BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Тенчо Василев; Тонка Димитрова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, E-mail: law_dimitrova@abv.bg, Факс: 032 644059

Място/места за контакт: УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150511HTEg2555821.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150511HTEg2555821.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30234300

Описание:

Компактдискове (CD)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за период от една година с ориентировъчно количество от 60 000 броя, с характеристики съгласно техническа спецификация, която е публикувана на профила на купувача на възложителя на интернет адрес http://www.unihosp.com/?menu=contracts.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 2. Участниците следва да разполагат с технически, човешки и материални ресурси за изпълнението на поръчката – удостоверява се с представяне на декларация, съдържаща посочване на складовата база, за използването на която участникът разполага с надлежни права, моторните превозни средства – минимум един брой и персонала, които ще обезпечат изпълнението на поръчката – минимум двама служители. 5. Участниците следва да са внедрили и да прилагат система ISO 9001 или еквивалентна, с обхват по предмета на поръчката. Удостоверява се с представянето на действащ сертификат за ISO 9001 или еквивалентен – заверено от участника фотокопие; 6. Декларация за завода производител – наименование и адрес (Държава, град); 7. Оторизационно писмо от производителя на дисковете в полза на кандидата за изпълнението на поръчката– в оригинал или заверено от участника фотокопие, включително легализиран превод на оторизационното писмо на български език, ако писмото е на чужд език; 8. Сертификат за ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя на предлаганите дискове с обхват по предмета на поръчката - заверено от участника фотокопие; 9. Техническо предложение, съдържащо: 9.1. Съгласие за осигуряването на необходимото количество дискове с характеристики съгласно Техническата спецификация за период от 1 година; 9.2. Срок за доставка на оптични дискове – посочен от участника в часове, но не повече от 48 часа след заявка на възложителя; 9.2. Техническа спецификация на предлаганите дискове с данни, позволяващи пълна преценка за съответствие с техническата спецификация на поръчката, в това число и производителя на дисковете; 9.3. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка при условията на следната договорна обвързаност за изпълнителя: 9.3.1. Задължение за доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания след заявка на Възложителя в срок, посочен от участника, но не повече от 2 ( два ) календарни дни, след заявка на Възложителя. Доставките се извършват по заявка на Възложителя. Възложителят не е длъжен да отправи заявки за цялото ориентировъчно количество от 60 000 броя дискове и може да редуцира количествата. 9.3.2. Максимална стойност за изпълнението на предмета на договора в размките на прага по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП; 9.3.3. Стоките се заплащат до 60 дни след доставка, въз основа на фактура и приемо-предавателен протокол, подписани от двете страни. 9.3.4. Продавачът поема ангажимент за отстраняване за своя сметка на явни или скрити недостатъци в кратки срокове. Явните недостатъци се установяват в срок до 30 дни от доставката на дисковете, а скритите – до една година. 9.3.5. Отговорност за забава за доставка в размер на неустойката от 0,2% от стойността на неизпълнената заявка за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на неизпълнението; 9.4. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите. 10. Ценово предложение – в отделен запечатан плик, съдържашо: 10.1. Единична цена без ДДС за един брой диск. Крайна цена за цялото ориентировъчно количество дискове за период от 12 месеца, посочено в техническата спецификация, която крайна цена не може да надвишава сумата от 25 000,00 лв. ( двадесет и пет хиляди лева ) без ДДС 10.2. Кандидатът следва да укаже изрично, че предложената цена, представлява крайна доставна цена, която включва всички действия по доставка на дисковете за образни изследвания до УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. 11. Описание на организацията, която ще приложи участника за обезпечение на доставките.12. Списък на документите

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

-Предложена цена (К1)– тежест 80%; -Срок за доставка (К2) – тежест 10%. -Предимства на система за обезпечаване на доставките (К3)– тежест 10 %; Методиката за оценка на оферите е публикувана в профила на купувача, в електронното досие на поръчката, което е указано по-горе

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача. Отаварянето на офертите ще бъде публично в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив на бул."Пещерско шосе" № 66 на 27.05.2015г. от 08:00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2015