиция 2: "Доставка на учебни материали и сценични костюми за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино" Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, списъка следва да е придружен от документи доказващи извършването на услугата. Забележка: Под „сходни“ с предмета на поръчката се има предвид: доставка на учебни помагала/пособия и/или канцеларски материали и/или консумативи. Копия от Удостоверения или Сертификати или други документи, удостоверяващи за внедрена Система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалентна;Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано до датата на подаване на офертата поне една доставка, с еднакъв или сходен предмет, а именно: доставка на учебни помагала/пособия и/или канцеларски материали и/или консумативи.;--->продължава в Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка на предложението (ТП)Тежест на критерия – 40%, включващ срок за изпълнение на поръчката. Финансовата оценка (ФП). Най ниска предлагана цена. Тежест на критерия – 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

--->продължава от Изисквания за изпълнение на поръчката:и) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); к) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 9; за всяка Обособена позиция Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дял в проценти от стойността на обществената поръчка. л) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се Образец № 11; за всяка Обособена позиция Забележка: Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един. м) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 12; за всяка Обособена позиция н) Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – попълва се Образец 13 за всяка Обособена позиция. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. о) Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС - попълва се Образец № 14; за всяка Обособена позиция Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания. 3.2. Съдържание на ПЛИК № 2:а) „Техническа оферта”– Образец № 15 следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от техническите спецификации, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката. Към техническото предложение се представя и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо.Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка. Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението.В случай че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, Предложението за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора. Участник, който не представи Предложение за изпълнение на поръчката или то не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП. 3.3. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена”Попълва се Образец № 16 „Ценово предложение” и приложение №17; Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Плик №3 „Предлагана цена„ се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението.Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани. Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС и със ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи. Оферираната от участника обща цена за изпълнението на поръчката трябва да включва всички работи, дейности, доставки и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка. Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Деловодство; Офертите ще бъдат отворени на 29.05.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2015