Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=15.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОР покрив на общински пазар с.Ружинци, включва следните видове дейности: Демонтаж на съществуващи ондолинови плоскости; Покривни конструкции и дървени скелета от бичен иглолистен материал; Направа на дъсчена обшивка за покриване при ремонти; Покриване с LT ламарини върху готова основа; Демонтаж и наковаване на челни дъски; Винтове поцинковани самонарезни - 10 см.; Снегозадържащи елементи; Снегозадържащи елементи; Монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина. Съответно ОР на покрив на сграда общинска собствоност – Кметство Дражинци, включва: Разкриване покрив от марсилски керемиди; Направа на дървена коруба за спускане на керемиди; Спускане на керемиди по куроба; Изкачване с макара на керемиди и капаци; Разваляне на летвена обшивка по покриви за керемиди; Покривни конструкции и дървени скелета от бичен иглолистен материал; Направа на летвена скара за покриване; Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху летви; Препокриване била и ръбове с глинени капаци при ремонт.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261000, 45261213, 45261211

Описание:

Покривни работи
Работи по покриване с метални плоскости
Работи по покриване с керемиди


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката е до 46 000 лв. с ДДС. 1. ОР покрив на общински пазар с.Ружинци – до 40 000 лв. с ДДС; 2. ОР на покрив на сграда общинска собственост – Кметство Дражинци- до 6000 лв. с ДДС. Видовете и количествата строително-монтажни работи са посочени в документацията за участие. Финансиране на поръчката – от бюджет на общината, одобрени собствени и целеви средства за капиталови разходи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Ружинци и с.Дражинци, общ. Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Кандидатите за участие да представят оферта, която да съдържа - данни за лицето което прави предложението, техническо и финансово предложение, документите по приложените образци и документация за изготвяне на офертата.Оферта, която не отговаря на изискванията за участие, която оферта е непълна, не отговаря на условията в тази процедура, не е представен някои от посочените документи и на изискванията на чл. 101в от ЗОП, ще бъде отхвърлена от Възложителя, като кандидатът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. Офертата се изготвя по приложените образци в документацията за участие, както следва: 1. Представяне на участника – Образец № 1; 2. Административни сведения - Образец № 2; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 3; 5. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Образец № 4; 6. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 5 (ако е приложимо); 7. Декларация за приемане условията на проекта на договора -Образец № 6; 8. Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Образец № 7; 9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 8; 10. Ценово предложение - Образец № 9; Приложение КСС № 1; Приложение КСС № 2; ІІ. Кандидатът съставя ценовото си предложението, по приложените образци- Образец № 9; Приложение КСС № 1; Приложение КСС № 2 и приложи към него, съответните анализа за тези единични цени. При формиране на общата цена в ценовото предложение, участника следва да се съобразява за съответните допустими общи цени по обекти, които не трябва превишават съответно 40 000 лв. с ДДС за ОР покрив на общински пазар с.Ружинци и 6 000 лв. с ДДС за ОР на покрив на сграда общинска собственост – Кметство Дражинци. Всички цени следва да са в лева.; ІІІ. Срокът на валидност на офертите да бъде не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването на офертите. ІV. Договора за изпълнение се сключва при условията на чл. 101е от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка = ФП х 60% + ТП х 40%, 1. ФП- Финансов показател, се определяя по формулата ФП = (ФПmin / ФПn) х 100, където: ФПmin е най-ниската предложена обща цена в лева без вкл. ДДС от ценовите предложения на участниците; ФПn е предложената обща цена от ценовото предложение в лева без вкл. ДДС на n-я участник. 2. ТП- Технически показател, се определяя по формулата ТП = ТП 1 x 50% + ТП 2 x 50% от подпоказателите: ТП 1 – Предложен гаранционен срок/ ТП1 = (Gi/Gmax)*100, където: Gi – предложен гаранционен срок на съответния участник; Gmax – най-голям предложен гаранционен срок/ и ТП 2 – Срок на изпълнение на поръчката/ТП2 = (Сmin /Ci)*100, където: Сi е срокът в календарни дни на съответния участник; Сmin е минималния срок, предложен за изпълнение на поръчката от участниците/.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe и проекта на договора за строителство са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 29.05.2015 г. в 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ружинци, с адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2015