BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул.Хан Аспарух 36, За: инж. Златинка Кирякова, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Неотложен основен ремонт на площадки за игра на открито в ОДЗ „Ален мак” гр.Царево и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” гр.Царево” Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: неотложен основен ремонт на 8 броя съществуващи детски площадки за игра на открито с обща площ 822 кв.м., ремонт на една детска площадка „Мини стадион” с площ 239 кв.м. и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” с площ от 100 кв.м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45236210, 37535200

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Оборудване за площадки за игри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

175000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Царево, ОДЗ „ Ален мак”, ул. Н. Вапцаров № 24; Морска градина детска площадка „Малечко” гр.Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности и/или квалификация към участниците 1. Списък на технически лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството 2. Сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на качеството в строителството, сертификат ISO 14001:2004 „или еквивалентно” за система за управление по околна среда и сертификат OHSAS 18001:2007 „или еквивалентно” за система за управление на здравето и безопасността при работа Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация 1. Техническите лица, които следва да предвиди изпълнителят при изпълнение на обществената поръчка, да включват: • технически ръководител – да има минимум завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ; Техническия ръководител да има минимум 3 години на обекти, сходни с предмета на поръчката. • координатора по безопасност и здраве в строителството – да има валидно удостоверение „Координатор по безопасност и здраве в строителството” и минимум 2 години опит като координатор на строителни обекти по ЗЗБУТ • отговорник за контрола на качеството - да има инженерно-техническо образование или еквивалентно такова и минимум 3 години опит в осъществяването и контрола върху качеството при изпълнение на строителството !!! Техническият ръководител, отговорникът за контрол по качеството и координаторът по безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице. 2. Сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на качеството, сертификат ISO 14001:2004 „или еквивалентно” за система за управление по околна среда и сертификат OHSAS 18001:2007 „или еквивалентно” за система за управление на здравето и безопасността при работа - обхватът на сертификатите трябва да съответства на предмета на поръчката. Срок за изпълнение на поръчката: до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на сключване на договора. Срок на валидност на офертата: 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор.Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО х 0,4 + ТО х 0,6, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 0,4 и 0,6 – коефициенти за тежест. Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена от участниците цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС; Цi е предложената от съответния участник цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС ; Техническа оценка на офертата (ТО) се получава по следната формула: ТО = ОЗ + ОРП + ОС – максимален брой точки – 100 (сто) точки, включваща следните подпоказатели: А) Подпоказател 1 (ОЗ) - Оценка на обяснителната записка. Б) Подпоказател 2 (ОРП) - Оценка на работната програма В) Подпоказател 3 – (ОС) Оценка на описанието на системите за контрол на качеството и на мерките за опазване на околната среда

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на интернет адрес:http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Царево всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти - 15.05.2015 г. до 17:00 часа. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: гр. Царево 8260, ул. "Хан Аспарух" № 36 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Неотложен основен ремонт на площадки за игра на открито в ОДЗ „Ален мак” гр.Царево и полагане на нова настилка върху част от съществуваща детска площадка „Малечко” гр.Царево”. Място на отваряне на офертите: заседателната зала в административната сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево. Дата на отваряне на офертите 18.05.2015 г. от 10:00 часа. Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че участник не е представил всички изискуеми документи, същата съставя протокол, в който ги посочва, като изпраща протокола на всички участници и го публикува в профила на купувача в един и същи ден. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 3 работни дни от получаването на протокола. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Когато участник не представи в срок допълнителните документи или представените документи не отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията преустановява разглеждането на офертата на този участник и не допуска същата до оценка и класиране.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/05/2015