Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: инж. Илия Смилянов, Соня Трендафилова - Петрова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Място/места за контакт: http://vikblg.com/information/public-invites/view/76

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Осигуряване на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития. 2. Обособена позиция №2: "Сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука". 3. Обособена позиция №3: "Сключване на застраховка "Имущество" /недвижимо и движимо имущество/. 4. Обособена позиция №4: "Сключване на застраховка "Обща гражданска отговорност на юридически лица”. 5. Обособена позиция №5: "Сключване на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". 6. Обособена позиция №6: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ЕООД – Благоевград със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС” и застраховка „Автокаско” съгласно Техническа спецификация на Възложителя от документацията за участие. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66500000, 66511000, 66515000, 66517300

Описание:

Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове
Животозастраховане
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Застраховане на управление на рискове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническа спецификация - неразделна част от документацията за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Осигуряване на застрахователна защита на територията на Република България

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок на изпълнение на поръчката-12 (дванадесет) месеца. За застраховки, за които все още има действащи застрахователни полици, застраховането ще стане след изтичане на застрахователната полица. - Всеки един участник в обществената поръчка трябва да притежава валиден за срока на застраховката лиценз за извършване на застрахователна дейност за съответния вид застраховка, издаден при условията и реда на Кодекса за застраховането. - Всеки един участник в обществената поръчка трябва да представи информация за общия си премиен приход за последните три години и за оборота на услугите, които са обект на подобни поръчки. - Всеки един участник в обществената поръчка трябва да представи Банкова референция от обслужващата банка, че участникът е коректен клиент, валидна към момента на откриване на процедурата; - Участниците следва да представят справка за съотношението на платени обезщетения към записана премия за календарната 2014 година по застраховките по съответната позиция. - Списък на представителствата /клонове, агенции, офиси/ на участника, покриващ територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград; - Декларация за пазарен дял, придружена със справка от Комисията за финансов надзор (КФН) за пазарен дял по видове застраховки, включени в предмета на обществената поръчка за календарната 2014 г. До участие се допускат участници, които имат пазарен дял по вида застраховка, за който е подадeна оферта, определен според Приложение 1, раздел II от Кодекса за застраховане за календарната 2014 г. над 3,5 %; - Списък с имената, професионалната квалификация и опит на лицата от персонала на участника, отговорни за изпълнение на договора. - Всеки участник в ценовите си предложения посочва крайната застрахователна сума - сбор от застрахователната премия и всички дължими вноски, такси и данък, в това число данък върху застрахователните премии, вноска за Обезпечителен фонд (съгл. чл. 311 и от Кодекса за застраховане), ако се предвижда такава и др. за всяка позиция поотделно. - Срок за изплащане на застрахователните обезщетения – застрахователните обезщетения се изплащат при условията и по реда на чл. 208 от Кодекса за застраховането, по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни от настъпване на застрахователното събитие. - Начин на плащане – в лева, по банков път, след издаване на застрахователната полица – разсрочено, на 4 равни вноски, като при настъпване на застрахователно събитие изплащането на застрахователното обезщетение не е предпоставка за изискуемост на целия размер на застрахователната премия. - Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Възложителят има право да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до момента на подписване на застрахователна полица с определения за изпълнител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника - по образец от документацията за участие; 2) Техническо предложение за всяка от обособмените позиции, за която е подадена оферта - по образец от документацията за участие; 3) Ценово предложение за всяка от обособените позиции, за която е подадена оферта - по образец от документацията за участие; 4) Валиден за срока на застраховката лиценз за извършване на застрахователна дейност за съответния вид застраховка, издаден при условията и реда на Кодекса за застраховането. 5) Информация за общия премиен приход на участника за последните три години и за оборота на услугите, които са обект на подобни поръчки. 6) Банкова референция от обслужващата банка, че участникът е коректен клиент, валидна към момента на откриване на процедурата; 7) Справка за съотношението на платени обезщетения към записана премия за календарната 2014 година по застраховките по съответната позиция. 8) Списък на представителствата /клонове, агенции, офиси/ на участника, покриващ територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград; 9) Декларация за пазарен дял по образец, придружена със справка от Комисията за финансов надзор (КФН) за пазарен дял по видове застраховки, включени в предмета на обществената поръчка за календарната 2014 г. До участие се допускат участници, които имат пазарен дял по вида застраховка, за който е подадана оферта, определен според Приложение 1, раздел II от Кодекса за застраховане за календарната 2014 г. над 3,5 %; 10) Списък с имената, професионалната квалификация и опит на лицата от персонала на участника, отговорни за изпълнение на договора. 11) Парафиран проект на договор по образец от документацията за участие. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите –22.05.2015г., 10.30 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2015