Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ №136, За: Елисавета Попчева-гл. експерт отдел „ЛКВ“, председател на комитита по условия на труд, завеждащ „Здраве и безопасност при работа“; Елеонора Стойкова - ст. юрисконсулт, отдел АПО, България 1618, София, Тел.: 02 9406477; 02 9406432, E-mail: e.stoykova@eea.government.bg, Факс: 02 9555378

Място/места за контакт: Отдел „Лаборатория качество на водите“, отдел АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/med_pregledinew.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: комплексно медицинско обслужване на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Медицинското обслужване включва – профилактични медицински прегледи (предварителни и периодични) и изследвания на 430 (четиристотин и тридесет) броя служители на ИАОС. Това е максимален брой служители подлежащи на медицински прегледи, като Възложителят не се ангажира с посочване на точния брой служители, които реално ще бъдат прегледани.Медицинските прегледи се извършват съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Видовете профилактични прегледи/иследвания, които избрания изпълнител следва да извърши са по следните показатели: 1.Вътрешни болести - (ЕКГ с интерпретация); 2.Очни болести – издаване на рецепта при необходимост от корекция на зрението; 3. Урина сух тест; 4. Пълна кръвна картина: глюкоза, утайка, холестерол - двата вида; 5. Ехография на коремни органи; 6. Ехомамография (319 бр.служители).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85120000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплексно медицинско обслужване на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), което включва – профилактични медицински прегледи (предварителни и периодични) и изследвания на 430 (четиристотин и тридесет) броя служители на ИАОС. Това е максимален брой служители подлежащи на медицински прегледи, като Възложителят не се ангажира с посочване на точния брой служители, които реално ще бъдат прегледани. Медицинските прегледи се извършват съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Видовете профилактични прегледи/иследвания, които избрания изпълнител следва да извърши са по следните показатели: 1.Вътрешни болести - (ЕКГ с интерпретация); 2.Очни болести – издаване на рецепта при необходимост от корекция на зрението; 3. Урина сух тест; 4. Пълна кръвна картина: глюкоза, утайка, холестерол - двата вида; 5. Ехография на коремни органи; 6. Ехомамография (319 бр.служители).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централна и регионални лаборатория на ИАОС, съгласно т. 4 от документацията „Места за извършване на медицинските прегледи/изследвания“.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Участникът трябва да притежават регистрация по чл. 40 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). За доказване на изискването се представя Удостоверение за регистрация, заверено от участника копие. 2. Участникът следва да разполага с екип от медицински специалисти притежаващи подходящо медицинско образование и придобита професионална квалификация и специалност съгласно предмета на поръчката за извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания. За доказване на това изискване се предстввя Декларация за лицата, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка – (Приложение 3). 3. Участникът следва да може да осигури необходимата техническа обезпеченост, свързана с провеждане на профилактичните медицински прегледи, като техниката и консумативите за извършване на необходимите прегледи се осигуряват от него и за негова сметка. За наличието на такава възможност участниците представят декларация (своден текст), че разполагат с необходимата техническа обезпеченост (описва се в декларацията), свързана с провеждането на периодичните медицински прегледи. 4. Участникът следва да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 2) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП, в случаите, в които участникът е юридическо лице, се прилагат за лицата по смисъла на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод. Всички изисквания са достъпни в документацията към обществената публикувана в профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/med_pregledinew

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя:Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.1, стая 101 - Деловодство. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 21.05.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Места за извършване на медицинските прегледи/изследвания: Сградата на ИАОС – София - гр. София, бул. „Цар Борис “ № 136; Регионална лаборатория - гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1; Регионална лаборатория - гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67; Регионална лаборатория - гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4; Регионална лаборатория - гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски“ № 68; Регионална лаборатория - гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81; Регионална лаборатория - гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4; Регионална лаборатория - гр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко”,№ 3, ет.4 Регионална лаборатория - гр. Плевен, кв. „Сторгозия”, сграда на Метрология и стандартизация, ет. 5; Регионална лаборатория - гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1. Регионална лаборатория - гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20 ; Регионална лаборатория - гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2; Регионална лаборатория - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16; Регионална лаборатория - гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 1; Регионална лаборатория - гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71, ет. 4.,

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/05/2015