Версия за печат

BG-гр.Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РАЗГРАД, бул.Бели Лом № 37А, За: Янка Георгиева и Станислава Русева, Република България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 660653; 084 618261, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: управител на ДСП гр.Разград и гл.юрисконсулт - обществени поръчки в Дирекция ПНО в Община Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150515qEwV767145.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на конвектомат за готвене на газ за потребностите на „Домашен социален патронаж“ гр.Разград”. Параметрите на необходимото за доставка кухненско оборудване са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 1 към настоящата покана, както и в подготвената документация на обществената поръчка. Изискване на възложителя е предлаганият конвектомат за готвене на газ да бъде придружен от инструкция за експлоатация на съоръжението на български език и оригинал на гаранционна карта, както и предложеният от участниците срок на гаранционно поддържане на доставеното оборудване да бъде не по – малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол, удостоверяващ приемане на извършената доставка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39720000, 39721100

Описание:

Неелектрически домакински уреди
Домакински уреди за готвене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставката на 1 /един/ брой конвектомат за готвене на газ, като посочената по - долу стойност е прогнозна и е определена без ДДС. Посочената прогнозна стойност е максимално допустима.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29160 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Като местоизпълнение на поръчката е определена сградата на "Домашен социален патронаж" гр.Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническа спецификация – Приложение № 1 към публичната покана и в документ "Изисквания за участие и указания за изготвяне на офертите и изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 2 към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде получена на обявените телефони в Раздел I.1) "Наименование, адреси и място/места за контакт" на настоящата публична покана - тел. 084/660653 и 084/618261. На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на интернет адрес на възложителя www.razgrad.bg в рубрика "Профил на купувача”. Офертата трябва да бъде оформена по образец от документацията, ведно с техническо и ценово предложение на участниците - Образец № 2 и Образец № 3, като офертата ведно с техническото и ценово предложение съдържат реквизитите, посочени в чл.101в на ЗОП. Изготвената оферта се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, с надпис - Оферта за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на конвектомат за готвене на газ за потребностите на "Домашен социален патронаж" гр.Разград", като участникът вписва името си, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в стая № 6 - „Деловодство”, партерен етаж на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, до срока определен в настоящата публична покана. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. Оферта, подадена след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан плик, няма да се разглежда. Участниците могат да представят само една оферта за участие за възлагане на обществената поръчка. Участниците представят оферта за пълния обем на обществената поръчка. Оферти за част от обществената поръчка не се разглеждат. Изпълнителят следва да посочи в офертата си, респективно да извърши доставкатаа, в съответствие с техническата спецификацияи, неразделна част от документацията на поръчката.При изготвяне на офертите, участниците трябва да се придържат точно към обявените от възложителя изисквания и условия на поръчката. Офертата трябва да съдържа документите, съгласно публичната покана и документацията, както и да съответства на приложените в нея образци. Разходите за изготвяне на офертите са за сметка на участниците. Всички документи, представени с офертата, трябва да са подписани и подпечатани на посочените за целта места, от лицето/лицата представляващо/щи участника. В случай, че документите са подписани от упълномощено лице, се изисква към офертата да бъде приложено нотариално заверено пълномощно, даващо право за подписване и изхождащо от правоимащо право да упълномощава лице. Офертата се подава на български език. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши от назначена от възложителя комисия на 28.05.2015 г. от 10:00 часа в зала № 102 в административната сграда на Община Разград, на адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2015