Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПЛЕВЕН, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите от филиалите на ЦСМП - Плевен в градовете Плевен, гр.Червен бряг,гр.Левски, гр.Белене, гр.Никопол, гр.Гулянци, гр.Искър, гр.Кнежа и гр.Долна Митрополия,съгласно Наредба №11/21.12.2005г.за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добави към нея ,чрез обекти по чл.2,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност на всеки ваучер от 2/два / лева.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Отпечатване и доставка на около 33600 броя ваучери с номинална стойност от 2/два/лева с ДДС ,или 1,67/един и шестдесет и седем/лева без ДДС.Общата номинална стойност на отпечатаните ваучери е около 56000 лв.без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В управлението на ЦСМП-Плевен,гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участникът е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Определеното за изпълнител лице при сключване на договора представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 3.Доставката да се изпълнява при заявка от Възложителя в срок не по-дълъг от три работни дни. 4.Разходите по предоставянето на ваучерите да са за сметка на Изпълнителя. 5.Плащането ще се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя, след издаване на фактура и в рамките на осигурените финансови средства от МЗ. 6.Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1."Цена" - относителна тежест в комплексната оценка - 10% 2."Брой търговски обекти на територията на следните градове:гр.Плевен,гр.Червен бряг,гр.Левски,гр.Белене,гр.Гулянци, гр.Никопол,гр.Искър,гр.Кнежа и гр.Долна Митрополия,с които участникът има сключен договор за обслужване на доставчици по чл.15 ал.1 от Наредба №7 от 09.07.2003г. с наименованието на обекта и адреса"-относителна тежест в комплексната оценка - 90%. Офертите се оценяват на база получена Комплексна оценка /Ко/. Офертите се класират в възходящ ред, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка: Максималната комплексна оценка Ко е 1/единица/, изчислена по следната формула:Ко = К1 x 10% + К2 х 90% = 1,където К1 – предложена цена на услугата изчислена по следната формула:К1= минимална цена предложена от участник към предложението на съотевтния участник,с максимална стойност на този показател 1/единица/,а К2-брой търговски обекти на територията на гр.Плевен,гр.Червен бряг, гр.Левски,гр.Белене,гр.Гулянци,гр.Никопол,гр.Искър,гр.Кнежа,гр.Долна Митрополия, с които участникът има сключен договор за обслужване на доставчици по чл.15 , ал.1 от Наредба №7 от 09.07.2003 г.” с максимална оценка 1/единица,изчислена по следната формула:К2= предложения брой от съответния участник търговски обекти в гр.Плевен ,Червен бряг,Левски,Белене,Гулянци,Никопол,Искър,Кнежа,Долна Митрополия към максималния брой предложен от участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участникът е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Предложение по показател"Цена".в лева ,без ДДС .Цените са валидни за целия срок на действие на договора. 3.Предложение по показател"Брой търговски обекти на територията на следните градове:гр.Плевен,гр.Червен бряг,гр.Левски,гр.Белене,гр.Гулянци,гр.Никопол,гр.Искър,гр.Кнежа и гр.Долна Митрополия,с които участникът има сключен договор за обслужване на доставчици по чл.15 ал.1 от Наредба №7 от 09.07.2003г. с наименованието на обекта и адреса." 4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съобразно изискванията на възложителя,посочени в раздел ІІІ на публичната покана"Изисквания за изпълнение на поръчката". 5.Срок на валидност на офертата - не по-малко от 60 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. Документацията за участиеп и всички приложения към нея се предоставя от Възложителя всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа, считано от датата на побликуване на публичната покана до 26.05.2015г. в деловодството на ЦСМП-Плевен,бул.Г.Кочев №8 и е публикувана в профила на възложителя -www.csmp-pleven.eu. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ЦСМП-Плевен,бул.Г.Кочев №8 всеки работен ден от деня на публикуването на поканата до 26.05.2015 г.от 08.00 ч. до 16.00 ч. или се изпраща по пощата на посочения от възложителя адрес. Офертите ще се отварят на 27.05.2015г.от 13.30 часа в ЦСМП-Плевен,гр.Плевен,бул.Г.Кочев,№8 ,в сградата на ДКЦ към УМБАЛ"Г.Странски",ет.ІV,стая 403,при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП. При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2015