Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: гр.Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Проектиране, изграждане и авторски надзор на обект: “Основен ремонт на общински път VAR 2059 (III-2008, в.Повеляново- Езерово/-с.Страшимирово - (III-2008)”.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: Общинския път VAR 2059 (III-2008,кв.Повеляново –Езерово/-с.Страшимирово - (III-2008) е една от най-важните комукационни артерии в транспортната схема на общината. Пътят е важен за работниците в изграждащата се в момента индустриална зона тъй като минава по цялата дължина на бъдещия логистичен център.Пътната настилка е с ширина 6.00м., изпълнена от асфалтобетон. Целта на проектната разработка е подобряване транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА част „ГЕОДЕЗИЯ” в обхвата на проекта: Заснемането на пътя да се извърши от стабилизиран опорен полигон - координатна система 1970 год., височинна система - Балтийска. Да се извършат следните заснемания на съществуващото трасе в обхвата на проекта: Заснемане по оста на пътя през 10 м.Измерване ширината на настилката в ляво и дясно. Координиране на точките по оста на пътя. Заснемане на всички ситуационни подробности в обхвата на пътя (пътно платно и прилежащ терен.Заснемане нивото на съществуващата ос и двата края на настилката. част „ПЪТНА” в обхвата на проекта.Ситуация - Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. Надлъжен профил - При проектиране нивилетата да е с минимални нивилетни разлики с цел постигане оптимални количества на асфалтовата настилка. Напречен профил - Съгласно нормативните изисквания (НПП) напречният профил да е с двустранен или едностранен наклон, като за прави участъци оптималния наклон е 2.5% за асфалтови настилки. Настилка - да се използват данни за натоварване за движение «леко» и да се спазва следната технология за изпълнение на настилката: Да се представят съответните кол. сметки и ведомости. Отводняване - Да се предвиди отводняването да се осъществява повърхностно чрез напречния и надлъжния наклон на пътя. Да предвидят земен отводнителен окоп и изпълнение на асфалтова ригола в района на хоризонталните криви. част „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” в обхвата на проекта -Да се изготви съгласно Наредба No 3/16.08.2010 за ВОБД. Да се предвидят елементите, характеризиращи организацията на движението по време на СМР в обхвата на пътя. Да се разработи сигнализация и маркировка за пътя. част „ПБЗ” в обхвата на проекта- Проектът за безопасност и здраве на обекта да се изготви в съответствие с разпоредбите на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за безопасност и здравословни условия на труда при извършване на СМР. част „ПЛАН ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ” в обхвата на проекта-Проектът да отговаря на следните нормативни изисквания и документи. част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“ в обхвата на проекта.ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА-Проекът да се изготви във фаза ТП, съгласно Наредба №4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти и с Нормите за проектиране на пътища (НПП), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Мащабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР.Всички части да съдържат: Обяснителни записки, поясняващи предлаганите проектни решения, към тях се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни. Количествени сметки - Да се представят подробни количествени сметки, ведомости и таблици за видовете СМР по отделните части. Да се представи кол - стойностна сметка в EXCEL. Чертежи и детайли - Всички чертежи и детайли да бъдат изработени на български език в реален мащаб. По време на СМР да се упражнява непрекъснат авторски надзор от авторите на проекта.Офертите се отварят на 29.05.2015г. от 10:00часа. в заседателната зала на общината

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Инвестиционният проект следва да се изготви в следните части: част „ГЕОДЕЗИЯ”, част „ПЪТНА”, част „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”, . част „ПБЗ”, част „ПЛАН ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ”, част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“. Ремонтът на повърхностните повреди следа да включва цялостно премахване на разрушения и замърсен материал до здраво и възстановяване на отстранените пластове. -Предварителният ремонт на асфалтовата настилка да включва отстраняване на отделни повреди по платното за движение, като разрушения, деформации. Да се прави технологично фрезоване на останалата асфалтова настилка.. -Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността и равността, да се извърши оформяне, профилиране и уплътнение. -Да се изкърпят дълбоките дупки по технологията-трошен камък до 4см от съществуващата асфалтобетонова настилка и 4см плътен асфалтобетон. - Полагането на асфалтобетонова настилка да е от мин 5см от плътен асфалтобетон. ; Източник на финансиране: Целеви трансфер от Централния бюджет на Република България за 2015г. Схемата на плащане е: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на проекта, след изготвянето и предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранно подписан приемо - предавателен протокол. Стойността на извършените СМР се заплаща в срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Акт обр.15, съгласно Наредба №3 за актове и протоколи по време на строителството и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка, Заплащането на авторския надзор се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Хонорар сметка и протоколи за извършен авторски надзор, подписани от техническия ръководител на обекта и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.Изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), поне едно строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката. Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката следва да се разбират: строително-монтажни работи, свързани с „ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или изграждане на: пътища и/или улици”; 1.2. Всеки участник трябва да разполага с технически лица, отговорни за изпълнението на строително - монтажните работи на обекта, както и такива, които отговарят за контрола на качеството в това число минимум:1.2.1. Техн. ръководител – технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ.; 2.2.2. Строителен инженер (пътно строителство) –специалност „Транспортно строителство” (ТС) или „Пътно строителство” (ПС) или аналогична специалност. 1.2.3.Координатор по безопасност и здраве, който да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 г. на МРРБ, 1.3.За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност за изпълнение на съответните части на проекта, а именно:1.3.1. Част Геодезическа (Трасировъчен план и вертикална планировка); 1.3.2.Част Пътна; 1.3.3. Част „Временна организация и безопасност на движението”; 1.3.4. Част План по безопасност и здраве.; 1.3.5. Проект за пожарна безопасност.; 1.3.6. Част план за управление на строителните отпадъци; 1.4. Да има внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация в областта на строителството или еквивалентeн и внедрена система за опазване на околната среда ISO14001:2004 с обхват на сертификация в областта на строителството или еквивалентен, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „БАК” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейска организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. 1.5. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на този вид СМР, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или еквивалентен. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на определените строителни дейности.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка: а) Техническа оценка – 40 т.; б) Предлагана цена – 30 т. , в) Срок за изпълнение -20т., г)Гаранционен срок на извършените СМР-10т.; Показателите, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите : Комплексната оценка се формира както следва: КО = П1 + П2+П3+ П4, където КО - комплексна оценка. Максималната стойност на КО е 100 точки; І. П1 (показател 1)– Цена Максималната стойност на ПТ1 е 30 точки и се изчислява по формулата: П1 =[ (Аmin/Аi) х 30, където: Аmin е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до комплексна оценка; Ai – цената предложена от i- тата оферта.; ІІ. П 2 (показател 2): Срок за изпълнение – СИ, е оценката на «срока за изготвяне на инв. проект» и «срока за изпълнение на СМР” с коефициента на тежест общо 20 т. СИ се определя по следния начин: СИ= СП + СР, където СП е «Срок за изготвяне на инв.проект», а СР е «Срока за изпълнение на СМР”. Макс. стойност на СП е 10 точки и се определя по следния начин: СП = 1т., ако предложеният срок за изпълнение е над 38 дни; СП = 2т., ако предложеният срок за изпълнение е от 31 дни до 37 дни; СП = 4т., ако предложеният срок за изпълнение е от 24 дни до 30дни; СП = 6т., ако предложеният срок за изпълнение е от 16 дни до 23 дни; СП = 8т., ако предложеният срок за изпълнение е от 8 дни до 15 дни; СП = 10т., ако предложеният срок за изпълнение е 7 дни; Мин. Срок за изготвяне на инв. проект е 7 дни. Макс. стойност на СР е 10 точки и се определя по следния начин: СР = 1т., ако предложеният срок за изпълнение е над 40 дни; СР = 2т., ако е предложен от 36 дни до 40 дни; СР = 4т., ако е предложен от 31 дни до 35 дни; СР = 6т.,ако е предложен от 26 дни до 30 дни; СР = 8т., ако е предложен от 21 дни до 25 дни; СР = 10т., ако е предложен е 20 дни; Мин. срок за изпълнение на СМР е 20 дни; ІІІ. П3 (показател 3): Гаранц. срок ГС-не може да надвишава - 10год.; Оценката по този показател се определя по следната формула: ГС= (ГС1.1участник/ГС1.1макс. ) х 10, където: ГС1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „гаранц. срок на извършените СМР”, а ГС1.1макс. е макс. предложения от участник; 10т. е тежест на показател ГС; ІV. П 4 (показател 4): П4 – Тех. оценка. Макс. стойност на П 4 е 40 точки и се определя по следния н-н: ПТ4 = СМ+ОИ, където: СМ е по подпоказател „Стратегия и методология на изпълнение на поръчката” – 20 точки; ОИ е по подпоказател „Организация на изпъл. на поръчката” – 20 т. Детайлната методика за оценка на оферта по подпоказателите стратегия и методология, и орг.на изпъл. са дадени в таблицата по-долу: 1. