BG-ДОБРИЧ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20, За: инж. Атанас Пангаров, БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на дейности по почистване на речни легла, отводнителни канали и дерета, находящи се в селата Ново Ботево, Долина, Опанец, Богдан, Драганово, Тянево, Славеево, Стефаново, Полк. Минково, Попгригорово, Бранище, Котленци, Победа, Приморци и други на територията на община Добричка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90470000

Описание:

Услуги по почистване на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойост на поръчката: до 72000.00 седемдесет и две хиляди) лева със включен ДДС Изпълнението на поръчката условно може да се раздели на два етапа: Задължителен етап – включващ планирани дейности от възложителя в населени места: Ново Ботево, Долина, Опанец, Богдан, Драганово, Тянево, Славеево, Стефаново, Полк. Минково, Попгригорово, Бранище, Котленци, Победа, Приморци на стойност от 39 550 лв. без включен ДДС. Видовете работи за този етап са: Изкоп машинен за продълбочаване и оформяне на речни легла; Насип с уплътняване за оформяне на диги; Почистване на храсти; Отсичане и/или изкореняване на дървета в и извън коритото на реката; Кубиране на отсечени дървета; Събиране и раздробяване на клони с дробилна машина; Товарене и извозване на земни маси, битови, растителни, строителни и др. отпадъци; Ремонт /възстановяване/ облицовка отводнителен канал с „балчишки камък” с налични плочи. Начина и изискванията за извършване на посочените дейности подробно са описани в раздел VIII-Техническа спецификация, от документация. Допълнителен етап влючващ дейности по почистване на канавки, отводнителни канали и дерета в други населени места на община Добричка, където е възникнала такава необходимост през текущата 2015г., на стойност 20450 /разлика между Прогнозната стойност и стойноста на Задължителен етап/ лева без ДДС.Местата, на които ще бъдат извършвани видовете работи и количествата, включени в предмета на настоящта обществена поръчка за допълнителен етап, ще бъдат конкретизирани при възлагането на извършването им от Възложителя. Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем. Възложителят може да възлага или да не възлага отделни дейности (съобразно необходимостта). Възложителят ще заплаща само възложените и изпълнени видове дейности. Пълният обем на поръчката е посочена в Документацията неразделна част от настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Населени места в община Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата. 1.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура, участникът/те следва да е/са изпълнил/и услуги, с еднакъв и/или сходен предметна настоящата поръчка. Забележка: Под услуги със „сходен предмет” за целите на настоящата поръчка следва да се разбират услуги или строителство включващо освен почистване/изграждане/ корекция на отводнителни канали, реки, дерета и земни работи – изкопи или насипи, уплътняване на почва, почистване храсти, изсичане и изкореняване на дървета, направа каменна облицовка. За доказване на посоченото изискване участникът трябва да представи: - Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (Приложение № 8), съдържаща списък на изпълнените услуги с предмет еднакъв и/или сходен с предмета на настоящата процедура, с посочени стойности, дати и възложители. Посочените в декларацията услуги следва да отговарят на изискванията на възложителя. 1.2. За извършване на работите, предмет на настоящата поръчка, е необходимо участникът да разполага минимум със следната собствена или наета техника и оборудване: -Багер, еднокошов гъс. ход, хидравличен с обем на кофата 1 м3; -Булдозер на гъс. трактор над 100 к.с.; -Валяк вибрационен 6-8 т; -Раздробяваща машина за клони и храсти; -Автосамосвал 6-10 м3 За доказване на посоченото изискване участникът трябва да представи: -Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП (Приложение № 7) При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 2. Изисквания за сроковете за изпълнение: -Срокът за изпълнение на задължителния етап е не повече от 90 календарни дни след подписване на договора, като участника трябва да представи график за изпълнение на този етап по населени места и го приложи към Техническото си предложение. -Срокът за допълнителния етап се определя за всеки конкретен случай, съобразно количествата и вида дейности включени от Възложителя. 3. Изисквания към ценовото предложение: В единичните цени на видовете дейности участниците следва да включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на същите до окончателното им завършване и описани в техническата спецификация. Участникът попълва единичните цени и общaта стойност на отделните дейности без ДДС. Участник, който е предложил обща цена за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, надхвърляща посочената в документацията прогнозна стойност за Задължителния етап, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Забележка: Изискванията за изпълнение на поръчката в пълен обем са посочени в Документацията неразделна част от настоящата публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите се приемат в община Добричка, гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, стая 105 – ЦУИ, всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа на 21.05.2015г. (включително). Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 14.00ч. на 22.05.2015г. в заседателната зала на община Добричка, с адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка или да не я приеме - условията за което са посочени в Документацията неразделна част от настоящата покана. б)Когато ценовото предложение на двама или повече участници са с една и съща стойност класираният на първо място се определя с жребий. Преди подписване на договора участникът избран за изпълнител трябва да представи документи издадени от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП; Гаранция за изпълнение на договора-парична сума в размер на 5% от стойността на договора, приведена по сметка на Община Добричка в "Общинска банка"АД клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01; BIC : SOMBBGSF, или внесена в касата на община Добричка, или банкова гаранция за същата стойност за срок не по-малък от 30 дни след изтичане срока за изпълнението на договора. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в предвидените от ЗОП случаи.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2015