Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Васил Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

,,Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Брацигово”. Изпълнението на настоящата поръчка включва следните две основни дейности: Дейност №1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи съгл. Наредба №5 от 28.12.2006г. за технически паспорти на строежите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Дейност №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Сградите, които ще бъдат обследвани по настоящата поръчка се намират в гр. Брацигово, Община Брацигово, област Пазарджик, на посочените по-долу административни адреси и са с максимална прогнозна стойност на РЗП както следва: Многофамилна жилищна сграда с адрес: Максимална прогнозна стойност на РЗП: Ул. Ангел Попов № 1 3280 кв.м. Ул. Слави Дишлянов №25 - 27 2940 кв.м. Общо: 6220 кв.м. Финансирането е чрез Българска банка за развиние в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на МРРБ, приета с ПМС № 18 от 2.02.2015.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71312000

Описание:

Консултантски инженерни услуги в строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сградите, които ще бъдат обследвани по настоящата поръчка се намират в гр. Брацигово, Община Брацигово, област Пазарджик, на посочените по-долу административни адреси и са с максимална прогнозна стойност на РЗП както следва: Многофамилна жилищна сграда с адрес Максимална прогнозна стойност на РЗП: ул.Ангел Попов № 1 3280 кв.м. ул.Слави Дишлянов № 25 - 27 2940 кв.м. Общо 6220 кв.м. Максималната обща прогнозно стойност на двете сгради ,предмет на поръчката е 6220 м2.Конкретните стойности на РЗП на всяка сграда ще бъдат установени след изпълнение на техническото обследване,като плащанията към Изпълнителя ще се осъществят на база оферираната единична цена на кв.м.РЗП от Изпълнителя за изпълнение на обследванията идействителните РЗП на сградите след приключване на дейностите по договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16172 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на МРРБ, приета с ПМС № 18 от 2.02.2015. Община Брацигово провежда настоящата процедура за възлагане на дейностите съгласно Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове. Избраните изпълнители по тази процедура трябва да покрият следните дейности: •изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ; •изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане; Териториален обхват Предмет на настоящата технически спецификация са дейностите по Националната програма на територията на Община Брацигово Целеви групи Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради. Допустими разходи по настоящата обществена поръчка - разходи за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ, и за съставяне на технически паспорт; - разходи за изготвяне на обследване за енергийна ефективност; ББР ще сключва договори за целево финансиране до достигане на лимита за територията на цялата страна 200 000 000 лева (представляващи 20 % от общия наличен финансов ресурс по Националната програма) за дейностите по техническо и енергийно обследване на сградата (съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от договора за целево финансиране – приложение № 11). Лимитът ще се следи текущо и в зависимост от броя на сградите и предвидените СМР по тях може да бъде увеличаван при наличието на свободен ресурс. ВАЖНО! Няма да се финансират: •Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти. •Подмяна на асансьори с нови или втора употреба. •Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти. При изпълнение на задачата Изпълнителят следва да спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г за техническите паспорти на строежите, която определя реда за извършване на обследването на строежите, както и обхвата и съдържанието на техническите паспорти и Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики. При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ. Продължава в раздел допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „икономически най-изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва в зависимост от крайният коефициент ,,К”, който се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, умножени с коефициент на тежест. Участникът с най- висок коефициент „К” се класира на първо място като по низходящ ред се класират всички останали участници. Най-изгодното предложение може да получи коефициент 100 т. Формула за определяне на краен коефициент „К” К= Ц х 50 точки + С х 50 точки , където : Ц- Ценови критерий – показател за предлаганата от участника обща цена в лева без ДДС, който определя най-доброто ценово предложение. Предложенията по ценовия критерий се оценяват по следната формула: Ц = Цmin /Ц n Където, Ц min е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС за изпълнение предмета на поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Изисквания за изпълнение на поръчката Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02. 2010 г., включително се приема за изпълнено, когато интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”. Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като, в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“.За всяка сграда:1.1.Конструктивно обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и изготвен технически паспорт на сградата- 2 оригинала на хартиен носител, 2 копия, заверени „Вярно с оригнала“ и 1 екземпляр на електронен носител (сканиран екземпляр). В случай че липсва първична техническа документация, изпълнителят предава и възстановените строителните книжа в обем и в съотвествие с действащата Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти/.1.2. Доклад от обследване за енергийна ефективност за всяка от обследваните сгради – 2 оригинала на хартиен носител, 2 копия, заверени „Вярно с оригнала“ и 1 екземпляр на електронен носител (сканиран екземпляр). Докладът отговаря на изискванията на чл. 10 от наредбата по чл. 25 от ЗЕЕ. Мерките за повишаване на енергийната ефективност в сградите, за които са предписани следва да са съобразени с предназначението на сградите, обекти на интервенция по програмата и съгласно методическите указания на МРРБ;1.3. Сертификат за енергийни характеристики на всяка от обследваните сгради – 1 оригинал на хартиен носител, 3 копия, заверени „Вярно с оригнала“ и 1 екземпляр на електронен носител (сканиран екземпляр). 1.4. Резюме за отразяване на резултатите от обследването за ЕЕ – 2 оригинала на хартиен носител, 2 копия, заверени „Вярно с оригнала“ и 1 екземпляр на електронен носител (сканиран екземпляр).1.5. Всяка друга документация, изисквана за сградите при условията на Наредба № 16-1594 от 13 Ноември 2013 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (по чл. 25 от ЗЕЕ) - 2 оригинала на хартиен носител, 2 копия, заверени „Вярно с оригнала“ и 1 екземпляр на електронен носител.Софтуерна съвместимост:•с Microsoft Office 2007 или еквивалентно;•с AutoDesk AutoCAD 10 или еквивалентно.Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български език: Най-късно 5 дни преди изтичане на срока за предаване на извършената услуга по договора. Услугата по договора се счита за изпълнена с подписването на окончателен приемо-предаватнелен протокол между Възложител и Изпълнител. Той следва да бъде подписан в срока на договора.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА-Срокът за изпълнение на договора е съобразно офертата на Изпълнителя и не може да надхвърля максималния срок от 30 (тридесет) календарни дни.За повече информация участниците следва да се запознаят подробно с техническата спецификация неразделна част към документацията която може да се намери на адрес :www.bratsigobo.bg.Подаването на офертите се извършва в община Брацигово,ул.Атанас кабов № 6 а. Отварянето на офертите е на 20.05.2015 г. в сградата на Младежки дом ,гр.Брацигово ,ул.Христо Смирненски № 1, от 14.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/05/2015