Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hospital-kj.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.hospital-kj.com/procurement/view/62.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е избор на медико–диагностична лаборатория за извършване на микробиологични и вирусологични изследвания, необходими за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали във връзка със сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с НЗОК за 2015г. Посочените прогнозни количества за извършването на различните видови изследвания по количествената спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължение за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали да ги извърши в целия прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката. Микробиологичните и вирусологичните изследвания, които са необходими по различните клинични пътеки ще се извършват след предварително подадено писменно искане от съответното структурно звено/отделение/ в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали. В искането за извършване на изследванато се посочва: •точния вид на изследването; •трите имена на пациента; •структурното звено/отделението/, което изпраща материала за изследване; •№ на историята на заболяване на пациента; •№ на клиничната пътека, по която се лекува пациента; Участниците задължително подават предложение за изпълнение на цялата поръчката, по всички видове изследвания, ако са оферирали само част от нея предложението им няма да бъде разгледано. Общата стойност на офертата не може да надхвърля определената прогнозна стойност. Няма да бъде разглеждано предложение на участник, чието предложение надхвърля посочената прогнозна стойност. Цените в предложението на кандидата да са в български лева и да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката до краен получател МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” №53 с включени всички разходи. Преференциите да бъдат включени в ценовото предложение. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и декларация за липсата на обстоятелствата почл.47, ал. 5 от ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85111810

Описание:

Услуги по изследване на кръвта


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете изследванията са подробно описани по вид и прогнозно количество в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Краен получател – структурните звена/отделения/ в МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали, бул.Беломорски №53

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•Извършването на микробиологични и вирусологични изследвания могат да бъдат извършвани само от регистрирани самостоятелни медико–диагностични лаборатории съгласно чл.39 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/; •Самостоятелните медико–диагностичните лаборатории трябва да бъдат регистрирани и извършващи дейност на територията на област Кърджали; •Самостоятелните медико–диагностичните лаборатории трябва да отговарят на изискванията на медицински стандарт „Микробиология”, утвърден с Наредба №4 от 25.01.2010г. на Министърство на здравеопазването. Участниците прилагат: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец; 2.Оферта за участие – по образец; 3.Представяне на участника – по образец; 4.Декларация, че участника приема условията на процедурата и условията на проекто - договора – по образец; 5.Декларация чл.47, ал.9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства – по образец; 6.Ценова оферта - по образец; 7.Декларация за участие на подизпълнител. 8.Декларация за съгласие на подизпълнителя. 9.Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие; Документи доказващи техническите възможности на участника за изпълнение на поръчката: 10.Участникът следва да представи заверено копие на валидно Удостоверение за регистрация по чл.40 от ЗЛЗ издадено от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, на чиято територия се намира медико–диагностичната лаборатория; 11.Декларация от участника, че медико–диагностичната лаборатория е регистрирана и извършва дейност на територията на област Кърджали – свободен текст; 12.Участникът следва да представи заверено копие на Сертификат за преминал външен контрол на качеството за изследвания в пакет „Микробиология”; 13.Участникът следва да представи заверено копие на Сертификат за преминал външен контрол на качеството за изследвания в пакет „Вирусология”;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в поканата срок и час.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/05/2015