Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Иван Селимински АД гр. Сливен, Република България, гр. Сливен, бул. Христо Ботев № 1, За: Радост Симеонова - Организатор Маркетинг, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Иван Селимински АД гр. Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане в Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен по проект на Изпълнителя”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39151000

Описание:

Различни видове мебелировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Болнично мебелно обзавеждане за Акушеро гинекологично отделение, описано подробно по вид и количество в Приложение №1 към поканата за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ"Д-р Иван Слимински" АД - гр.Сливен, бул. „Христо Ботев” №1- "Акушеро-гинекологично отделение"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Участниците представят с офертата си следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника /Приложение № 2/; 3. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; 4. Попълнен образец на техническо предложение /Приложение № 3/; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение 4/; 6. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 5/; 7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /Приложение № 6/; 8. Попълнен образец на ценово предложение /Приложение № 7/. Ценовото предложение следва да бъде представено на хартиен носител, с подпис и печат на участника, както и на електронен носител. Ако участникът е физическо лице, ценовото предложение само се подписва от участника; Б. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: . Освен посочените в раздел А документи към офертата си участникът следва да представи и следните документи и доказателства: 1. Участникът да притежава необходимия капацитет и опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката - да има изпълнени поне 3 договора за последните три години (2012 г., 2013 г., 2014 г.) с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка и приключили към крайния срок за подаване на офертата – доказва се със Списък- декларация по образец (Приложение № 8). Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства за извършените дейности във вид на удостоверения, издадени от получателя на дейностите или от компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.Под договор,сходен с предмета на настоящата поръчка се разбира договор за изработка на мебели за обзавеждане на помещения в сгради с публично предназначение. 2. Избраният за Изпълнител по настоящата публична покана ще трябва да изработи за своя сметка проект на обзавеждането, визуализирано с компютърно проектирани модели.Възложителят има право на корекции по компютърният проект, които корекции Изпълнителят следва да отстрани в срок от 2 /два/ работни дни, от съобщаването за нуждата от корекции. В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Начин и условия за плащане: Финансирането ще се извършва със средства, осигурени от Министерството на здравеопазването на РБ и /или със собствени средства. Начина и условията за плащане са описани в проекта на договор /Приложение № 9/; 2.Предложената цена се определя на база представената от Възложителя Спецификация по вид, размери и брой на мебелите. Предложената от изпълнителя цена следва да включа цената на изготвения проект, вложените материали, разходите за труд, механизация, енергия, складиране, доставка, монтиране и други подобни, непредвидени разходи , както и печалбата на изпълнителя. 3. Участниците следва да предложат гаранционни срокове, които не могат да бъдат по-кратки от 24 /двадесет и четири/ месеца от предаването на обзавеждането на Възложителя. В. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане в Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен по проект на Изпълнителя”. 2. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 25.05.2015 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа. 3. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяко отделно предложение, което отговаря на изискванията на Глава 8а от Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената от Възложителя комисия изготвя комплексна оценка, на базата на посочения в публичната покана критерий „ Икономически най-изгодна оферта”. При формиране на комплексната оценка на предложенията вземат участие следните критерии: 1. Най-ниска предлагана цена/ в лева без ДДС/ – тежест 50 %; 2. Срок за изготвяне на проект с компютърно проектирани модели /в календарни дни/ – тежест 25 %. 3. Срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ – тежест 20 %; 4. Време за реакция при повреда в рамките на гаранционния срок /в минути/ – тежест 5 % Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, като използва следната методика: Кобщо = К1+К2 + К3 + К4, където К1 – Най-ниска предложена цена в лева без ДДС – максимум 50 точки Цмин К1 = -------х 50 Цх Цмин - най-благоприятна предложена цена Цх.- предлаганата от оферента цена ВАЖНО !!!!! Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по изработване на проект, изработка на мебелно обзавеждане, доставка и монтаж. К2 – Срок за изготвяне на проект с компютърно проектирани модели - максимум 25 точки Рмин К2 = -------х 25 Рх Рмин- Предложения минимален срок за изготвяне на проект с компютърно проектирани модели; Рх.- Предложения срок за изготвяне на проект с компютърно проектирани модели К3 – Срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ - максимум 20 точки Sмин К3 = -------х 20 Sх Sмин- Предложения минимален срок за изпълнение на поръчката; Sх.- Предложения срок за изпълнение на поръчката от участника. Забележка: Срока за изпълнение на поръчката започва да тече след окончателното изработване и одобрение на Възложителя на проекта за обзавеждане, с приемо-предавателен протокол. К4 – Време за реакция при повреда в рамките на гаранционния срок /в часове/ – максимум 5 точки Смин К2 = -------х 5 Сх Смин- минимално предложено време за реакция, при повреда в рамките на предложения гаранционен срок; Сх.- време за реакция при повреда в рамките на гаранцонния срок от участника.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/05/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всички участници могат да извършат оглед на място и да се запознаят с обекта на поръчката, като огледът може да се осъществи с предварителна уговорка с инж. Кирил Кирилов на тел. 044 611817 или 044 611701 в дните от 13.05.2015 г. до 25.05.2015 г. от 09 до 15 часа. 2.Отварянето на офертите ще се извърши на 26.05.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1; 3.Документацията и всички приложения и образци към нея, включително и проект на договор са публикувани и достъпни на Профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/. 4. При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/05/2015