Версия за печат

BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обединено детско заведение Радост, ул. Шипка №14, За: Виолета Сугарева, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82327, E-mail: cdg_radost.14@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Ихтиман, ул. Шипка №14

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.ihtiman-obshtina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти, съгласно техническа спецификация за нуждите на ОДЗ"Радост" гр.Ихтиман. При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направен от упълномощено лице от Възложителя на детското заведение и доставена в точен час на посочения административен адрес.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Правят се ежеседмични и допълнителни заявки, съгласно нуждите за детското заведение. Прогнозно количество на продуктите за период от 12 месеца е отразено в спецификацията.Източник на финансиране: от бюджета на ОДЗ "Радост" гр.Ихтиман.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ихтиман, ул. Шипка №14

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП. За осъществяване на настоящата поръчка участниците могат да използват подизпълнители. Когато участникът предвижда подизпълнители изискванията по чл. 47, ал.1,2 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Минимални изисквания: Доказателства за квалификация и технически способности - всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия потенциал за изпълнение на поръчката, както следва: Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти през последните три години, еднакви или сходни на тези включени в настоящата поръчка за която се участва, считано от датата на подаване на офертата. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.; За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен с предмета на настоящата процедура задължително се представятдоказателствата по чл.50, ал.4 ЗОП, а именно: удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.; Участниците следва да разполагат с най – малко 1 (един) собствен или нает обект за производство, търговия на едро и/или дребно за храни, съответстващи на тези включени в настоящата поръчка, за която се участва, регистриран/и в БАБХ-ОДБХ или еквивалентно удостоверение.; Удостоверението/ята следва да бъде/ат придружени с документи доказващи собствеността на обекта/тите /документ за собственост, договор за наем и др./.; Участниците следва да разполагат най-малко с 1 бр. основно и 1 бр. резервно транспортно средство за превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход, регистрирани в ОДБХ за храните включени в техническата спецификация.; Удостоверенията да бъдат придружени с документи доказващи собствеността на транспортното средство /талон за регистрация, договор за наем, лизинг и др./ и с валидни към обявената крайна дата за за подаване на офертите „Застраховка гражданска отговорност” на транспортните средства, ангажирани в поръчката. Изискването се прилага за всяко транспортно средство. Участникът следва да представи декларация за разработена и внедрена система за управление безопасността на храните – НАССР или еквивалент, с област на приложение предмета на поръчката.; При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, с изключение на минималното изискване за въведена система за управление на безопасността на храните - НАССР или еквивалент, като същото изискване се прилага към всяко от лицата, включени в обединението, които ще извършват търговия с хранителни продукти.;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания, поканата и документацията за участие на Възложителя. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват и класират по критерий „икономически най-изгодна оферта”, където класирането се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО), като сума от индивидуалните оценки по прадварително определените показатели. Показателите за оценяване на офертите се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.м Постъпилите оферти ще бъдат оценявани по следните показатели: П1 – Най-кратък срок за изпълнение на допълнителни заявки – 30т. П2 – Най-кратък срок за отстраняване на рекламации – 30т. П3 – Предлагана цена – 40т. Максимален брой точки за комплексна оценка са 100 /сто/ точки. КО = П1+П2+П3 П1 – Най-кратък срок за изпълнение на допълнителни заявки – 30т. Най-краткият предложен срок получава 30т., за следващите участници се ползва формулата: П1 мин. П1 у =---------------------- х 30 П1 предл. П1 у – точки получени от участника П1 мин. – най-кратък срок за изпълнение на допълнителна заявка П1 предл. – предложен срок за изпълнение на допълнителна заявка от участника;П2 – Най-кратък срок за отстраняване на рекламации – 30т.; Най-краткият предложен срок получава 30т., за следващите участници се ползва формулата: П2 мин. П2 у =---------------------- х 30 П2 предл. П2 у – точки получени от участника П2 мин. – най-кратък срок за отстраняване на рекламации П2 предл. – предложен срок за отстраняване на рекламации от участника; П3 – Предлагана цена – 40т.; Най-ниската предложена цена получава 40т., за следващите участници се ползва формулата: П3 мин. П3 у =---------------------- х 40 П3 предл. П3 у – точки получени от участника П3 мин. – най-ниска предложена цена П3 предл. – предложена цена от участника При еднакви предложения, класирането се извършва чрез жребий, проведен по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на приложимото европейско законодателство, Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения; Наредба № 23/17.05.2001г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикирането на храните и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката, и качеството, и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.; Доставяните хранителни продукти, следва да са придружени със сертификати за качество, произход и годност от производителя, друг изискуем от законодателството на страната документ към датата на доставката или други еквивалентни документи.; Начинът на възлагане е както следва:Количествата на хранителните продукти се заявяват с предварителна заявка до 16:30 всеки четвъртък от страна на Възложителя и следва да бъдат доставени до 8.30 ч. всеки понеделник.; В случай на възникнала необходимост, Възложителят си запазва правото да изисква от Изпълнителя изпълняването на допълнителни заявки. Изпълнителят няма право да откаже допълнителните доставки освен в условията на форсмажорни обстоятелства. Ежедневно следва да се доставят заявените количества хляб до 8.00ч.; Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според необходимостта на детското заведение.; Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката и с нечетлив надпис.; Изисквания за качество - хранителните продукти, следва да отговарят на БДС или на еквивалентни стандарти, придружени с необходимите сертификати.; Продуктите да са екстра или първо качество.; Срок на годност - остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датата на доставката, следва да бъде не по-малък от 80 %.; Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.; Документацията за участие може да се получи и офертите могат да се подават в канцеларията на касиер- домакина, І етаж на ОДЗ „Радост”, гр. Ихтиман всеки работен ден от 20.05.2015г. до 17.00ч. на 28.05.2015г. включително; Дата,час и място на отваряне на офертите: 29.05.2015г. от 11:00ч. в канцеларията на касиер-домакина, І етаж в ОДЗ"Радост" в гр. Ихтиман, ул. "Шипка" №14.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2015