Версия за печат

BG-град Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова; Николай Димитров Стефанов, РБългария 7060, град Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ruse.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=103&selected=176&parent_id=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изготвяне на Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Сливо поле“. При изготвянето на Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Сливо поле трябва да се вземат предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност на Общия устройствен план, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на този план. Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Сливо поле природни, културно –исторически, туристически и други ресурси. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява, съобразно изискванията на действащото национално и европейско законодателство, съгласно настоящата Техническа спецификация и в съответствие с Офертата на Изпълнителя. Екологичната оценка на Общия устройствен план на Община Сливо поле трябва да е съобразена с териториалния обхват на Плана, а именно територията на Община Сливо поле с нейните населени места и землищата им. Възложената работа следва да бъде извършена с материали, вкл. консумативи, средства и специалисти, на Изпълнителя. Подробно описание на изискванията при изпълнение на поръчката са посочени в техническата спецификация и проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90721000

Описание:

Услуги по безопасност на околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са: 1. Изготвяне на Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Сливо поле във фаза Предварителен проект; 2. Изготвяне на Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Сливо поле във фаза Окончателен проект. Максимално допустимата за финансиране стойност, която участниците могат да предлагат е 20833,33 лева без ДДС. При наличие на ценово предложение, надвишаващо максимално допустимата стойност, офертата няма да бъде допусната до оценяване и ще бъде отстранена. Плащането се извършва със средства по бюджета на Община Сливо поле за 2015 година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Община Сливо поле

