Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул.Цар Симеон Велики №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане отводнителна стоманобетонна настилка от о.к. 353 до о.к.392 на ул."Кольо Дончев" гр.Белослав". СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: Състоянието на уличната мрежа в гр.Белослав и прилежащите й съоръжения е незадоволително. Съществуващата каменна настилка по ул.“Кольо Дончев“ е от минералбетон и е силно нарушена в следствие на проливни дъждове. Предвидената за ремонт улица "Кольо Дончев" с дължина около 100м.Тя се намира в южната част на град Белослав. Лесно достъпна е и при изпълнението на ремонтните работи има възможност да се работи на пълен профил. Трасето минава по терен с голям надлъжен наклон. Земното легло на улицата е нарушено и изровено на места. Максималният надлъжен наклон е 13.5%. Пътят е проектиран като обслужваща улица за вилна зона - клас 6Б. Видове СРР както следва: 1.Тънък изкоп с дълб.до 0.15 м. за подравняване на терена - 500м2; 2. Основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) -500м2; 3. Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6, 15/15 см – 500м2; 4. Доставка и полагане на неармиран бетон клас в20 с дебелина до 15 см.- 500м2; 5. Валиране с виброационен валяк – 500м2; Да се изпълнява на етапи като се оставя суха фуга между отделните участъци при изпълнението Предвидените СМР да са съобразени с изискванията на Закон за устройство на територията; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изпълнителя трябва да разполага със следния минимум механизация: Багер – 1 бр. И Валяк – 1 бр.;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиждат се следните видове и количества работи: 1.ТЪНЪК ИЗКОП С ДЪЛБ.ДО 0.15 М. ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА -500м2; 2. ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) -500м2; 3. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА С Ф6, 15/15 СМ – 500м2; 4. ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ.- 500м2; 5. ВАЛИРАНЕ С ВИБРОАЦИОНЕН ВАЛЯК – 500м2;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13512 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), поне едно строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката. Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката следва да се разбират: строително-монтажни работи, свързани с „ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или изграждане на: пътища и/или улици.» 1.2. Всеки участник трябва да разполага с технически лица, отговорни за изпълнението на строително - монтажните работи на обекта, както и такива, които отговарят за контрола на качеството в това число минимум: 1. Техн. ръководител – технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ и притежаващ минимум 3/три/години професионален опит по специалността; 2.Координатор по безопасност и здраве,който да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 г. на МРРБ, 1.3. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на този вид СМР, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или еквивалентен. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на определените строителни дейности. 2.За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1.Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5(пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършеното строителство. Доказва се чрез: посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.2. Списък на екипа за изпълнение на СМР, включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът следва да съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка. 2.3. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на този вид СМР, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или еквивалентно. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на определените строителни дейности. Когато участник в процедурата е обединение /консорциум, което не е юридическо лице, посочените документи се представят само за участиците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна оферта, предвид следните критерии: а) Техническа оценка – 40 т.; б) Предлагана цена – 30 т. , в) Срока за изпълнение на СМР -10т., г)Гаранционен срок на извършените СМР-10т. Комплексната оценка се формира както следва: КО = П1 + П2+П3+ П4, където ,КО - комплексна оценка. Максималната стойност на КО е 100 точки; І. П1 (показател 1)– Цена , Максималната стойност на ПТ1 е 30 точки и се изчислява по формулата:П1 =[ (Аmin/Аi) х 30, където: Аmin е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до комплексна оценка; Ai – цената предложена от i- тата оферта. ІІ. П 2 (показател 2): Срок за изпълнение – СИ СИ е оценката на «срока за изпълнение на СМР” с коефициента на тежест общо 10 т. СИ се определя по следния начин: СИ = 1т., ако предложеният срок за изпълнение е над 31 дни; СИ = 3т., ако предложеният срок за изпълнение е от 26 дни до 30 дни; СИ = 5т., ако предложеният срок за изпълнение е от 21 дни до 25 дни; СИ = 7т., ако предложеният срок за изпълнение е от 16 дни до 20 дни; СИ = 8т., ако предложеният срок за изпълнение е от 11дни до 15дни; СИ = 10т., ако предложеният срок за изпълнение е 10дни; Минималният срок за изпълнение на СМР е 10 дни ІІІ. П3 (показател 3): Гаранционен срок ГС - е оценката на гаранционния срок предложен от участника в години - „гаранционен срок на извършените СМР”– максимален срок – 6 години;Оценката по този показател се определя по следната формула: ГС= (ГС1.1участник/ГС1.1макс. ) х 10, където: ГС1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок на извършените СМР”, а ГС1.1макс. е максимално предложения от участник; 10т. е тежест на показател ГС; ІV. П 4 (показател 4): П4 – Техническа оценка. Максималната стойност на П 4 е 50 точки и е точки и се определя по следния начин: ПТ4 = СМ+ОИ, където: СМ е по подпоказател „Стратегия и методология на изпълнение на поръчката” – 25 точки; - ОИ е по подпоказател „Организация на изпълнението на поръчката” – 25 точки. Детайлната методика за оценка на оферта по подпоказателите стратегия и методология, и организация на изпълнението са дадени в таблицата по-долу: 1.СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. Максимален общ брой точки 25; Описание: Представлява описание на цялостния процес на изпълнението на поръчката, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на СМР, начина и връзките на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху кач. и навременно изпъл. на дог. и съответно предлагане на ефект. мерки за тях. предотвратяване и преодоляване. Елементи за оценяване: Описание на цялостния процес на изпълнение, подхода и дейностите за изпълнение на отделните етапи от СМР и съответните дейности. Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инв.процес и вътрешен контрол на изпълнителя. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 1.1 Отлична оценка: 25 точки; Обстойна и пълна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на процедурата, които напълно съответстват на тех. спецификация. Ясно е очертан комуник.поток между отд. участници в инв. процес. Предложени са адекватни мерки за вътрешен контрол на изпъл. Участникът е анализирал рисковите фактори, като за всеки един от тях са посочени съотв. мерки за въздействие, предложени са и конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, както и конкретни адек.мерки за преодоляване на последиците при евентуалното му настъпване. Добра оценка: 16 точки; Предложената стратегия съдържа описание на подхода и дейностите за изпъл. на процедурата

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Раздел Показатели за оценка на офертите:в съответствие с тех. спецификация, но не е пълна и и/или не е ясна, точна и конкретна. и/или комуник. поток между отд. участници е схематично очертан и не са предвидени мерки за вътрешен контрол на изпъл. и/или някои от рисковете са идентифицирани, но предложената стратегия за справяне с тях не е подробно разработена. Задоволителна оценка: 8 точки. Предложената стратегия съдържа непълно описание на процеса на изпълнение на поръчката, данните за подхода и дейностите са схематични и недостатъчно разгърнати и/или не е представено виждане за комуник. между отд. участници в инв. процес и предвидените мерки за вътрешен контрол и/или възможните рискове са идентифицирани, но няма предложена стратегия за справяне с тях. Слаба оценка: 3 точка.Стратегията е неподходяща за изпъл. на поръчката, липсва описание на подхода и/или представеният комуникационен поток не дава цялостна визия за функционалните връзки между отделните участници, и/или не са предвидени мерки за вътрешен контрол, не са идентифицирани рисковете и няма предложена стратегия за справяне с тях. 2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО -максимален общ брой точки 25; Описание: Представя организацията за изпълнението на строителството. Елементи за оценяване: Орг. на временното и същинското строителство (строителен ситуационен план със схеми по безопасност и здраве); Календарен план-график за реализация на СМР, включващ време за изпъл., последователността на отделните работи, бройките работници и строителните машини за всяка от тях. Графикът следва да бъде разделен по дни, и да отразява всички посочени в КС, изготвено от участника, дейности,тях.последователност, продължителност и място на изпълнение /с точно дефинирани действия, позволяващи технолог. проследяване на съответните дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една работа, посочена в КС, изготвено от участника, както и необх.за извършването й стр. работници и човекодни, мех-я (брой и вид), съобразена с производителността й, както и МСМ за всяка машина. При изготвянето на графика за стр. следва да бъде спазена технолог. последователност за изпълнение на СМР. Оценка на соц. въздействие на изпъл. на СМР (върху живота в населенето място и върху околната среда).2.1.Отлична оценка: 25 точки. Представена е изчерпателна орг. на изпъл. на СМР, която обхваща временното и същинското стр.. Календ. план съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпъл. и е изчерпателно обоснован с рационални графици за разпределение на ресурсите. Участникът е описал подробно соц. въздействие на строителството на обекта и е предвидил съответните адекватни мерки за предотвратяването и преодоляването му. Подробно, точно и конкретно е описал как изпълнението на обекта ще се отрази върху нормалното ежедневие на жителите и гостите на населеното място. Задълбочено и ясно е описал дейности за опазване на околната среда. 2.2.Добра оценка: 16 точки; -Представената орг. на изпъл. на стр. не е достатъчно изчерпателна и конкретна и/или календарният план съдържа всички видове СМР, но тяхната последователност и срокове са нарушени и/или представените графици за разпределение на ресурсите са нерационални и/или участникът е предвидил соц. въздействие на СМР, но предвидените мерки са неясни и неконкретни. 2.3.Задоволителна оценка: 8 точки.Представената организация на изпълнение на стр.е непълна, липсват елементи от изпълнението на СМР, и/или кал. план - график не обхваща всички видове СМР, взаимообвързаността на работите е нелогична и/или участникът частично е съобразил соц. въздействие на строителството на обекта.2.4.Слаба оценка: 3 точка Представената орг-я на изпъл. на стр. e слабо разработена, липсват дейности от същинското и временното стр. и/или календарният план не представя логичната последователност на СМР, и/или не са представени графици за разпределение на ресурсите и/или участникът не е предвидил соц. въздействие на стр. на обекта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2015