Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: инж. Илия Смилянов, Соня Трендафилова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, съгласно техническа спецификация на Възложителя - Приложение №4 от документацията за участие. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44167000

Описание:

Фитинги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества за всяка стока са посочени в Техническата спецификация - Приложение №4 от документацията за участие . Възложителят не се ангажира да изчерпи посочените прогнозни количествата в целия им обем, за срока на действие на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48613 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка - Централен склад на възложителя в гр. Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение на поръчката: 18 месеца, считано от дата на сключване на договора; 2. Начин на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на надлежно оформена фактура - оригинал, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол; 3. Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата. 4. Срок за доставка на стоките – до 3 работни дни, считано от получаване на писмена заявка от възложителя, включително и по електронен път. 5. Участниците в поръчката да бъдат производители и/или надлежно упълномощени представители/дистрибутори на производители; 6. Стоките да отговарят на изискванията за влагане на строителни продукти във водопроводни мрежи за питейно-битови нужди; 7. Производителят/ите на стоките, предмет на поръчката да имат въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие- Приложение № 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие– Приложение №3; 4) Документ, удостоверяващ, че участникът е производител или надлежно упълномощен представител на производител; 5) Декларация съгласно чл.4, ал.1 от Наредба РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, придружена с инструкция и информация за безопасност на български език; 6)Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на производителя, с превод на български език; 7) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение №5 от документацията за участие; 8) Доказателства за съответствие на предлаганите стоки с техническата спецификация и изисквания на възложителя: документи доказващи, че стоките предмет на поръчката са произведени съгласно посочените от възложителя стандарти в техническата спецификация Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 26.05.2015г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/05/2015