BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572200 ; 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: pk.gtvarna.com/doc/2015/publichna-pokana-izbor-na-licenziran-oparator.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 2 (две) обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

І-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие. ІІ-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Участниците в процедурата са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в публичната покана, техническите спецификации и документацията по процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. Участниците задължително представят оферта за съответната обособена позиция или позиции, обект на поръчката. Участникът следва да представи приложени в офертата си за участие, документи в обхвата, посочен в чл.101в от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата процедура. Участниците представят в ценовото си предложение крайна цена за обекта на обществената поръчка чрез публична покана, без включен ДДС (с включени всички разходи на участника за изпълнението на поръчката, включително стойността на доставяните стоки, осигуряване на специалисти, технически средства, транспорт, товарно-разтоварни дейности, мита и др.). ДДС се начислява отделно. Посочените от участника цени са окончателни и не подлежат на промяна за целия срок на договора. Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка на участника. Повече информация относно изискванията за изпълнение на поръчката и другите условия за подготовка на офертата е посочена в документацията за участие, публикувана на сайта на дружеството www.gtvarna.com в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За Обособена позиция № 1: I-ВИ ПОКАЗАТЕЛ - Комплексна техническа оценка – (Ктм) включващ два подпоказателя: Ктм1 – Брой безплатни минути към други оператори в страната на месец и Ктм2 – Брой безплатни SMS съобщения към всички оператори в страната. II-РИ ПОКАЗАТЕЛ - Комплексна ценова оценка – (Кцм) включващ седем подпоказателя: Кцм1 - Месечна абонаментна такса; Кцм2 - Цена за брой изпратено кратко съобщение (SMS); Кцм3 - Цена на минута изходящ разговор в режим “роуминг” в държави от Европейския съюз към България; Кцм4 - Цена на минута входящ разговор в режим “роуминг” в държави от Европейския съюз; Кцм5 - Цена на минута изходящ международен разговор към държави от Европейския съюз; Кцм6 - Пакетна цена на минута в лв. без ДДС за разговори в собствена мрежа, към национални фиксирани мрежи и към други национални мобилни мрежи и Кцм7 - Цена на пакет от 500 МВ мобилен интернет за SIM карта. За Обособена позиция № 2: I-ВИ ПОКАЗАТЕЛ - Комплексна техническа оценка – (Ктм) включващ три подпоказателя: Ктф1 – Брой безплатни минути месечно извън корпоративната група към всички национални мобилни мрежи за един телефонен пост; Ктф2 – Брой безплатни минути месечно на един телефонен пост извън корпоративната група към фиксираната мрежа на оператора и Kтф3 - Брой безплатни минути месечно на един телефонен пост извън корпоративната група към други национални фиксирани мрежи. II-РИ ПОКАЗАТЕЛ - Комплексна ценова оценка – (Кцф) включващ четири подпоказателя: Kцф1 - Месечна абонаментна такса; Кцф2 - Пакетна цена на минута разговор; Кцф3 - Цена за минута изходящ селищен разговор към географски фиксирани мрежи и Кцф4 - Цена за минута изходящ междуселищен разговор към географски фиксирани мрежи.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на всеки един кандидат за изпълнител трябва да отговаря на нормативната уредба, посочена в Глава 8,,а” от ЗОП. Допълнителна информация и документация за участие, съдържаща образци и документи, които са неразделна част от настоящата общественa поръчкa, възлагана чрез публична покана, са публикувани на сайта на дружеството www.gtvarna.com в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2015