Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Марина Иванова, инж. Петър Нелов, инж. Мариана Йовчева, Р България 1092, София, Тел.: 02 9220730; 02 9220794; 02 9220711, E-mail: m.ivanova@mod.bg, Факс: 02 9880611

Място/места за контакт: Главна дирекция Инфраструктура на отбраната, отдел Инвестиционна политика и строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е изпълнение на консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22180 Казанлък“. За обекта има издадено Разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти по следните части: - „Архитектурна“; - „Конструктивна“; - „План за безопасност и здраве“; - „Пожарна безопасност“; - „ЕЛ“; - „ВиК“; - „ОВК“ - „Геодезия“ - „Сметна документация“ /количествено - стойностни сметки/; Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: 1. Упражняване на строителен надзор, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на качеството, количествата и ценообразуването при изпълнение на строително – монтажните работи /СМР/ на обекта и съответствието на изпълняваните СМР и на влаганите материали с договора за изпълнение на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1,т.1 и т. 2 от ЗУТ; 2. Функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; 3. Установяване на изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци, съгласно чл. 11, ал. 9, т. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 6, т. 1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; 4. Приемане на обекта с протокол обр. 16 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 5. Изготвяне на окончателен доклад и сертификати за проектни енергийни характеристики; 6. Изготвяне на технически паспорт на сградата, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите - представя се едновременно с окончателния доклад за обекта

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71500000

Описание:

Услуги, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Хранителният блок се намира в полуподземния етаж на южната секция на триетажен битов корпус. Разгънатата застроена площ на хранителен блок във ВФ 22180 – Казанлък е 1086,6 м2. Срокът за упражняване на строителен надзор, функции на координатор по безопасност и здраве, контрол на качеството, количеството и ценообразуването на извършените СМР започва с подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и завършва с въвеждането на обекта в експлоатация. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на констативен Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Срок за съставяне на технически паспорт – Представя се едновременно с окончателния доклад за обекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Казанлък

NUTS:

BGZ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта задължително трябва да съдържа следните документи по образец: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Представяне на участника - образец - Приложение № 3. Когато участник е обединение, което не е юрид. лице, се представя за всяко физ. и юрид. лице в обединението. При участници обединения се представя копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Ценово предложение - Пр. № 1, поставено в плика с офертата. Всеки участник в проц. има право да представи само едно ценово предложение. 4.Декл. за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВС на Р България - обр. на декл. Пр. № 4. 5. Декл. за обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от ЗОВС на РБългария - обр. на декл. Пр. № 5. 6. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител - обр. на декл. Пр. № 6. 7. Декл., че не е налице забраната по чл.3, ал.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при наличие на обст. по чл. 4 от Закона. Обстоятелствата във връзка със забраната по чл.3, т.8 от Закона се удост. с обр. на декл.-Пр. № 7. 8. Пакт за почтеност - Пр. № 8. 9. Техн. предложение за изпълнение на поръчката - Пр. № 9. 10. Декл. за конфиденциалност по чл.33,ал.4 от ЗОП - Пр. № 10 - ако е приложима. 11.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.166, ал.3 от ЗУТ.-Пр.№11 12. Проектът на дог. за консултантска услуга - Пр. № 2 от настоящите указания не се прилага от участ. в офертата. Същият се предоставя на участ. само за инф. във връзка с представяне от тях на декл. за запознаване с условията на ОП и за приемане на условията в проекта на договор. 13. Участникът да представи копие на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, издадено от ДНСК или лиценз издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройство, съгласно § 128, ал.1 от ЗУТ със списъка на правоспособните физ. лица, чрез които се упр. дейността. В осн.списък към Удостоверението да има специалисти по части: „Арх.”, „Констр.”, „ВиК”, „ОВК”, „ЕЛ” и „Геодезия“. 14.Копие на сертификат, който удостоверява съответ. на участ. със стандарти за системи за упр. на качеството, издаден от акредитирани лица. Системата за упр. на качеството на участ. да съответства на международния стандарт ISO 9001:2008, който поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна система за упр. на качеството. Необх. е участникът да има внедрена система за упр. на качеството, която да съответства на международният стандарт ISO 9001:2008. Документите по т.13 и т.14 следва да са валидни за целия срок на валидност на офертата и за срока на изпълнение на договора. Избраният изпълнител се задължава да представи валидни документи по т.13 и т.14 в случай, че е изтекла валидността им. Всеки ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ трябва да представи документи и декл. по обр. по т.4,т.6 и т.7 Когато участник е ОБЕДИНЕНИЕ, което не е юридич. лице, при съответно прилагане на чл.25 ал.8 от ЗОП, док. по т.2, т.4, т.5,т.7 и т.11 се представят за всяко физ. или юрид.лице, вкл. в обединението,а по т.13 и т.14 - за участниците, чрез които обединенинението доказва съответствието си с критериите за подбор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Офертите се подават в приемната на МО на адрес гр.София ,ул. Дякон Игнатий 3, Министерство на отбраната, Главна дир-я „Инфраструктура на отбраната”, отдел „Инвестиц. политика и строителство ”. Отварянето на офертите ще се извърши на същия адрес, на 3-тия работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите от 14.00 часа. 2. Пликът с офертата да съдържа следната информация: •името и адреса на участника за кореспонденция, телефон или GSM, факс, e-mail и текст:„За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22180 Казанлък“ 3.Публ. покана и указан. към нея могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Мин. на отбраната, профил на купувача -http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro. 4. Комисията предлага за отстраняване участник: -който не е представил някой от необходимите документи или информация -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; -за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор; -за който са установени обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС. 5.При подписване на договора, определеният за изпълнител участник трябва да представи: а) Документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; б) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединение, което не е юридическо лице.; в)Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от общата ст-ст на договора без ДДС, със срок на валидност 30 /тридесет/ работни дни след издаване на Разрешение за ползване на обекта.Гаранцията се представя в една от следните форми: -Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лв, издадена от банка в България в полза на МО, -Оригинал на платежно нареждане в лв. по сметка на МО: БНБ - ЦУ, IBAN: BG96BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD, с титуляр Дирекция "Финанси" - МО. Основание за плащане: Консултантска услуга по чл. 166, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при изпълнение на обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22180 Казанлък“. 6.Възложителят ще сключи договор с участника, класиран на първо място, не по-късно от 20 работни дни от влизане в сила на утвърдения от възложителя протокол. Възложителят няма да сключи договор с участника, класиран на първо място ако същият не изпълни условията по т. 5. В този случай за изпълнител се предлага участникът, класиран на второ и следващо място при условията на чл. 101е, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/06/2015