BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27, За: инж. Янчо Събев - Инвестиционен Анализатор, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 662713, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://new.sliven.net/vik/.

Адрес на профила на купувача: http://goo.gl/h3NzLs.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на течен хлор, осигуряващи обеззаразяване на питейната вода на водоизточници, експлоатирани от “В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен, с цел обезпечаване стопанската дейност на Дружеството, отговарящи на стандартите за качество, действащи на територията на Република България, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация, публикувана в Профила на купувача, на електронната страница на Възложителя. Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки на Възложителя, съобразно нуждите на “В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен, регулярно през срока на действие на договора, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди в съответствие с предложената оферта на класирания на първо място Участник. Доставките да се извършват в съдове под налягане - варели (400 кг и 800 кг) и бутилки (40 кг), собственост на Продавача, отговарящи на нормативните изисквания за продуктите, които ще се доставят. Място на изпълнение на поръчката: а) франко складова база на Купувача с транспорт на Продавача; б) При аварийни нужди на Възложителя: извършване на доставки със собствен автомобил и водач на Продавача, оборудвани по ADR за превоз на течен хлор франко склада на Купувача. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани основните технически характеристики и изискванията на Възложителя към необходимия течен хлор от предмета на обществената поръчка за нуждите на “В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен. Количествата на продукта по всяка доставка ще се определят според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора. Прогнозна обща стойност за целия обем на поръчката е в размер на 60 000.00 (шестдесет хиляди) лв. без ДДС за срок от две календарни години. Максимална обща стойност за целия обем на поръчката за срока на договора е до 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС. Изпълнението на поръчката е за срок от 2 (две) календарни години, считано от датата на сключване на договора или до достигане на сумата до 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС, което събитие настъпи по-рано. Всеки Участник може да участва в обществената поръчка чрез публична покана само за изпълнение на целия обем от предмета на поръчката. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24311900

Описание:

Хлор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани основните технически характеристики и изискванията на Възложителя към необходимия течен хлор от предмета на обществената поръчка за нуждите на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен. Количествата на продукта по всяка доставка ще се определят според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора; Прогнозна обща стойност за целия обем на поръчката е в размер на 60 000.00 (шестдесет хиляди) лв. без ДДС за срок от две календарни години. Максимална обща стойност за целия обем на поръчката за срока на договора е до 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на поръчката - доставките да се извършват:а) франко складова база на Купувача с транспорт на Продавача;б) При аварийни нужди на Възложителя: извършване на доставки със собствен автомобил и водач на Продавача, оборудвани по ADR за превоз на течен хлор франко склада на Купувача;

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Техническите характеристики на продукта, както и изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в техническата спецификация, която е част от документацията за участие. 2. Предлаганият течен хлор трябва да отговаря на изискванията, посочени в техническата спецификация. 3. Всеки Участник трябва да оферира продукта, посочен в техническата спецификация и да предложи единични цени в лева без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели за оценка на офертите, относителната им тежест, начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) К1 - Предложена цена от участника; б) К2 - Предложен срок на доставка. в) К3 - Отдалеченост на складовата база на участника от “В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен; Предложенията ще бъдат оценявани по 10-балната точкова система за всеки един показател поотделно при използване на коефициенти на тежест; тежестта на всеки един показател в комплексната оценка е различна; комплексната оценка за всяко предложение се получава като сума от произведенията от точките, получени за всеки показател и съответния коефициент на тежест.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2015