Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3239-izvarshvane-na-ohranitelna-usluga-za-nuzhdite-na-obshtina-tundzha-po-obosobeni-pozitzii.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е „Извършване на охранителна услуга за нуждите на Община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Извършване на охрана на имуществото на Община „Тунджа”- пл. „Освобождение“ №1; Обособена позиция 2 „Извършване на денонощна охранителна дейност на пречиствателна станция за отходни води, находяща се в УПИ І- 585 ПСОВ с.Тенево”. Настоящата обществената поръчка се възлага във връзка с необходимостта от осигуряване охрана за нуждите на Община „Тунджа”, както следва: – по Обособена позиция 1 – осигуряване сигурността на служители, граждани и общинско имущество, е налице необходимост от осигуряване на охрана на административната сграда на община „Тунджа”, осъществяване на пропускателен режим и придружаване на касиери до обслужващата банка в рамките на работното време; – по Обособена позиция 2 - осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на пречиствателна станция за отходни води, с.Тенево, с цел осигуряване опазване на общинското имущество.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 44 000 /четиридесет и четири хиляди/ лева без включен ДДС, включваща прогнозни стойности по позиции, както следва: - по Обособена позиция 1 – 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева без включен ДДС; - по Обособена позиция 2 – 30 000 / тридесет хиляди/ лева без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на извършване на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е както следва:По обособена позиция 1 – сградата на Община „Тунджа”, находяща се в гр.Ямбол, пл. ”Освобождение” №1 и маршрутът до обслужващата банка на отстояние 150 м. от сградата на общината при придружаване на касиери;По обособена позиция 2 – района на пречиствателната станция, находяща се в УПИ І- 585 ПСОВ с. Тенево, Oбщина „Тунджа”.

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участие в настоящата обществена поръчка може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице както и техни обединения, което отговаря на условията,посочени в Закона за обществените поръчки обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.2.Участникът да притежава лиценз за съответната охранителна дейност,както и техническите възможности и ресурси за изпълнение на поръчката.3.Към офертата следва да бъдат приложени следните документи:3.1.Административни данни за лицето по чл.101в, ал.1, т.1 от ЗОП /оригинал/ - Образец №1 /приложим за обособени позиции 1 и 2/, с посочен срок за валидност на офертата - 60 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 3.2. Копие на валиден лиценз за извършване на охранителни дейности,приложен съобразно нормативната база регулираща този род услуги,както следва:за Обособена позиция 1- за охранителни дейности посочени в чл.5 ал.1,т.2 от ЗЧОД;за Обособена позиция 2 - за охранителна дейност посочена в чл.5, ал.1,т.2 от ЗЧОД.3.3.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата/оригинал/ - Образец № 2 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.Минимални изисквания:Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 /две/ услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата,определена за получаване на офертите,като доказателство за извършената услуга се представя под формата на: Удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. * Под „услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз, следва да се разбира „услуги свързани с охрана на сгради и обекти”.3.4. Списък – декларация на екипа от квалифицирани лица – „охранители преминали първоначално обучение“, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката - Образец №3 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с квалифицирани лица охранители по обособени позиции, както следва:- по обособена позиция 1- с минимум 3 /трима/ охранители; - по обособена позиция 2 - с минимум 3 /трима/ охранители.3.5. Информация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП за образованието, професионалната квалификация и професионален опит /оригинал/ - попълва се Образец №4 /приложим за обособени позиции 1 и 2/ – представя се за лицата посочени в образец №3.3.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП/оригинал/ - Образец № 5 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. 3.7. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП /оригинал/ - Образец № 6 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. 3.8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител /оригинал/ - попълва се Образец № 6а /приложим за обособени позиции 1 и 2/.* Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.3.9. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 3.10. Декларация от всички членове на обединението/консорциума /оригинал/ - попълва се Образец № 7 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. 3.11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал/- Oбразец № 8 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.3.12Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - Oбразец № 9 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.Продължава в допълнителна информация....................

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/05/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

3.13. Техническо предложение /оригинал/ - попълва се Образец № 10 /приложим за обособени позиции 1 и 2/.3.14. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП /оригинал/ - попълва се образец №11 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. * Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. 3.15. Ценово предложение /оригинал/- попълва се Образец № 12 /приложим за обособени позиции 1 и 2/. Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност, за съответната обособена позиция.В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустимата прогнозна стойност за съответната обособена позиция, то не се оценява от комисията. Всеки участник може да представи оферта за една или и за двете обособени позиции от поръчката. Лице, което участва и за двете обособени позиции представя Ценово и Техническо предложение за всяка от позициите. Желаещите да получат документацията за участие, могат да направят това до 10:00ч. на 20.05.2015г. в административната сграда на Община „Тунджа”, отдел „Обществени поръчки, ет.3, стая 309. Документацията е публикувана в профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена. Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 20.05.2015г. от 11:00ч. в заседателната зала на Община „Тунджа”, пл. „Освобождение” 1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. * Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/05/2015