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛ. НА ОБЩ. ПОРЪЧКА-макс. общ бр. точки 20; Описание: Представлява описание на цялостния процес на изпъл. на поръчката, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина и връзките на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпълнение на дог. и съответно предлагане на ефект. мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване. Елементи за оценяване: Описание на цялостния процес на изпъл., подхода и дейностите за изпълнение на отд. етапи от стр. и съответните дейности. Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инв.процес и вътрешен контрол на изпъл. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за кач. и навременно изпълнение на предмета на поръчката.Мерки за въздействие върху изпъл. на дог. при възникването на риска;Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 1.1. Отлична оценка: 20т. -Обстойна и пълна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпъл. на дог., които напълно съответстват на тех. Специф-я. Ясно е очертан комуник. поток между отд. участници в инв. процес. Предложени са адекватни мерки за вътрешен контрол.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение на «Показатели за оценка на офертите».Участникът е анализирал рисковите фактори, като за всеки един от тях са посочени съотв. мерки за възд., предложени са и конкретни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и конкр. адекв.мерки за преодоляване на последиците при евентуалното му настъпване.1.2.Добра оценка:13т.Предложената стратегия съдържа описание на подхода и дейностите за изпъл. на дог. в съответствие с тех. специфик. но не е пълна и и/или не е ясна, точна и конкретна. и/или комуник. поток между отд. участници е схем. очертан и не са предвидени мерки за вътреш.контрол на изпъл.и/или някои от рисковете са идентиф., но предложената стратегия за справяне с тях не е подробно разработена. 1.3. Задоволителна оценка:7т.Предложената стратегия съдържа непълно описание на проц.на изпъл. на дог.,данните за подхода и дейностите са схем. и недостатъчно разгърнати и/или не е представено виждане за комуник. между отд. участници в инв. процес и предвидените мерки за вътрешен контрол и/или възможните рискове са идентиф., но няма предложена стратег. за справяне с тях.1.4.Слаба оценка: 1т.Предложената стратегия е неподходяща за изпъл.на поръчката,липсва описание подхода и/или представеният комуник.поток не дава цялостна визия за функц. връзки между отд.участници, и/или не са предвидени мерки за вътрешен контрол, не са идентиф. рисковете и няма предложена стратегия за справяне с тях. 2.ОРГ-Я НА ИЗПЪЛ. НА СМР- макс. общ бр.точки 20; Представя орг.за изпъл. на стр. Елементи за оценяване: Орг. на временното и същ. Стр. (стр. ситуационен план със схеми по безопасност и здр.; Кал. план-график за реализация на стр. по проекта, включващ време за изпъл., последователността на отд. работи, брой работници и стр. машини за всяка от тях.Графикът следва да бъде разделен по дни, и да отразява всички посочени в КС, изготвено от участника, дейности, тях. последователност, продължителност и място на изпъл./с точно дефинирани действия, позволяващи технолог. проследяване на съотв.дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една работа, посочена в КС, изготвено от участника, както и необх. за извърш. й стр.работници и човекодни, мех-я (брой и вид) , съобразена с производ. й, както и МСМ за всяка машина. При изготвянето на графика за стр. следва да бъде спазена технолог. последователност за изпъл. на видовете раб.Оценка на соц. въздействие на изпъл. на стр. (върху живота в населенето място и върху ОС); Отлична оценка: 20т. Представена е изчерпателна орг. на изпъл. на СМР, която обхваща временното и същинското стр.. Кален. план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпъл. и е изчерпателно обоснован с рац. графици за разпределение на ресурсите. Участникът е описал подробно соц.въздейст. на стр. на обекта и е предвидил съответните адекватни мерки за предотвратяването и преодоляването му. Подробно, точно и конкретно е описал как изпълнението на обекта ще се отрази върху нормалното ежедневие на жителите и гостите на нас.място. Задълбочено и ясно е описал дейности за опазване на околната среда. Добра оценка: 13т. Представената орг.на изпълнение на стр. не е достатъчно изчерпателна и конкретна и/или календарният план съдържа всички видове СМР, но тях.посрледовател- ност и срокове са нарушени и/или представените графици за разпределение на ресурсите са нерационални и/ или участникът е предвидил соц. въз-е на стр. на обекта, но предвидените мерки са неясни и неконкретни.Задоволителна оценка:7т. Представената орг. на изпъл. на стр. е непълна, липсват елементи от изпъл. на СМР, и/или кал. план - график не обхваща всички видове СМР, взаимообвързаността на работите е нелогична и/или участникът частично е съобразил соц. въздействие на стр.на обекта. Слаба оценка: 1т.Представената орг.на изпъл. на СМР e слабо разработена, липсват дейности от същинското и временното стр. и/или кален.план не представя лог. последователност на СМР, и/или не са представени графици за разпред.на ресурсите .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2015