Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Място/места за контакт: Национална здравноосигурителна каса, гр. София, ул. Кричим № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/705.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на НЗОК и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги за корпоративна група, която включва номинално 320 броя абонати (SIM карти), от които 142 броя SIM карти се използват за Gateway устройства и 11 броя SIM за таблети. Броят на абонатите/SIM картите може да нараства, или да намалява за срока на изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България, както и извън нея, чрез предоставяне на услуга „роуминг“

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори в мрежата на оператора 2. Осигуряване при необходимост на преносимост на номерата на SIM картите на възложителя в мрежата на оператора 3. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори с крайни потребители на други оператори на мобилни и фиксирани мрежи 4. Организиране на абонатите (SIM картите) на Възложителя в корпоративна група. Корпоративната група включва номинално 320 броя абонати (SIM карти), от които 142 броя SIM карти се използват за Gateway устройства. Броят на абонатите/SIM картите може да нараства, или да намалява за срока на изпълнение на поръчката 5. Осигуряване на възможност за провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по международни зони) 6. Осигуряване на възможност за провеждане на международни разговори в роуминг 7. Осигуряване на неограничен достъп до интернет 8. SIM картите на оператора да бъдат съвместими с GSM GATEWAY устройства, да нямат ограничения при изходящите повиквания в и извън затворената корпоративна група 9. Осигуряване на възможност за изпращане и получаване на кратки текстови съобщения SMS и мултимедийни съобщения MMS в мрежата на избрания изпълнител и към и от абонати на други мобилни оператори 10. Осигуряване на справочни услуги, отнасящи се до абонатните номера, кодове за автоматично вътрешно и международно избиране, цени и друга подобна информация, свързана с далекосъобщителните услуги на избрания изпълнител 11. Осигуряване на възможност за временно спиране на достъпа до мрежата на оператора за посочена от Възложителя SIM карта от корпоративната му група 12. Уведомяване за пропуснато повикване 13. Осигуряване на стандартни гласови услуги - гласова поща; изчакване и задържане на повикването; пренасочване на повикването; ограничаване/забрана на повикванията; конферентна връзка; идентификация на повикването /CLIP, CLIR/ 14. Осигуряване на възможност на Възложителя за определяне на достъпа на всяка една SIM карта до различни услуги като MMS, WAP, гласова поща, GPRS и други 15. Предоставяне на възможност на Възложителя за определяне на различни месечни лимити на изходящите разговори на всяка заявена и доставена SIM карта в корпоративната група 16. Операторът следва да осигури безплатно: - заявените СИМ – карти до 24 часа от получаване на писмена заявка; - първоначалното свързване (регистрация) към мрежата на съответния мобилен оператор; - подробно месечно извлечение; - замяна на СИМ – карта, в случай на кражба, загубване или механично увреждане; - за всяка SIM карта - безплатни национални разговори в корпоративна група; - възможност за използване на услугата „преносимост на номера; - получаване на нов PUK код; - услуги за осъществяване на спешни повиквания към службите "Спешна медицинска помощ", НС "Полиция", НС "Пожарна и аварийна безопасност" и към единния европейски номер за спешни повиквания 112 – безплатен достъп на крайните потребители до услугите за спешни повиквания; - възможност за добавяне на нови абонати и изваждане на абонати от корпоративната група; - възможност за безплатен достъп до национални не географски номера „0800”. 17. Операторът следва да предостави информация за метод на тарифиране – условия за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на начално тарифиране на разговора, отчитане на продължителността на разговора; 18. Предлаганите от оператора цени за минута разговор следва да бъдат еднакви за всички часове на денонощието, като тарифирането на абонатите в корпоративната група на Възложителя да се извършва за всяка секунда след първите 30 секунди. 19. Други - посочени в техническите изисквания и указания за офериране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = К*0,6 + Т*0,4, където: КО – комплексна оценка с максимален брой точки 100. К – ценова оценка с максимален брой точки 100. Т – техническа оценка с максимален брой точки 100. 0,6 – теглови коефициент. 0,4 – теглови коефициент.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Централно управление на Националната здравноосигурителна каса на адрес: гр. София 1407, ул. ”Кричим” № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 29.05.2015 г. от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1. 3. Пликът с офертата следва да съдържа: 3.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 3.2. Представяне на участника, изготвено по образец. 3.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 и ал. 5 от. 3.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява кандидата в обществената поръчка. 3.5. Нотариално заверено копие на лиценз за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие. 3.6. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват по предмета на поръчката. 3.7. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП. 3.8. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията на проекта на договор. 3.9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Към техническото предложение се прилагат: 3.9.1. Декларация за брой базови станции от мобилна наземна мрежа по стандарт 2G (GSM) към 31.12.2014 г. (в свободна форма); 3.9.2. Декларация за покритие на мрежата на участника за територията на България (в свободна форма) 3.9.3. Декларация за покритие на мрежата на участника за населението на България към ( в свободна форма) 3.10. Ценово предложение

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2015