Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ -Ловеч, ул.Д-р Съйко Съев № 27, За: Мая Трифонова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603517, E-mail: csmplovech@abv.bg, Факс: 068 603518

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на медикаменти(лекарствени средства и/или медициски консумативи,дезинфектанти и мед.инструментариум )съгласно заявка за възложителя по позиции от спецификациите към договора/ите за поръчката за нуждите на ЦСМП -Ловеч за 2015-2016 г. от лицензирани за такъв вид дейност фирми

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000, 33140000

Описание:

Разни медикаменти
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Лекарствени средства - прибл.брой-ампули - 23300 бр ; банки - 2600 бр.;таблетни форми - 1400 бр; флакони - 280 бр ; туби - 290 бр.; супозиторий - 1050 бр ; литри - 500 л. и други - прогнозна стойност без ДДС - 41 300 лв ; Медицински консумативи - прибл.брой - атравм.игли -250 бр; абокати - 2500 бр.; игли инжекционни - 24000 бр.;спринцовки -2,5,10,20 и 50 сс - 24000 лв; бр;системи инфузия - 2300 бр.;хартия ЕКГ и дефибрилатори разл.видове - 2000 бр;електроди - 350 бр.,марля - 6000 м ; ръкавици полиетилен - 3000 бр;ръкавици латекс - 16000 бр ; бинт разл.вид - 2500 бр ; памук 80 гр.- 700 бр.;санпласт - 400 бр.и др.;дезинфектант за ръце, повърхности и инструментариум - 300 л ;инструментариум при нужда съгласно заявка - прибл-стойност без ДДС - 24 200 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП - ЛОВЕЧ

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

посочени в приложенията,публикувани в профила на купувача www.csmp.eu , в раздел обществени поръчки

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка Ко = К1+К2,където К1 е най-ниска цена без ДДС с включен транспорт до възложителя с относителна тежест 70 т. и К2 -възможност за срочни доставки с относителна тежест 30 т.К1 е съотношението на броя позиции с най ниска цена съгласно номенклатурата на даден кандидат към общия брой позиции от номенклатурата х 70 т., К2 е равно на най краткия срок на доставка към всеки следващ х 30 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата,изискуемите документи,както и номенклатурата по позиции са публикувани в интернет страницата на възложителя посочена по-горе.Комисията за разглеждане на офертите ще заседава на 26.05.2015 г. от 10.00 ч.в заседателната зала в счетоводството на ЦСМП -Ловеч.Определениет за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 1310 лв. за цялата поръчка ; за лекарствени средства - 826 лв. ; за медицински консумативи,дезинфектанти и инструментариум - 484 лв.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2015