BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, За: Васил Михайлов, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079932, E-mail: v.mihaylov@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Дирекция Административно,финансово и информационно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=564:printeri&catid=101&Itemid=198&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е предоставяне на извънгаранционна поддръжка на лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини, скенери и факс апарати, находящи се в ГУ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” в град София и в териториалните му структури в град Варна, Бургас, Русе и Лом.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50312600

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

РАБОТНА СРЕДА В СИСТЕМАТА НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ - НАЛИЧНИ УСТРОЙСТВА София № Марка Модел Брой 1 HP LaserJet M3035 MFP 1 2 HP Color LaserJet 3600dn 1 3 HP Color LaserJet CP2025dn 1 4 HP LaserJet P3015 2 6 HP LaserJet 4345 MFP XM 2 7 Xerox WorkCentre M128 1 8 Xerox WorkCentre M118 1 9 HP LaserJet 1320 11 10 Canon i-SENSYS LBP 6670dn 1 12 Lexmark T430D 2 17 Panasonic Fax KX FL 613 1 18 НР Color LaserJet CM1312mfp 1 19 Canon Fax L120 1 27 HP LaserJet 2200dn 1 28 Xerox DocuMate 152 1 29 HP Digital Sender 9250c 1 30 HP ScanJet 5590 2 31 Canon Lide25 1 Лом № Марка Модел Брой 1 Lexmark T430D 1 2 Lexmark T640DN 1 3 HP LaserJet P3005dn 1 4 SAMSUNG SCX-4216D3 1 5 HP Scan Jet 5590 1 6 Xerox DocuMate 152 1 7 HP HP 3050 1 Русе № Марка Модел Брой 1 HP LaserJet 3050 1 2 Lexmark T430 1 3 Lexmark T640 1 4 Xerox WorkCentre M118 1 5 HP Scanjet 3800 1 Варна № Марка Модел 1 Brother 5070N 2 3 Canon PC800 1 4 Xerox Documate 6127 1 5 HP LJ 5550 1 РКТ - Черно море № Марка Модел Брой 6 Brother MFC7420 1 7 HP LJ 1020 1 8 HP LJ 2300l 1 9 Xerox Documate 510 1 10 HP P2055dn 1 11 Xerox 3125 1 12 Lexmark T430DN 1 Xerox WorkCentre 3315 1 14 HP 1300 3 15 Xerox 3200mfp 1 Samsung 2165 1 16 Xerox WorkCentre M118 1 Бургас № Марка Модел Брой 1 HP 1020 1 2 HP 1300 1 3 HP 5550 1 4 Canon Fax L295 1 5 HP LJ 2055 1 6 Xerox Documate 510 1 7 Xerox WorkCentre M118 1 8 Lexmark T430DN 2 9 Xerox Work Center Pe16 1 10 Lexmark T640 1 РКТ - река Дунав № Марка Модел Брой 1 HP LaserJet M3035 MFP 1 2 HP CM6030 2 3 HP CP1515n 4 Опериране и експлоатация на пристанищни терминали № Марка Модел Брой 1 Samsung SCX-3405 1 2 Brother DCP-7065DN 1 3 Xerox Phaser 3100MFP/S 1 4 HP LaserJet 1020 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, Варна, Бургас, Русе и Лом

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката включва следните дейност: извънгаранционно поддържане на печатащи и многофункционални машини с критична функционалност и извънгаранционно поддържане на принтери, многофункционални машини, скенери и факс апарати с некритична функционалност. За устройствата с критична функционалност, чиято повреда води до критични ситуации по отношение работоспособността на системите се осигурява абонаментна поддръжка на място (on site) и/или подмяна с оборотно устройство от същия клас и със същите или по-високи технически характеристики, със следните технологични времена: • Време за реакция - не повече от 2 часа от момента на постъпването на заявка за сервиз в рамките на основното работно време от 9.00 до 17.30 часа; • Време за реакция - не повече от 4 часа от момента на постъпване на заявка за сервиз в извънработно време; • Време за отстраняване на повреда (или осигуряване на оборотно устройство със същите или по-високи технически характеристики) - не повече от 8 часа в рамките на основното работно време от 9.00 до 17.30 ч. и време за отстраняване на повредата (или осигуряване на оборотно устройство от същия клас и със същите или по-високи технически характеристики) - не повече от 24 часа в извънработно време. За устройства с некритична функционалност - лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини, скенери и факс апарати, които не са критични по отношение на непрекъсваемия работен процес на офисите, трябва да бъде осигурена поддръжка в сервиз на участникът (carry in) със следните технологични времена: • Време за реакция - не повече от 8 часа в рамките на основното работно време от 9.00 до 17.30 ч. от понеделник до петък; • Време за отстраняване на повредата - не повече от 72 часа от датата на получаване на устройството. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в рамките на горепосочените времена, се осигурява оборотна техника от същия клас и със същите или по-високи технически характеристики в срок до 3 дни. Поддържането на устройствата с некритична функционалност включва следните дейности: • Приемане и регистриране на съобщение за повреда; • Вземане на решение за приоритет на изпълнение на съответното повикване, в случай че са постъпили едновременно няколко заявки за ремонт; • Консултации по телефона; • Посещение на място; • Попълване на сервизна карта; • Диагностика на повреденото устройство; • На всеки 3 месеца - профилактика на устройствата, почистване на периферни устройства, специфични модули и възли, тестване по заявка; • Ремонт/възстановяване работоспособността на устройството; • Тестване на технически устройства за работоспособност; • Поддържане на картотека от сервизни карти; Техниката ще се поддържа чрез заявка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП документацията за участие. Всички документи, приложени в офертата трябва да бъдат съставени на български език. В случай, че приложените към офертата документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език, с изключение на документите указани в настоящата документация, които се представят в официален превод. Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“, подписани от законния представител/и или изрично упълномощено за целта лице и печат. Всички страници от офертата и приложенията към нея трябва да носят обща непрекъсната последователна номерация. Офертата се поставя в непрозрачен плик с надпис „Оферта”, върху който са посочени наименованието, адреса, телефоните и факса за контакти на депозиралия го участник, както и обозначение за коя поръчка се изпраща / представя офертата. Офертата трябва да бъде подадена до 17.30 ч. на 26.05.2015 г., в деловодството на Главното управление на ДП «Пристанищна инфраструктура», лично или по пощата, с обратна разписка на адрес: гр. София 1574, бул. «Шипченски проход» № 69, ет. 4. Документите, които следва да съдържа офертата са описани в документацията на възложителя, публикувана в "Профил на купувача" - www.bgports.bg. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала, на 27.05.2015 г., 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/05/2015