Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на каучукови изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по приложена примерна спецификация Доставките ще са периодични, след заявка, за срок от 1 (една) година след датата на подписване на договора, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

19510000, 33682000

Описание:

Каучукови продукти
Каучукови плоскости


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочените номенклатурни позиции в приложената към поканата Примерна Техническа спецификация са ориентировъчни и не са задължителни за Възложителя. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции съобразно нуждите и възможностите на Дружеството. Посочената стойност е максимално допустимата съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и не задължава Възложителя да я оползотвори в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в Техническата спецификация, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена, обща, в лв., без ДДС – тежест 80 точки; Предложената цена да бъде в лева без ДДС, с точност до втория десетичен знак, записани цифром, и да включва всички разходи по доставката до складова база на Дружеството - гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 250. Необходимо е да се предложат единични цени за всяка номенклатурна позиция от примерната Техническа спецификация, както следва - за 1 (един) брой от посочените в т. I до т. IV включително позиции, а за позициите в т. V се оферира цена за килограм. На оценка подлежи сумата от получената обща стойност на поръчката. В случай, че не са предложени единични цени за всяка номенклатурна позиция от Техническата спецификация, офертата няма да бъде разглеждана. Този критерий се оценява по следната формула: К1 = (К1 мин./К1конкретна)*80 К2 – Срок на доставка – 0-20 точки; Срокът на доставка не може да бъде по-кратък от 1 /един/ работен ден. В случай, че офертата не отговаря на това изискване, същата няма да бъде разглеждана. Този критерий се оценява по следната формула: К2 = (К2минимален/К2конкретен)*20 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 28.05.2015 г. (четвъртък) в 13.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2015