Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Христо Георгиев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-015.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител на СМР на обект „Площад „Хаджи Димитър” - запад” – допълнителен обект по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развтие” 2007 – 2013 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количества СМР са подробно описани в количествена сметка - Приложение № 1. Към документацията за участие е приложен работен проект за строежа.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

187632 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, пл. "Хаджи Димитър" - запад

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират,че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка.В учредителният договор е задължително наличието на клауза,уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието,което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението се представя и документ,подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Всеки у-к трябва да докаже регистрацията си в Централния проф. регистър на строителя или еквивалентен регистър,в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи,съгласно съответния национален закон.Регистрацията в ЦПР следва да е с обхват на вписване втора група,ІV категория.Участниците,установени в друга държава-членка на Европейския съюз,могат да представят еквивалентен документ,издаден от държавата,в която са установени.7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години,считано от датата на подаване на офертата (по образец),а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а)посочване на публичните регистри,в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация,която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове,стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото и вида на строителството, или б)удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на строителството,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт,или в)копия на документи, удостоверяващи изпълнението,вида и обема на изпълнените строителни дейности;Мин. изисквания:Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство,което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Заб:Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е: изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на пътища,улици и/или съоръжения към тях и/или изграждане/основен ремонт/ реконструкция/рехабилитация на зелени площи,паркове,градини места за отдих,пешеходни зони и/или алеи.7.2.Декларация посочваща образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител),включително на лицата,които отговарят за извършването на услугата или строителството–свободна форма;Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните:1.Предложена цена К1–40 точки;2.Срок за изпълнение К2–30 точки;3.Предложени от участника гаранционни срокове К3–10 точки;4.Максимален срок за отстраняване на дефекти през гаранционния период, след въвеждане на обекта в експлоатация К4–20 точки.Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели,по следната ф-ла:К=К1+К2+К3+К4;Макс. брой точки,който може да получи един участник е 100.Показател К1–„Предложена цена”-тежест 40 точки(максималният брой точки по този показател е 40 т),определен по следната формула:К1=ПЦ(минимум лева)/ПЦ(участник)*40,където „ПЦ(минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ(участник)” е предложената обща стойност от оценявания у-к по този показател.У-ът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки,а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула.Показател К2–Срок за изпълнение (по предложение на участника в календарни дни) - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 т), определен по следната формула:К2= Срок(мин.брой календарни дни)/Срок(участник)*30,където:„Срок(мин.брой календарни дни)” е най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка,а „Срок(участник)” е предложеният срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка от оценявания участник.У-кът,предложил минимален срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, получава максимален брой точки,а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите,определени по цитираната формула.Показател К3–Предложени от участника гаранционни срокове-тежест 10 точки (максималният брой точки по този показател е 10 т),опред. по следната формула:К3=К3.1+К3.2+К 3.3; Показател К 3 се състои от следните подпоказатели:К3.1-Гаранционен срок–улици–тежест 4 точки.Всеки участник предлага гаранционен срок за изпълнение на СМР,в рамките на настоящата поръчка.В посоченият гаранционен срок се включват всички СМР,изградени в рамките на част „Архитектурна“-платната,настилката и свързаните с тях СМР.Съгласно чл.20,ал.4,т.8 от Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти.Всеки участник може да оферира гаранционен срок в години, не по-малко от 2 /две/ години и не повече от 5 /пет/ години.К 3.2–Гаранционен срок–строителни конструкции–тежест 2 точки.Всеки участник предлага гаранционен срок за всички,изпълнени в рамките на проекта строителни конструкции.Съгласно чл.20,ал.4,т.1 от Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти минималният гаранционен срок е 10 (десет) години.Всеки участник може да оферира гаранционен срок в години,не по-малко от нормативно определения минимален гаранционен срок-10 год и не повече от 2 пъти нормативно определения минимален гаранционен срок-20 год.К 3.3–Гаранционен срок–нови дървесни видове–тежест 4 точки.Всеки участник предлага гаранционен срок за всички предвидени в инвестиционния проект нови дървесни видове.Всеки участник може да оферира гаранционен срок във вегетационни периоди, не по-малко от един вегетационен период и не повече от 2 /два/ вегетационни периода.Оценката на подпоказателите се определя по следните формули:К 3.1 = гаранционен срок-улици,предложен от участника/максималния предложен гаранционен срок - улици x 4;К3.2=гаранционен срок–строителни конструкции,предложен от участника/максималния предложен гаранционен срок – строителни конструкции x2;К 3.3=гаранционен срок–нови дървесни видове,предложен от участника/максималния предложен гаранционен срок–нови дървесни видове x4.Продължава в "Допълнителна информация".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания:Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.7.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Продължение от "Показатели за оценка на офертите":Показател К4–Максимален срок за отстраняване на дефекти през гаранционния период, след въвеждане на обекта в експлоатация-тежест 20 точки (макс. бр точки по този пок. е 20 т), определен по следната формула:К4=К4.1+К4.2+К4.3;Показател К4 се състои от следните подпоказатели:К4.1- Макс. срок за отстраняване на дефекти през гаранционния период, след въвеждане на обекта в експлоатация за улици–тежест 7т.Всеки у-к предлага макс. срок за отстр. на дефекти след въвеждане на обекта в експлоатация за изпълнение на СМР,в рамките на настоящата пор.В посоченият срок за отстраняване на дефекти се включват всички СМР, изградени в рамките на част „Архитектурна“-платната,настилката и свързаните с тях СМР.К4.2-Макс. срок за отстр. на дефекти през гаранционния период,след въвеждане на обекта в експлоатация за строителни конструкции–тежест 6т.Всеки у-к предлага макс. срок за отстр. на дефекти след въвеждане на обекта в експлоатация за всички,изпълнени в рамките на проекта строит. констр.К4.3–Макс. срок за отстр. на дефекти през гаранционния период,след въвеждане на обекта в експлоатация за нови дървесни видове–тежест 7т.Всеки у-к предл. макс. срок за отстр. на дефекти след въвеждане на обекта в експлоатация за всички предвидени в инвестиционния проект нови дървесни видове.Формулите,по които се изчисляват подпок. К4.1;К4.2 и К4.3 се съдържат в документацията.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календ. дни от крайния срок за получ. на офертите.Източник на финансиране: Общ. поръчка ще се финансира със средства по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони“ на община Сливен, финансиран по ОПРР, 2007-2013 г. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 26.05.2015 г. 15:30 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обст. по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декл./и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публ. пок.,документ. за възл. на общ. пор.,прилож. към нея и образц. на док. са публикувани на интернет адреса на Възлож.: http://www.sliven.bg-Проф. на купувача-http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-015.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/05/2015