BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий № 39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Р България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2506, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия, област Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150511uAep355063.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за ремонт и асфалтиране на общински пътища и улици на територията на община Долна Митрополия. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Ремонт на път № РVN 2046 - / ІІІ - 118, Подем - Долна Митрополия / - Биволаре / РVN 1042 /от км 0 + 000 до км 1 + 800”; 2. Подобект № 2 : „Ремонт път № РVN 1042 - / РVN 1041 / Рибен - Божурица - Граница общ. ( Долна Митрополия - Плевен ) - Опанец / ІІІ - 3004 / от км 8+750 до км 12+000 ”; 3. Подобект № 3 : „Ремонт път № РVN 1042 - / РVN 1041 / Рибен - Божурица - Граница общ. ( Долна Митрополия - Плевен ) - Опанец / ІІІ - 3004 / от км 0+000 до км – 3+470“; 4. Подобект № 4 : „Ремонт път РVN 1041 - / ІІІ - 118, Комарево - Долна Митрополия / Подем - Рибен - ДЗС 1 май от км 0+000 до км 4+700” ; 5. Подобект № 5 : „Ремонт път РVN 3049 / РVN 1045, Долна Митрополия - Горна Митрополия / - / ІІІ - 3004 / - Депо за ТБО от км 0+000 до км 1+ 100” ; 6. Подобект № 6: „Ремонт път № РVN 2043 - / ІІІ - 118, Подем - Долна Митрополия / Победа - Тръстеник / ІІІ - 3004 / от км 0 + 000 до км 7 + 000”; 7. Подобект № 7: „Ремонт път № РVN 3044 / ІІІ - 118, Подем - Долна Митрополия / - Божурица / РVN 1042 / от км 0 + 000 до км 2 + 100” ; 8. Подобект № 8: „Изграждане на бетонови отводнителни канавки на път № РVN 1020 - / ІІ -11/ Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 / от км 9+900 до км. 9+566”; 9. Подобект № 9: “Ремонт на улица "Стара Планина" от ОК20 ОК 36" в с. Брегаре; 10. Подобект № 10: “Ремонт на улица " Възразждане" от ОК133 ОК 147" в с. Гостиля; 11. Подобект № 11: “Ремонт на улица " Цанко Церковски" от ОК 45 ОК 154" в с. Ореховица; 12. Подобект № 12: “Ремонт на улица " Кочо Честименски" от ОК 82 ОК 102" в с. Ставерци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

258583 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия и улична мрежа в с.Брегаре, с.Гостиля, С.Ореховица и с.Ставерци, община Долна Митрополия, област Плевен.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи условия за участие -1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.2. При сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП и валидна за срока на договора застрахователна полица „Професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (Д.В. бр.17/2004г.). 2. Изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри - Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти „трета категория”- „втора група” съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква а) от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 г., или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. 3. Технически възможности - 1. Участникът следва да е изпълнил строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, включващо извършване на строително монтажни дейности по изграждане, реконструкция, ремонт или рехабилитация на пътна и/или улична мрежа с асфалтова настилка на минимум 1 (един) строеж; 2. Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със собствени или наети ръководни служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, включващ минимум: - технически ръководител – един, с висше образование, квалификация строителен инженер със степен „магистър” или строителен техник с четиригодишен курс на обучение или еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи придобити извън Република България; - длъжностно лице по безопасност и здраве – един, с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр. 37/2004 г.) Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него, мястото на извършване на строителството и Възложителя - попълва се Приложение №5. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП.2. Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и позицията при изпълнение на поръчката на предложените експерти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексната оценка. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок на изпълнение – И 100 относителна тежест - 40 % 2. Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Р 100 относителна тежест - 20 % 3. Ценово предложение – Ц 100 относителна тежест - 40% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = И х 40 % + Р х 20% + Ц х 40 %. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на настоящите указания за участие в публичната покана. Комисията предлага за отстраняване от поканата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. И – Срок за изпълнение на поръчката - Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по формулата:И = (Иmin/Иi) х 100, къдетоИi – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник;Иmin – минималният предложен срок, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката. Участници, които предложат срок по-дълъг от постовения максимален срок за изпълнение на поръчката, както и срок, несъответстващ на предложения линеен календарен график, ще бъдат отстранявани, поради неспазване на това предварително обявено от възложителя в условие.Р – Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни. Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето необходимо на участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на отстраняването на същия. Участникът предложил най–кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО - 20%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Pmin/Pi) х 100, където Pi – предложеният срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; Pmin – минималният предложен срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за реакция. Ц - Ценово предложение - Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където:Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник;Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне на участника – попълва се Приложение №1, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.б) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти „трета категория”- „втора група” съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква а) от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 г. или еквивалентно;•Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;• Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.• Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Приложение №2;• Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3;• Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Приложение №4;• Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на извършване на строителството - попълва се Приложение №5. Списъкът трябва да бъде придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.• Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на предложените експерти. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №7, което трябва да бъде придружено от: 1. Линеен календарен план, придружен с Диаграма на работната ръка. 2.Списък –декларация на всички материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и обща количество за влагане, съобразно подробната КС за изпълнение на СМР; Ценово предложение - Приложение №8 - придружено от:1. Количествено-стойностни сметки - Прил. 9 и Анализи на единичните цени. Публично отваряне на офертите - на 21.05.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Общината.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/05/2015