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЕКИП - Изпълнителят трябва да разполага с екип от лица–ключови експерти (КЕ), който трябва да вкл. най–малко: КЕ 1 „Ръководител колектив”–Зав.висше образ-е, образоват.–квалификац.степен „магистър“, спец-ст „Екология и опазване на ок.среда“, „Биология“ или еквивалент. Профес. опит в сферата на устройственото планиране или въздействието върху ок.среда–участие в изготвянето на най–малко 2 такива разработки; КЕ 2 „Климат и атмосферен въздух”–Зав.висше образ-е, образоват.–квалификац.степен „магистър“, спец-ст „Екология и опазване на ок.среда“, „Химия“ или еквивалент. Профес. опит в областта на анализа /планирането/ програмирането на възможните въздействия от прилагането на план /програма/ инвестиц.предложение върху Климата или атмосф.въздух–участие в изготвянето на най–малко 1 такава разработка; КЕ 3 „Води”–Зав.висше образ-е, образоват.–квалификац.степен „магистър“, спец-ст „Екология и опазване на околната среда“, „Химия“, „Геология“ или еквивалент. Профес.опит в областта на анализа /планирането/ програмирането на възможните въздействия от прилагането на план /програма/ инвестиц.предложение върху Водите – участие в изготвянето на най–малко 1 такава разработка; КЕ 4 „Земи и почви” – Зав.висше образ-е, образоват.–квалификац.степен „магистър“, спец-ст „Екология и опазване на ок.среда“, „Горско стопанство“, „Геология“ или еквивалент. Профес.опит в областта на анализа /планирането/ програмирането на възможните въздействия от прилагането на план /програма/ инвестиц.предложение върху Земята и почвите–участие в изготвянето на най–малко 1 такава разработка; КЕ 5 „Биологично разнообразие”– ав.висше образование, спец-ст „Екология и опазване на околната среда“, „Биология“ или еквивалент, образователно – квалификационна степен „магистър“ по някоя от специалностите в профес. направление „биологически науки“. Профес.опит в областта на анализа /планирането/ програмирането на възможните въздействия от прилагането на план /програма/ инвестиц.предложение върху биологичното разнообразие, вкл. опазване на местообитанията и/или видовете–участие в изготвянето на най–малко 1 такава разработка; КЕ 6 „Отпадъци”–Зав.висше образ-е, образоват.–квалификац.степен „магистър“, спец-ст „Екология и опазване на ок.среда“, „Химия“ или еквивалент. Профес.опит в областта на анализа /планирането/ програмирането на възможните въздействия от прилагането на план /програма/ инвестиц.предложение, свързано с Отпадъците–участие в изготвянето на най–малко 1 такава разработка. Експертите трябва да отговарят на изискванията на чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Експертите, ангажирани с изготвянето на Оценка за съвместимостта на ОУП с предмета и целите на опазване на защитените зони на територията на Община Сл. поле като част от ЕО на плана, трябва да отговарят на условията на чл.31, ал.21 от Закона за биологичното разнообразие. СРОК НА ДОГОВОРА 1. Срок за изготвяне на Екологична оценка (ЕО) на Общия устройствен план (ОУП) на Община Сл. поле във фаза Предвар. проект, предаване на Доклад за тази ЕО на Възл-ля и подписване на приемо–предават. протокол по реда, опр. в проекта на Договора за изп-е–мин. 4 и макс. 6 месеца, сч.от датата на подп на договора. 2. Срок за изготвяне на ЕО на ОУП на Община Сл. поле във фаза Окончат.проект, предаване на Доклад за тази ЕО на Възложителя и подписване на приемо–предават.прот-л по реда, опр. в проекта на Договора–мин. 1 и макс. 2 месеца, сч. от датата на получаване на писм.уведомл. от Възложителя, че процедурите, предв.в действ.зак-во, за съглас.и приемане Проекта на ОУП на Община Сл.поле във фаза Предвар. проект, вкл. за ЕО на плана в същата фаза са приключили и че може да започне израб-нето Проекта на ОУП на Община Сл.поле във фаза Окончат.проект, вкл. ЕО на плана в същата фаза, с прилож.док-ти и инф-я за резултатите от провед.процедури. Подробно описание на др. изисквания-ТС, Проекта на договор, образци, като несъобразяването им води до отстраняване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно методика за оценка на офертите, при следните показатели и тежест за определяне на обща комплексна оценка (Кo): Ко = (Фо х 0.4) + (О1 х 0.6), където: Фо – цена за изпълнение на поръчката с относителна тежест в комплексната оценка 40 %; О1 – срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест в комплексната оценка 60 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/05/2015 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Всеки участник има право да подаде само една оферта, която да съдържа следните документи: 1. Оригинал на Оферта по образец на възложителя, с включено предл-е за срок на валидност на офертата, съдържаща админ.данни за уч-ка и др. задължит.реквизити– попълнена, подписана и подпечатана от уч-ка. 2. Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от ЗТР – в офертата по образец или като отд.приложение. 3. Заверено копие от док-т за рег-я по ЗДДС или декларация за липса на рег-я по ЗДДС. 4. Оригинал или нотар. зав. копие на договор/спораз-е за създ.на обединение с нотар.заверка на подписите, когато уч-кът е обединение, което не е юрид.лице. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението, задължително към него се прилага и док-т, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Списък на лицата от колектива – ключови експерти, които ще участват при изп-ето на общ.поръчка, съдържащ най–малко следните данни: трите имена на експерта, зав.образование, образоват.– квалификац. степен, специалност/ профес.направление, профес.опит в съотв.област, чрез посочване на брой участия в изготвянето на съответната разработка/ разработки, заемана позиция в екипа. 6. Декл-я за обст-вата по чл.16, ал.1 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от ключовите експерти. 7. Декл-я за обст-вата по чл.16, ал.4 от НУРИЕОПП от Ръководителя на колектива. 8. Декл-я за обст-вата по чл.31, ал.21 от Закона за биологичното разнообразие от ключовите експерти, ангажирани в изготвянето на Оценката за съвместимостта на ОУП на Община Сл. поле с предмета и целите на опазване на защитените зони на територията на Община Сл. поле по чл.31, ал.1 от ЗБР като част от Екологичната оценка на плана. 9. Декларация за ангажираност на ключовите експерти при изп-нието на поръчката – за всички ключови експерти, вкл. в Списъка на лица – кл.експерти, които ще участват при изпълнението на общ. поръчка. 10. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на общ. поръчка, изпълнени през посл. три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 11. Оригинал на Технич.предл-е, съгл. Изискв-ята на Възложителя–по обр.–попълнено, подписано и подпечатано от участника; 12. Оригинал на Ценово предл-е–по обр.–попълнено, подписано и подпечатано от участника. 13. В случай, че офертата е подписана от упълном. лице, се прилага и заверено копие от нотариалното упълномощаване. 14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - ако уч-кът е посочил в своята оферта подизпълнители. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - не по-кратък от 20 календарни дни, посочен в Образеца на офертата за участие. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Всеки кандидат представя офертата в срок до 16:45 ч. на 19.05.2015 г. в деловодството на Община Сливо поле на адрес: гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт - офис. Офертите се представят в запечатан непрозр.плик, върху който е изписано наименованието на поръчката, на участника, адрес за кореспонденция, лица и телефони за контакт, електр. адрес и по възм-ст факс. Оферти, представени в прозрачни, незапечатани или скъсани пликове, както и получени или представени след изтичане на крайния срок се връщат обратно и не се приемат. В профила на купувача се публикува настоящата покана, непоср. след публикуването й в ПОП. Неразд. част от нея са: Подробна технич.специф-я – Прилож. № 1; Образец на оферта за участие с вкл.предл-е за срок на валидност на офертата – Прилож. № 2; Образец на технич. предл-е – Прилож. № 3; Образец на ценово предл-е – Прилож. № 4; Проект на договор – Прилож.№ 5. Не подлежат на разглеждане и оценяване оферти,които са непълни и/или не отговарят на изискв.на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 20.05.2015 г. от 10.00 ч. в гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, в Заседат.зала на II ет.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/05/2015