BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/156-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка e"Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионално депо – Габрово /землище на с. Гръблевци/" 2015 г. Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Образец №8) и Технически спецификации (Приложение №1), неразделна част от поръчката. Срок за изпълнение на поръчката - от 25.05.2015 г. до 31.12.2015 г. или до изчерпване максималната стойност на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90530000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е до 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС или 79 200 лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ – второстепенен разпоредител с бюджет. Прогнозен обем на услугата: 10 000 тона.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1. Машина за изпълнение на услугата /Булдозер С 100 и/или Т 130 или еквивалентна машина не по-лека от 14 тона и не по-тежка от 22 тона/ - собствена или ползвана на друго валидно правно основание, с монтирани технически устройства за проследяване местонахождението и измерване работния режим на двигателя. Минималното изискванесе доказва със: - Списък - Декларация (Образец №5), съдържаща техническото оборудване, коeто участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка; - Декларация (свободен текст) за монтирани технически устройства за проследяване местонахождението и измерване работния режим на двигателя на оферираната техника за изпълнение на поръчката. 2. Представената оферта трябва да съдържа: 2.1. Представяне на участника - Образец №1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2.2. Техническо предложение - Образец №2; 2.3. Ценово предложение - Образец №3; 2.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец №4; 2.5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: - Списък - Декларация - Образец №5, съдържаща техническото оборудване, коeто участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка; - Декларация (свободен текст) за монтирани технически устройства за проследяване местонахождението и измерване работния режим на двигателя на оферираната техника за изпълнение на поръчката. 2.6. Декларация за извършен оглед - Образец №6. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово, с надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: "Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионално депо – Габрово /землище на с. Гръблевци/" 2015 г. ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ За контакти:Николай Димитров – ст. експерт отдел ОПКПЧП в Община Габрово, тел. 066/818 382. Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 19.05.2015 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 60 кал. дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Приложения към настоящата покана: 1. Представяне на участника - Образец №1; 2. Техническо предложение - Образец №2; 3. Ценово предложение - Образец №3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец №4; 5. Списък - Декларация - Образец №5, съдържаща техническото оборудване, коeто участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка; 6. Декларация за извършен оглед - Образец №6; 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец №7 – за сведение; 8. Проект на Договор - Образец №8; 9. Технически спецификации – Приложение №1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/05/2015