Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на консултации и прегледи от специалисти на работещите във “ВиК” ЕООД - Пловдив, за срок до приключване на работата и представяне на анализ на здравословното състояние на работещите в Дружеството, но не по-късно от 12 /дванадесет/ месеца след сключване на договор. Изискванията към офериращите и към поръчката са описани в поканата и Техническата спецификация. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора, при необходимост, да възлага извършването на допълнителни услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85121200

Описание:

Консултации и лечение от лекари специалисти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителният брой работещи в Дружеството е 1200 (хиляда и двеста). Прогнозната стойност е максималната съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, но не задължава Възложителя да я изразходва в пълен размер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пловдив, бул. "Шести септември" 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в Техническата спецификация, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящото обявление - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена /средна/ – тежест 65 точки. К1 = (К1 средна мин/К1средна конкретна)*65 Цената се получава като средноаритметична стойност от предложените цени за всеки вид преглед посочен в Техническата спецификация. К2 – Брой прегледи - безплатни, предложени от участника – тежест 20 точки К2 = (К2 конкретен/К2 максимален)*20 В случай, че офериращите не могат да предложат безплатни прегледи, ще бъдат оценени по този критерий с 0 точки. К3 – Срок на изпълнение, в работни дни – тежест 15 точки; К3 = (К3 минимален/К3 конкретен)*15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 22.05.2015 г. (петък) в 13.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2015