Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул.Хан Аспарух 36, За: инж. Златинка Кирякова, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СОУ „ Н.Й.ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ ОДЗ ”ДЕЛФИНЧЕ” ГР.АХТОПОЛ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261910

Описание:

Ремонт на покривни конструкции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

183500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Царево СОУ ”Н.Й.Вапцаров”- Адрес: ул.Хан Аспарух № 38 ;гр.Ахтопол, ОДЗ ”Делфинче”, Адрес: ул. Васил Левски № 6

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности и/или квалификация към участниците 1. Декларация съдържаща списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Забележка: Под строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се разбира изграждане и ремонт на покривни конструкции. 2. Списък на технически лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството. Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация Техническите лица, които следва да предвиди изпълнителят при изпълнение на обществената поръчка, да включват: • технически ръководител – да има минимум завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ; Техническия ръководител да има минимум 3 години на обекти, сходни с предмета на поръчката. • координатора по безопасност и здраве в строителството – да има валидно удостоверение „Координатор по безопасност и здраве в строителството” и минимум 2 години опит като координатор на строителни обекти по ЗЗБУТ • отговорник за контрола на качеството - да има инженерно-техническо образование или еквивалентно такова и минимум 3 години опит в осъществяването и контрола върху качеството при изпълнение на строителството. !!! Техническият ръководител, отговорникът за контрол по качеството и координаторът по безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице. Срок за изпълнение на поръчката: до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Срок на валидност на офертата: 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодната оферта”. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор. Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО х 0,4 + ТО х 0,6, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 0,4 и 0,6 – коефициенти за тежест. Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена от участниците цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС и с включени 5 % (пет процента) непредвидени разходи; Цi е предложената от съответния участник цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС и с включени 5 % (пет процента) непредвидени разходи; Техническа оценка на офертата: ТО – технология и организация на изпълнение на всички видове строителни и монтажни работи, гарантиращи постигане на качествено изпълнение ТО се определя съгласно формулата : , където O syotv е оценката, която получава съответния участник след разглеждане на Техническото предложение. Максималният брой точки, който може да получи участникът е 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на интернет адрес:http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Царево всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти - 26.05.2015 г. до 17:00 часа. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: гр. Царево 8260, ул. "Хан Аспарух" № 36 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СОУ „ Н.Й.ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ ОДЗ ”ДЕЛФИНЧЕ” ГР.АХТОПОЛ” Лицата, които желаят да участват в тази процедура могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции. !!!Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция,техническото и ценовото предложение се представят за всяка от позициите. Място на отваряне на офертите: заседателната зала в административната сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево. Дата на отваряне на офертите 27.05.2015 г. от 11:00 часа. Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че участник не е представил всички изискуеми документи, същата съставя протокол, в който ги посочва, като изпраща протокола на всички участници и го публикува в профила на купувача в един и същи ден. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 3 работни дни от получаването на протокола. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Когато участник не представи в срок допълнителните документи или представените документи не отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията преустановява разглеждането на офертата на този участник и не допуска същата до оценка и класиране.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2015