Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Вяра Кюрова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 0884 728409, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 886617

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/public-calls/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Предоставяне на услуги, свързани с превод, отпечатване и изработване на материали по изпълнението на дейности 2.3. Комуникационен пакет по проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионалните умения, необходими в междурегионалната област“ по ОП "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 година" с акроним: Skills Balancing SC No. B3.31.01”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79810000, 79530000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия
Услуги по писмени преводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В съответствие с посочените количества в техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17602 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевгра, Учебен корпус № 3

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на закона и на предварително обявените условия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://op.swu.bg/public-calls/ Отварянето на офертите ще се състои на 27.05.2015 година от 09.00 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2015